lục tự đại minh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

lục tự đại minh

Được viết: 08-04-2016
  Ý nghĩa Lục tự Đại Minh Chân Ngôn OM MANI PADME HUNG