15.Thần chú Phổ hồi hướng Chân ngôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

15.Thần chú Phổ hồi hướng Chân ngôn

Khắp kết hồi hướng

Thần chú Phổ hồi hướng Chân ngôn

Án, Ta ma ra, ta ma ra, di ma nẵng tát cáp ra, ma ha thính cáp ra hồng.

Từ trước lại đây, đem công đức thí thực hồi hướng cho tất cả chúng hữu tình, ngõ hầu đều phát cái tu tâm chứng lên quả vị Vô thượng Bồ đề, để làm việc tự lợi và lợi tha đặng sớm sinh về nước Cực Lạc, đồng chứng bậc Phật thừa.

Lại, đối với chúng hữu tình nào không có thiện căn, thì khiến trồng căn lành; chúng đã có thiện căn, thì khiến làm cho tăng trưởng căn lành. Hầu chớ quyến luyến nơi luân hồi, mà đều mau thành Phật đạo.

Nguyện ngày cát tường, đêm cát tường,

Ngày đêm sáu giờ thường cát tường,

Tất cả trong giờ người cát tường

Xin các:


Bậc Thượng Sư thường nhận cho

Ngôi Tam Bảo thường nhận cho

Vị Hộ pháp thường ủng hộ.


Bài kệ đây là nguyện dâng công đức thí thực, để mong các ngôi Tam bảo và các thần Hộ pháp thường xuống cho cái điềm lành vậy.

Sáu thời: đã thấy ở Kinh Di Đà. Thượng Sư: tức là ngôi nhất thể Tam bảo, đã thấy nơi văn Sám hối. Ngoài ra, còn có ngôi Biệt tướng Tam bảo, ngôi thế gian trụ trì Tam Bảo. Hộ pháp: tức là các vị thần: Thiên, Long, cả Bát bộ và Hộ giáo Già lam.

Bốn sinh lên nơi đất báu

Ba hữu gá sinh ao sen

Đông nhiều Ngã quỷ chứng Tam Hiền

Muôn loại hữu tình lên thập địa.


Đấy là gom kết công đức thí thực để phổ nguyện cho tất cả quần sinh, liền sinh về Tịnh độ đồng chứng lên quả thánh. Bốn sinh, Ngạ quỷ, Hữu tình là thân chánh báo giữa thế gian; Tam hữu là cõi y báo của thế gian. Đất báu, ao sen là cõi y báo của nước Cực lạc, Tam Hiền, Thập địa là ngôi Thánh ở nước Cực Lạc, tức là thân chánh báo bên Cực Lạc.

Bốn sinh: tức là noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hoá sinh, gồm cả chúng sinh ở Tam giới, duy chỉ tứ sanh đây mà thôi.

Ba hữu: tức là ba giới, do vì chúng sinh trong Tam giới đều mến chấp lấy sinh tử thì có báo ứng về thiện ác nhân quả, nên nói ba hữu.

Ngã quỷ: đây là cử về chúng bị nghiệp chướng thâm trọng mà nói là ngã quỷ chứ thiệt ra thì phàm là trời đất, tất cả thần kỳ và các chúng Ly muội, v.v…. đâu chẳng thuộc về quỷ đây thống nhiếp.

Lục đạo: sáu ngả, chúng sinh trong sáu đường, đều có cái tình niệm, do nơi tình niệm, nên chấp trước cả sáu trần, bởi thế, chẳng dứt đặng sinh tử nên nói là hữu tình.

Nay các vị tinh linh đây, nương công đức thí thực, chóng siêu về Cực Lạc quốc, liền lên địa vị Thánh nhân.

Đất báu: là hoàng kim vi địa. Ao sen: là hữu thất bảo trì, đều đã có rõ chép ở Kinh Di Đà.

Tam Hiền: Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, ba mươi vị đây đều gọi là bậc Hiền.

Thập địa: Thập địa – Mười vị đây gọi là bậc Thánh, tức là Thập Thánh.

Tam Hiền bên Biệt giáo, chưa phá được vô minh hoặc, nên xưng là Hiền, còn Thập địa đã phá được từ phần vô minh, chứng được Phật tánh trung đạo, nên xưng là Thánh.

Tam hiền bên Viên giáo, đều phá được từ phần vô minh, mà xưng là Hiền, còn Thập địa Viên giáo đã phá được nhiều phần vô minh, tiến sâu vào pháp tánh mà xưng là Thánh.

Song, từ phá được từ phần vô minh nhẫn đi, đều là thân chứng Pháp tánh, là bậc thâm vị đại Bồ Tát.

Nay với Cực Lạc Tịnh độ, có thể khiến nhất thời đối nghiệp vãng sinh, lại có thể chóng siêu lên Tam Hiền, thập Thánh há dễ ru? Đây toàn là nương nơi Kinh chú pháp hiển mật, gia dĩ pháp viên quán, cảm lấy đức từ của Phật nên mới có thể mau chứng như thế đó!

Bài kệ

Thiện cập ngục trung hữu;

Thị tam duy hoá sinh;

Tu la nhân tinh súc;

Các các cụ tứ sinh;

Quỷ thông thai hoá nhị

Danh tam giới tứ sinh.

Đại ý rằng: chúng sinh ở: Trời, địa ngục, và thân trung hữu, ba chỗ này chỉ là sinh nở bằng một cách hoá sinh. Chúng sinh ở A-tu-la, loài người và súc loại, mỗi mỗi đủ bốn cách sinh. Loài quỷ thông đồng hai cách thai sinh và hoá sinh, cả đấy là Tam giới bốn sinh.

Loài mà nương nơi xác vỏ để sinh, thì gọi là Noãn sinh: loài mà hàm tàng trong bụng sinh ra thì gọi là thai sinh; loài mà mượn nơi chỗ ẩm ướt để sinh thì gọi là thấp sinh, còn loài do nơi  không mà bỗng có sinh ra thì gọi là hoá sinh.

Lại, Kinh Lăng Nghiêm nói: loài thai sinh là nhân nơi tình mà có; noãn sinh là nhân nơi tưởng mà sinh; thấp sinh là do nơi hiệp mà ứng hiện; hoá sinh là do nơi lìa mà cảm thông. Ba giới sáu đạo chỉ có bốn cách sinh đó là thâu hết cả.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4418633
Số người trực tuyến: