6. Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

6. Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni

Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni

(Trích ở bổn Ðại thừa Thánh Vô Lượng Thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai Ðà La Ni Kinh).

Nhân vì thương xót hết thảy chúng sinh tuổi sống ngăn ngủi trong đời vị lai, muốn cho chúng được tăng trưởng tuổi thọ mạng và lợi ích lớn, nên đức Thế Tôn ngài bảo với ông Ðại Trí Huệ Diệu Cát Tường Bồ Tát để dạy phép rằng: giữa châu Diêm phù đề (thế giới này), hiện nay (thời giảm kết 9) sinh mạng của loài người, chỉ sống còn có trăm tuổi; với giữa con số đó, phần nhiều người gây làm ác nghiệp, nên lại bị tổn đức giảm kỷ mà phải thác yếu chết non, thành thử kẻ sống trăm tuổi chỉ còn phần ít! Tuy thế, nếu người có phước duyên là gặp được thần chú này đem lòng thành kính hoặc biên chép, hoặc cúng dường, hoặc đọc tụng thụ trì thì được thọ mạng tăng lên sống ngoài trăm tuổi và qua đời sau mau chứng quả Phật.

Lời trên rút ở bản Kinh, và bài thần chú dưới đây :

Án, Nại mo bo cót ngỏa đế, a ba na mật đạp, A ưu rị a nạp, Tô tất nễ, Thiệt chấp đạp, Điệp tả ra tể giả, Đát tháp cả đạt giả, A ra ha đế, Tam dược tam bất đạt giả, Đát nễ giả tháp. Án, Tát rị ba, Tang tư cót rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, Ta ba ngỏa tỳ thuật đế, Mã hắt nại giả, Bát rị ngỏa rị tóa hắt.

Câu và chữ của thần chú trên đây phần nhiều nó chẳng phù hợp với thần chú trong Tạng kinh, với điều ấy có lẽ bởi vì hoặc là thời gian, hoặc là Dịch Sư lớp trước sau, mà có khác với nhau chăng? 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4418471
Số người trực tuyến: