9. Thất Phật Diệt Tội Chân ngôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

9. Thất Phật Diệt Tội Chân ngôn

Thất Phật Diệt Tội Chân ngôn

(Trích ở bản Ðại phương đẳng Ðà La Ni Kinh hàm chữ Tín trong Tạng)

Vì thương tưởng các Tỳ kheo sẽ hủy phạm bốn giới trọng ở đời mạt pháp, và các Tỳ kheo ni sẽ phạm tám giới trọng, nên đức Văn Thù Sư Lợi bồ tát cầu xin Phật khai thị điều Ngài hỏi rằng: với chỗ phạm trọng tội, phải sám hối bằng cách nào?

Bấy giờ đức Như Lai liền nói lại: bài chú dưới đây là Chân ngôn của bảy đức Phật đã nói từ những đời quá khứ; thần chú này nó hay diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch và sẽ được vô lượng phước, nếu thành tâm thường tụng:

Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà la ni đế. Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha già đế, Chân lăn càn đế, Ta bà ha.

Với những tội tứ trọng ngũ nghịch, nếu phi sám hối bằng pháp vô sinh, thì không thể dứt tội được!

Thần chú này chính là do cả bảy đức Phật đều đã thuyết ra đúng chân tính; người tu tụng lấy mỗi niệm cũng đúng với chân tính, thì, tất chứng được lý vô sinh; như thế, sự diệt tội tỷ như nước sôi tan giá tuyết.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4469935
Số người trực tuyến: