6. Thần chú Tam muội da giới Chân ngôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

6. Thần chú Tam muội da giới Chân ngôn

Thần chú Tam muội Da giới chân ngôn

Án, Tam muội da tát đoả phạm

Khi tụng chú đây, quán tưởng tất cả chúng sinh đồng thụ lĩnh Bửu iới kim cương quang minh, tâm đắc thanh tịnh, thân như Bồ Tát. Đấy là trao giới tam muội cho chúng sinh.

Tam muội giới: tức là đại thần giới, chính là của Bồ Tát thụ trì; nếu muốn đắc giới đây, ắt đầu tiên phải sám hối trừ hết nghiệp đời trước, mới xiết trao chịu được. Tỷ như cái bình lưu ly là thứ bình rất trong sạch sáng suốt, mới xiết chứa đựng sữa của con sư tử được, còn đựng vào thứ đồ khác thì nứt bể liền.

Nay vì một loại chúng đương chịu điều cực thảm khóc chốn u minh, trước vì diệt nghiệp trừ khổ, chẳng thế, chúng kia đâu có y bẩm thụ giới pháp. Do thế, văn này có kệ chú diệt nghiệp sám hối làm tiên đạo, nhiên hậu tiến đến thụ giới tam muội da.

Kinh Duyên Khởi nói: Nếu muốn hành trì pháp thí thực, thì nên phát tâm bồ đề, trao lấy giới Tam muội da.

Khi tụng chú, phải tưởng chữ “Tông” màu trắng, phóng ra hào quang sáng lớn khắp chiếu chúng hữu tình, ánh sáng kịp đến thân của chúng kia, thì giới Ba-la-mật của chư Phật liền viên mãn trong nhất thời này, là chân Phật tử.

Trong Đàn Nghi nói: Phương pháp thụ giới được thành tựu là chú trọng ở ba lần Yết ma, giới thể nhân đây mà đặng viên mãn.

Với chú đây: Khi tụng biến thứ nhất, phải tưởng cả thế giới mười phương, cái giới pháp diệu thiện, theo tiếng Yết ma thảy đều rung động. Khi tụng biến thứ nhì, phải tưởng cả thế giới mười phương, cái giới pháp diệu thiện, do nơi nghiệp lực của tâm, đều nhóm giữa hư không, như làn mây, tàng lọng, xoay vần chẳng tan. Khi tụng biến thứ ba, phải tưởng giới pháp diệu thiện đây, từ nơi đảnh môn chảy vào biển tạng tám thức, làm hạt giống Phật vĩnh viễn.

Kinh Thí Ngã Quỷ nói: Tụng chú đây ba biến rồi, tất cả  Quỷ thần liền nghe được pháp bí mật thậm thâm, đều đặn cụ túc Tam muội da, vô lượng y phước. Tam muội dịch: chánh định, lại dịch: chánh thụ, do giới pháp thanh tịnh, nên được chánh định, trong định chẳng chịu ta thụ, vì chỉ là pháp tánh chánh thụ mà thôi.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4418524
Số người trực tuyến: