Đời sống an vui không thể nghĩ bàn nếu được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đời sống an vui không thể nghĩ bàn nếu được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc

Thế giới Cực Lạc là thế giới công đức của Phật A Di Đà ở phương Tây, cách xa cõi Ta bà 10 tỷ cõi nước Phật, là cõi sáng rất an vui và không có sự khổ nạn, vì vậy nên gọi là Cực Lạc (cõi rất vui). Cái vui ở cõi Cực Lạc là vui tịch tĩnh, khinh an, đó không phải là vui đối đãi với khổ theo quan niệm nhị nguyên ở cõi thế gian.

Nơi chốn Cực Lạc trang nghiêm ấy, có đầy đủ tất cả 8 điều vui sướng Niết Bàn (gọi là bát lạc): (1) hóa sinh từ hoa sen tinh khiết, (2) trẻ mãi không già, (3) không bao giờ bị ốm đau, (4) sống lâu vô cùng, (5) tùy ý toại nguyện mọi y thực, (6) có thần thông tới lui khắp các cõi Phật không ngăn ngại, (7) gần gũi bạn lành, cùng chung chí hướng với người tốt, (8) thân tâm thanh tịnh và an lạc.

Nơi Cực Lạc thế giới, người từ hoa sen báu sinh ra, thời là không “sinh khổ”. Thân kim cương luôn khương kiện trẻ đẹp, thời là không “lão khổ”, và không “bệnh khổ”. Thọ mạng vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp mãi đến bổ xứ thành Phật, thời là không “tử khổ”. Không cha mẹ vợ con, thời là không “ái biệt ly khổ”. Chư thượng thiện nhân thường chung cùng hội hiệp, thời là không “oán tắng hội khổ”. Cầu muốn điều chi hay vật chi đều liền được toại ý, thời là không “cầu bất đắc khổ”. Không thân kiến mà tâm luôn thanh tịnh, thời không “ngũ ấm xí thạnh khổ”.

Tướng mạo

Khi hoa sen nở, người được hóa sinh có thân sắc chói sáng yến vàng (yến sáng), không bao giờ bị hư hoại, vì vậy nên gọi là thân kim cương Na La Diên. Na La Diên là vị Bồ Tát ở cõi Trời, có thân xác cứng chắc và kiên cố như chất báu kim cương. Nhân dân nơi cõi Cực Lạc không nam không nữ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngồi kiết già trong hoa sen, và tùy ở phẩm hạnh, sẽ được 2 vị đại Bồ Tát là đức Quán Thế Âm và đức Đại Thế Chí thuyết giảng cho nghe những nghĩa lý diệu mầu của Phật pháp.

Thọ mạng

Nhân dân cõi Cực Lạc sống lâu vô lượng, vô biên a tăng kỳ kiếp, tự chủ hoàn toàn tùy theo bản nguyện. Chúng sinh không bị già bệnh làm trở ngại công phu, khỏi phải vô thường làm gián đoạn đạo hạnh. Bởi vì nhân dân cõi Cực lạc đều dự ngôi Bất thoái, nghĩa là đã vượt ra ngoài vòng sinh tử. Đây là Pháp thân thường hằng chứ không là thân hữu vi.

Đời sống sinh hoạt

Mỗi sáng sớm, các Thánh chúng thường dùng vạt áo (y kích) làm đãy hoa, để đựng những hoa trời, đem đi cúng dường cho mười vạn ức chư Phật ở các phương khác (thập vạn ức Phật).

Nơi cõi rất sáng đó, mọi người có thể đọc được tư tưởng của nhau, có thể giao tiếp và cảm thông với nhau bằng tâm thức (vì có tha tâm thông). Những khi muốn đi đến một nơi nào, người ấy chỉ cần tập trung tâm trí, một lòng chuyên chú vào ý thức đó, thì chỉ trong sát na đã tới được nơi mình muốn đến (vì có thần túc thông). Bởi thần thông diệu dụng như vậy, cho nên việc đi cúng dường những hoa trời cho 10 tỷ chư Phật ở các phương khác chỉ trong khoảng thời gian độ chừng một bữa ăn. Sát na là khoảng thời gian rất ngắn, độ chừng 1 phần 60 của một giây (1/60).

Khi đến giờ ăn, đại chúng liền trở về nước của mình để ăn cơm và kinh hành. Cực Lạc là cõi thế giới của chân tánh, của công đức trí huệ, vì vậy ở cõi đó không có việc ăn uống vật thực để nuôi dưỡng kim thân, ở đây ý nói là dùng tâm ý để thọ nhận những hương vị của thức ăn. Sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đều có thể thưởng thức được chất vị các món ăn theo ý nguyện (phạn thực). Khi muốn thức ăn thì chỉ cần tập trung tâm trí và các món ăn sẽ tự động bày ra trước mặt như ý muốn. Sau khi dùng rồi thì các thức ăn sẽ tự động tan biến vào hư không. Ở cõi nước Phật A Di Đà, cái vui an lạc và thanh tịnh của pháp được xem là món ăn của tâm để tăng trưởng phước huệ (pháp hỷ thực: món ăn vui của pháp).

Người dân Cực Lạc, sau khi dùng bữa xong đi kinh hành tư duy diệu pháp, hoặc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Do sự tu tập miên mật này, người chưa chứng tứ quả thời chứng tứ quả, người chưa nhập bất thoái địa thời chứng nhập bậc bất thoái...

Năng lực

Nhân dân cõi Tây Phương Cực Lạc đều trí tuệ sáng suốt, biện tài vô ngại. Không một ai dung ngu. Lúc nghĩ tưởng, thời đều thuần là quan niệm đạo đức. Vì thế nên lời nói ra thuần là đúng Chính pháp. Mọi người đều yêu kính nhau, không tham, không sân, không si, không thân kiến. Các căn tịch tịnh, không phóng dật, không vọng duyên.

Tất cả những người được sinh về cõi nước Phật A Di Đà, có đầy đủ công đức và đạo hạnh, đều có 6 thứ thần thông:

- Mắt thấy xa ngàn dặm (thiên nhãn thông)

- Tai nghe xa ngàn dặm và hiểu được tiếng nói của mọi loài (thiên nhĩ thông)

- Biết được tâm tưởng của người khác (tha tâm thông)

- Biết rõ được nhiều kiếp trước (túc mạng thông)

- Biến hoá vô cùng tự tại (thần túc thông)

- Đoạn dứt tất cả phiền não (lậu tận thông)

(Nguồn: “Chú nghĩa Kinh A Di Đà”

http://www.tuvienquangduc.com.au)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4898088
Số người trực tuyến: