Hồng danh bảo sám | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hồng danh bảo sám

HỒNG DANH BẢO SÁM

Đại từ đại bi thương chúng sanh,

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài,

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm,

Chúng con chí thành quy mạng lễ. (1 lạy)

Nam mô quy y Kim cương Thượng sư (1 lạy).

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (1 lạy).

Con nay phát tâm không vì tự cầu nhân thiên phước báo, Thanh-văn Duyên-giác cho đến quyền thừa các ngôi Bồ-tát, duy ý tối thượng thừa phát Bồ-đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sanh nhất thời đồng chứng Vô-thượng Bồ-đề (1 lạy).

Nam mô quy y mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật.(1 lạy).

Nam mô quy y mười phương tận hư không giới hết thảy Tôn Pháp.(1 lạy).

Nam mô quy y mười phương tận hư không giới hết thảy Hiền Thánh Tăng.(1 lạy).

Nam mô Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. (1 lạy).

(Từ đây trở xuống cứ một danh hiệu Phật 1 lạy)

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam mô Phổ Minh Phật.

Nam mô Phổ tịnh Phật.

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật.

Nam mô Ma Ni Tràng Phật.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thường Đại Tinh Tấn Phật.

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.

Nam mô Huệ cự Chiếu Phật.

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật.

Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.

Nam mô Đại cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Đại Bi Quang Phật.

Nam mô Từ Lực Vương Phật.

Nam mô Từ Tạng Phật.

Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Kim Hoa Quang Phật.

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật.

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.

Nam mô Tài Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật.

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật.

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.

Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật.

Nam mô Thường Quang Tràng Phật.

Nam mô Quan Thế Đăng Phật.

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật.

Nam mô Tu Di Quang Phật.

Nam mô tu Ma Na Hoa Quang Phật.

Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật.

Nam mô A Sơ Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.

Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.

Nam mô Tài Quang Phật.

Nam mô Kim Hải Quang Phật.

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam mô Đại Thông Quang Phật.

Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật.

Nam mô Bảo Quang Phật.

Nam mô Long Tôn Vương Phật.

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật.

Nam mô Bảo Hỏa Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Ly Cấu Phật.

Nam mô Dõng Thí Phật

Nam mô Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.

Nam mô Ta Lưu Na Phật.

Nam mô Thủy Thiên Phật.

Nam mô Kiên Đức Phật.

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.

Nam Mô Quang Đức Phật.

Nam mô Vô Ưu Đức Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Công Đức Hoa Phật.

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật.

Nam mô Tài Công Đức Phật.

Nam mô Đức Niệm Phật.

Nam mô Thiện Danh Công Xưng Đức Phật.

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.

Nam mô Thiện Du Bộ Phật.

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.

 

Hết thảy thế giới chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế, xin từ niệm con. Đời này đời trước, từ vô thủy sanh tử tới nay, chúng con đã tạo bao nhiêu tội, tự làm khuyên người, thấy nghe vui theo. Hoặc Tháp hoặc Tăng, hoặc bốn phương Tăng vật, tự trộm cắp khuyên người trộm cắp, thấy nghe vui theo. Năm tội vô gián, tự làm khuyên người, thấy nghe vui theo. Mười đường không lành: Thân sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Miệng dối láo, hai lưỡi, thêu dệt, độc ác. Tâm tham trước, giận hại, si loạn, tự làm khuyên người, thấy nghe vui theo. Bao nhiêu tội chướng, hoặc che giấu, hoặc tỏ lộ, đáng đọa địa ngục ngã quỷ bàng sanh, các nơi ác thú biện địa hạ tiện cùng lòng bất tín. Những tội chướng như vậy, hôm nay chúng con cầu xin sám hối (1 lạy).

Xin chư Phật Thế Tôn chứng biết cho con. Con phủ phục trước chư Phật, dâng lời tác bạch: Đời này đời trước con đã từng bá thí, cho đến bá thí cho loài súc sanh một miếng ăn. Hoặc tu tịnh hạnh bao nhiêu thiện căn, thành tựu chúng sanh bao nhiêu thiện căn, tu hành Bồ- đề bao nhiêu thiện căn cùng phát tâm cầu chứng vô thượng trí bao nhiêu thiện căn, nguyện đều hồi hướng Vô-Thượng Bồ-đề. Như quá khứ hiện tại vị lai chư Phật đã hồi hướng thế nào, con cũng xin hồi hướng như vậy. Bao nhiêu tội con cầu sám hối, bao nhiêu phước con hoan hỷ theo. Nương công đức Phật nguyện thành vô thượng trí. Quá khứ hiện tại vị lai chư Phật là biển công đức vô lượng tối thắng của chúng sanh, con nay quy mạng chí thành đỉnh lễ (1 lạy).

CHÍ TÂM ĐỈNH LỄ

Trong mười phương ba đời thế giói,

Có bao nhiêu bậc nhân sư tử,

Con đem thân miệng ý thanh tịnh,

Nhất thiết biến lễ tận không dư.

Phổ Hiền hạnh nguyện oai thần lực,

Khắp hiện trước hết thảy Như Lai.

Một thân lại hiện vi trần thân,

Mỗi thân biến lễ vi trần Phật (1 lạy).

 

Nơi mỗi hạt bụi có vi trần số Phật,

Vị nào cũng ngồi trong chúng hội Bồ-tát.

Vô tận pháp giới bao nhiêu bụi đều thế,

Với an tin sâu, chư phật vẫn sung mãn.

Nơi mỗi vị Phật con đem biển âm thanh,

Tân kiếp vị lai, vô tận diệu ngôn từ,

Ca ngợi biển công đức thâm sâu của Phật (1 lạy).

Con đem những tràng hoa tối thắng,

Âm nhạc cùng tràng phan bảo cái,

Đủ các thứ trang nghiêm tối thắng,

Con nay cúng dường chư Như Lai.

Tối thắng y phục, tối thắng hương,

Hương bột, hương đốt cùng đèn đuốc,

Mỗi mỗi đều như núi Diệu Cao,

Con xin cúng dường chư Như Lai.

Con đem tâm quảng đại hiểu rõ,

Tin sâu hết thảy ba đời Phật,

Đều dùng phổ hiền hạnh nguyện lực,

Khắp biến cúng dường chư Như Lai. (1 lạy).

Con xưa đã tạo bao nghiệp ác,

Đều vì ba độc tham, sân, si,

Từ thân miệng ý phát sinh ra,

Hết thảy con nay cầu sám hối (1 lạy).

Mười phương tất cả bao chúng sanh,

Nhị thừa, hữu học cùng vô học,

Như Lai, Bồ-tát bao công đức,

Con đều chí thành xin tùy hỷ (1 lạy).

Bao nhiêu ngọn đèn chiếu thế gian,

Vừa mới thành tựu đạo Bồ-đề ,

Con nay cung kính xin khuyến thỉnh,

Chuyển bánh xe pháp vô thượng diệu (1 lạy).

Chư Phật muốn thị hiện Niết-bàn,

Con đều chí thành xin khuyến thỉnh,

Duy nguyện lâu trụ vi trần kiếp,

Lợi ích an vui chúng hữu tình (1 lạy).

Lễ tán, cúng dường bao nhiêu phước,

Thỉnh Phật trụ thế, chuyển pháp luân,

Tùy hỷ, sám hối, bao thiện căn,

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo.

Nguyện đem công đức thù thắng này,

Hồi hướng vô thượng chân pháp giới,

Tánh tướng Phật Pháp cùng Tăng già,

Hai đế dung thông tam muội ấn.

Biển công đức vô lượng vô biên

Con nay đều xin tận hồi hướng. (1 lạy)

Tất cả chúng sanh thân miệng ý,

Thấy hoặc chê bai pháp của con,

Bao nhiêu nghiệp chướng sâu như vậy,

Ắt đều tiêu diệt không còn dư.

Niệm niệm trí soi khắp pháp giới,

Rộng độ chúng sanh thề không thoái.

Hư không thế giới có thể tận,

Chúng sanh và nghiệp phiền não tận,

Bốn pháp này rộng lớn vô biên,

Nguyện con hồi hướng cũng như vậy (1 lạy)

Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ- tát (3 lạy).

LƯỢC GIẢI

Hồng Danh Bảo Sám chính là tên Lễ Phật Đại Sám Hối Văn.

Lễ Phật vì toàn văn có 108 lạy, cầu diệt trừ 108 phiền não.

Đại: Đại thừa. Pháp sám hối của đại thừa.

Sám: Chữ Phạn là sám ma: rửa sạch.

Hối: Tiếng hán: hối hận những lỗi lầm.

Danh từ sám hối gồm cả chữ Phạn và chữ Hán nghĩa là sám trừ nghiệp quá khứ, nguyện vị lai không tái tạo.

Vì Hoặc Nghiệp Khổ, chúng sanh mãi chịu sanh tử. Thiên Thai đại sư nói: “Lên đến bậc đỉnh giác vẫn còn phải sám hối”.

Triệu Chân đại sư nói: “Xuất gia thọ của tín thí, đời nay chẳng rõ đạo, kiếp sau phải làm loài mang lông đội sừng để đền nợ”. Chúng ta nghe đó há chẳng rùng mình mà chăm sám hối ư?

Đời nhà Tống, nước Tây Hạ (Trung Hoa). Chùa Hộ Quốc Nhân Vương, bộ Kim Cương, Chức pháp sư, tên Bất Động, trước tác văn sám này. Đại Sư soạn Sám Pháp có bốn phần:

53 danh hiệu quá khứ Phật rút ở kinh Quán Dược Vương Thượng Nhị Bồ- tát.

35 danh hiệu quá khứ Phật rút ở kinh Đại Bảo Tích, pháp hội Ưu Bà Ly phẩm 24.

Một danh hiệu Phật A Di Đà.

Mười đại hạnh nguyện Phổ Hiền rút ở kinh Hoa Nghiêm.

Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ-tát: Dược Thượng Bồ- tát nói xong danh hiệu 53 Phật quá khứ liền nhập định. Trong định thấy Phật Tỳ Bà Thi khen rằng: “Hay thay! Thiện nam tử đã tuyên nói 53 hồng danh. Các vị Phật này đã thành đạo tại cõi Sa Bà, giáo hóa chúng sanh rồi vào Niết-bàn cũng ở cõi Sa Bà. Ai được nghe 53 danh hiệu thì trăm ngàn muôn ức kiếp chẳng đọa ác đạo. Ai xưng niệm 53 danh hiệu thì đời đời hằng được gặp Phật. Ai lễ lạy dược giải thoát những tội bốn trọng năm nghịch. Các tội chê bai pháp Phương Đẳng đều được thanh tịnh. Đây là chỗ 53 đức Phật đã phát nguyện”.

Kế đến đức Thi Khí, đức Tỳ Xá Phù, đức Câu Lưu Tôn, đức Câu Na Hàm Mâu Ni, đức Ca Diếp động ấn chứng: “Thiện nam, thiện nữ nào xưng niệm và lễ kính 53 danh hiệu, tội chướng bao nhiêu cũng được tiêu trừ”.

Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng rằng: “Thời mạt pháp của đức Phật Diệu Quang, ta xuất gia hành đạo, được nghe 53 danh hiệu. Ta vui mừng dạy cho một số người thọ trì. Những người này lại chuyền bá rộng ra đến số ba ngàn. Do công đức miệng xưng niệm, thân lễ bái, 1000 vị đã thành Phật trong quá khứ kiếp trang nghiêm. 1000 vị đã thành Phật trong Tinh Tú kiếp vị lai”.

Kinh Đại Bảo Tích chép: “Các Bồ-tát phạm 5 nghịch 10 trọng phải đối 35 đức Phật ngày đêm sám hối. Tất cả chúng sanh cẩn đỉnh lễ 35 danh hiệu, chăm lòng sám hối sẽ được diệt trừ tất cả tội chướng”.

Pháp-thân chư Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương, từ quang hằng soi chiếu. Chúng sanh nghiệp chướng ngăn che không hay không biết. Cũng như người mù ở dưới mặt trời mà đâu có thấy ánh sáng. Nay hân hạnh được học giáo lý nên cầu sám hối để lần mò tìm được lối Nước Trung Hoa cũng như Việt Nam từ lâu đã quy y tông Tịnh-độ. Mỗi mỗi công đức đều hồi hướng vãng sanh về cõi Phật A Di Đà. Ngay phẩm Phổ Hiền, cũng đạo dẫn Hoa Nghiêm hải hội Bồ- tát về Cực Lạc.

Thư Ngọc đại sư nói: “Thêm danh hiệu Phật A Di Đà có 4 nghĩa:

Niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mỗi niệm diệt 80 ức kiếp tội nặng sinh tử, ngũ nghịch tam đồ thảy đều siêu thoát.

Đức Phật A Di Đà tuy là giáo chủ cõi An Lạc mà vẫn thả thuyền đaị nguyện vớt mười phương chúng sanh. Ai chuyên cần 10 niệm mỗi ngày sẽ được vãng sanh.

Phật A Di Đà thành thạo đã từ 10 kiếp, hiện tại đang thuyết pháp, hào quang soi khắp 10 phương, phổ độ tất cả những hữu tình có duyên.

Đức Thích Ca cùng mười phương Phật đều thán tán Phật A Di Đà công đức không thể nghĩ bàn”.

Người xưa nói: “Kiếp trần sa lại kiếp trần sa, hết trần sa kiếp vẫn còn ở trong sinh tử. Cho nên chúng ta phải sám hối tội ác từ vô thủy và siêng năng kết duyên giải thoát cho muôn loài”.

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ- tát:

Lễ phẩm vô tận để cúng dường vô tận Phật, vạn hạnh siêng tu, tột kiếp vị lai không mỏi nên gọi là đại hạnh.

Hạnh khắp pháp giới là Phổ, ngôi gần bậc thánh gọi là Hiền. Trên hội Hoa Nghiêm đức Phổ Hiền là trưởng tử.

Hạnh nguyện xưng tán biến viên gọi là nguyện vương. Cứ y theo mười nguyện vương này mà tu học thì đương xứ khế hợp với mười phương Phật.

(Viết phỏng theo Nhị Khóa Hợp Giải

NXB Tôn giáo, 2000)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2781578
Số người trực tuyến: