Kinh Phật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Phật

Được viết: 04-09-2016
KINH A-DI-ĐÀ Hán dịch: Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Tuệ Nhuận.   KHÓA LỄ TỊNH-ĐỘ TÁN PHẬT Đấng pháp vương Vô-thượng, Ba cõi chẳng ai bằng. Đạo sư khắp trời người, Cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm, Dứt sạch nghiệp tăng kỳ. Xưng dương cùng tán thán, Ức kiếp không cùng tận. Phật, chúng sanh tánh thường không tịch. Đạo...
Được viết: 04-03-2016
PHỔ MÔN Sám Sáu Căn Hồng Danh(Nhà xuất bản Tôn giáo, PL: 2544- 2000) KHÓA HƯ SÁM SÁU CĂN Tựa khoa nghi sám hối Đi đường bộ phải có xe. Qua sông cần có đò. Chiếc áo nhơ cả 10 năm, một ngày giặt kỹ có thể sạch. Nghiệp ác chứa từ trăm ngàn kiếp, nhờ sức sám hối có thể tiêu trừ. Thương thay! Giác tánh bản lai viên minh thanh tịnh như vầng thái hư...
Được viết: 04-03-2016
HỒNG DANH BẢO SÁM Đại từ đại bi thương chúng sanh, Đại hỷ đại xả cứu muôn loài, Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm, Chúng con chí thành quy mạng lễ. (1 lạy) Nam mô quy y Kim cương Thượng sư (1 lạy). Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (1 lạy). Con nay phát tâm không vì tự cầu nhân thiên phước báo, Thanh-văn Duyên-giác cho đến quyền thừa...
Được viết: 04-03-2016
Hán văn: Núi Bảo Hoa_Hoằng Giới Tỳ Khưu ĐỘC THỂ xếp theo từng loại. Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH,

Trang

Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền NamXem chi tiết lịch trình