10. Vãng sinh Tịnh độ Thần chú | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

10. Vãng sinh Tịnh độ Thần chú

Vãng sinh Tịnh độ Thần chú

(Trích ở bản Bạt Nhất thế nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Bà La Ni Kinh, nơi hàm chữ Chân trong tạng)

Nam mô a di đa bà dạ, Đa tha già đa dạ, Đa địa dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa, tất đam bà tỳ, A di rị đa, tỳ ca lan đế, A di rị đa, tỳ ca lan đa, Già di nị, già già na, Chỉ đa ca lệ, Ta bà ha.

Cũng tên là “Bạt nhất thế nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Ðà La Ni”. Truyện chép rằng: Ðời Lưu Tống, năm rốt niên hiệu Ngươn gia, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cần na Bạt Ðà La từ nước Thiên Trúc qua nước Trung Hoa dịch ra.

Nhắc lại chỗ đã nghe, thì sách Minh Tăng Tông Bản Tịnh độ Hành pháp nói: Với thần chú này phải đọc 21 biến, mới hợp thức theo ý Kinh. Truyện bất tư nghị thần lực chép rằng: Với cái phép trì chú, người tu thân và miệng phải thường và súc cho sạch, dâng hương, đốt trước tượng Phật, quỳ gối, chấp tay ngày đem 6 thời, mỗi thời tụng 21 biến, liền diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và hủy báng chánh pháp. Nếu người thường tụng chú đây, được đức A Di Ðà thường ở trên đỉnh đầu, để ủng hộ cho, chẳng cho kẻ thù tiện bề phá khuấy, hiện đời vẫn đặng yên ổn, đến hơi thở cuối cùng, được tùy ý vãng sinh. Hoặc tụng đến đủ số 20 vạn biến, liền cảm đặng tâm bồ đề nảy mộng. Hoặc tụng đến 3 chục muôn biến, liền trước mặt tự thấy Phật.

Với câu lối của thần chú này, các bản đều có hơi khác nhau; nay đây vì y theo bản xưa, nên chỉ có 14 câu.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4418533
Số người trực tuyến: