Đức Gyalwang Drukpa truyền trao quán đỉnh Tam bộ Hộ thân | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Gyalwang Drukpa truyền trao quán đỉnh Tam bộ Hộ thân

Quán đỉnh Tam bộ Hộ thân trong Kim Cương thừa là Đại Bi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn - Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù – Đại Uy Dũng Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ.  Bi – Trí – Dũng là ba phẩm hạnh rất cần thiết cho một hành giả tu tập đạt thành giác ngộ. Bạn có thể thấy đây là ba Đại Bồ tát với những biểu tượng và hạnh nguyện riêng biệt. Nhưng nếu là một hành giả thực hành Phật pháp, chúng ta nên hiểu rằng ba Đại Bồ tát không tách rời riêng biệt. Các Ngài là sự hợp nhất, là tinh túy của tâm giác ngộ với ba biểu tượng của Bi, Trí và Dũng vốn tồn tại ngay nơi tự tính tâm giác ngộ của mỗi chúng ta. Ba phẩm hạnh này sẽ giúp chúng ta thành tựu tâm linh, tất cả mọi công hạnh thế gian và xuất thế gian đều viên mãn.

Đức Quan Thế Âm vì lòng từ bi đã phát khởi bi nguyện muốn cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh mê vọng, không phải chịu khổ trong ba đường ác. Đức Phật Di Đà phóng quang gia trì khiến đức Quan Âm hoá hiện mười một đầu, đầu trên cùng là Đức Phật Di Đà và pháp tướng Ngài có nghìn mắt nghìn tay để có thêm phương tiện tức tốc cứu độ chúng sinh. Trì tụng chân ngôn Đại Bi Quan Âm tiêu trừ các nạn tà thần, ác quỷ, yểm đảo, dứt trừ chướng ngại, chữa lành các bệnh, tiêu trừ phiền não, thành tựu các tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.

Đức Phật Trí Tuệ Văn Thù là một bậc Cổ Phật danh hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Mật hiệu là Bát Nhã Kim Cương. Tu trì chân ngôn Trí Tuệ Văn Thù có thể tăng trưởng phúc đức, trí tuệ, có khả năng ghi nhớ và đạt được biện tài vô ngại. Kim khẩu có thể diễn thuyết được tám vạn diệu pháp, thấu rõ được thâm nghĩa của tất cả các pháp, tiêu trừ được tất cả ngu si ám chướng và tất cả các ác nghiệp về khẩu. 

Đức Kim Cương Thủ Mật hiệu Bí Mật Chủ là hiện thân phẫn nộ của đức Đại Thế Chí Bồ Tát, còn gọi là Đại Lực Kim Cương Thủ. Tu pháp Kim Cương Thủ Bồ Tát có thể tích lũy vô lượng vô biên công đức, đầy đủ đại oai lực, hàng phục được tất cả thiên ma ngoại đạo, tiêu trừ tất cả các tai nạn: địa, thuỷ, hoả, phong, không... và viên mãn hết thảy chỗ mong cầu. Đến khi mạng chung sẽ được Đức Kim Cương Thủ và hết thảy Kim Cương Bộ tiếp dẫn hộ trì vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, hiện thân từ cảnh Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà du hý  khắp các cõi làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh.

Tất cả những quán đỉnh mà chúng ta đón nhận đều là sự gia trì từ tâm giác ngộ của chư Phật. Nhưng chúng ta phải có thân người quý giá để chuyển hóa chính thân khẩu ý phàm tình thành ba phẩm hạnh tôn quý là Bi – Trí – Dũng, thành tựu Tam thân là Pháp – Báo – Hóa thân. Chúng ta không thể tìm ba phẩm hạnh này ở bên ngoài mà chính trong thân khẩu ý của chúng ta, chính trong kiếp người quý giá mà chúng ta đang có. Sự nỗ lực thực hành Phật pháp sẽ giúp chúng ta chuyển hóa thân khẩu ý nhiễm ô của mình thành các phẩm hạnh giác ngộ.

Tại Pháp hội Cầu an Đại bi Quan Âm 2019, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ truyền trao Quán đỉnh và hướng dẫn tu tập cộng đồng các Pháp tu Phật Bản tôn thù thắng ban gia trì cát tường, giúp cầu an, tức tai tăng ích và khiển trừ chướng ngại:

Tam Bộ Hộ thân: Đại Bi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Đại Viên Mãn Trí tuệ Văn Thù, Đại Uy Dũng Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ;

Liên Hoa Bộ Phật: A Di Đà, Quan Âm Tứ Thủ, Liên Hoa Sinh;

Tam Bộ Phật Trường Thọ: Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu, Đức Phật Vô Lượng Thọ, Đức Bạch Độ Quan Âm Phật Mẫu;

Đức Hoàng Tài Bảo Thiên

Bảy vị Phật Dược Sư

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2199154
Số người trực tuyến: