4. Chú diệt nghiệp chướng chân ngôn của Đức Quán Âm Bồ Tát | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

4. Chú diệt nghiệp chướng chân ngôn của Đức Quán Âm Bồ Tát

Chú diệt nghiệp chướng chân ngôn của Đức Quán Âm Bồ Tát

Án, A lổ lặc kế Ta bà ha.

Khi đọc chú này, tâm phải quán tưởng: tất cả chúng sinh có bao nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt.

Nghiệp chướng cũng có hai; định nghiệp và bất định nghiệp. Chú diệt định nghiệp của Địa Tạng Bồ Tát là để phá cái định nghiệp thuộc về lý: chú đây là phá cái bất định nghiệp thuộc về sự; sự được lý hoà lý nhân sự mà được rõ, sự lý không ngần ngại, thế mới là chân sám hối.

Chú đây cũng cùng đồng nghĩa nhau với chú sám hối diệt tội trong Kinh Diệm Khẩu. Khi tụng chú đây, phải quán tưởng trên cái vầng tròn Tâm Nguyệt thành chữ “hột rị” màu trắng, chính chữ “hột rị” phóng ra hào quang phổ chiếu vào nơi thân của các ngạ quỷ, như cái tròng mặt nhật xay tan hạt sương móc, bao tội cấu dường như nhựa mực theo nơi chân chảy xuống, thấm vào dưới đất thấu đến lớp kim cương, tội chướng theo niệm tiêu diệt hết, đem cái thân tất cả tội trước kia, nay chuyển thành làm thân hoàn toàn thanh tịnh.

Hỏi: Thế nào tội như nước nhựa mực?

Đáp: Tội là hắc nghiệp, nên lấy mực để tượng trưng nhựa có ý chảy rót, nên nói là mặc trấp (chảy rót: tức là cái vọng tưởng nó sinh diệt diệt sinh luôn luôn tiếp nối mãi với nhau chẳng dứt, dường như dòng nước chảy rót chẳng đình trú).
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4418433
Số người trực tuyến: