Nếu chỉ cầu gia trì từ Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu bên ngoài thì không thể thành tựu pháp tu | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nếu chỉ cầu gia trì từ Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu bên ngoài thì không thể thành tựu pháp tu

Nếu một hành giả Mật thừa cho rằng mình chỉ thực hành để đón nhận sự gia trì, công đức từ một vị Phật Bản tôn ở bên ngoài thì điều đấy là sai lầm và không thể thành tựu được pháp tu. Việc này cũng tương tự như bạn đang chấp trước sự thần quyền ở bên ngoài.


Đức Phật Quan Âm Bạch Độ Mẫu Tara

Khi mắc bệnh tật cần sự chữa lành thì chúng ta cầu nguyện Đức Phật Dược Sư; khi cần trí tuệ thì chúng ta cầu nguyện Đức Phật Văn Thù; khi cần trường thọ thì chúng ta cầu nguyện Đức Bạch Độ Phật Mẫu, Tôn Thắng Phật Mẫu hay Đức Phật Vô Lượng Thọ, khi cần vượt qua chướng ngại, sợ hãi thì chúng ta cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara….. Đấy chỉ là những phương tiện thiện xảo khác nhau để chúng ta thỉnh cầu sự gia trì của vị Phật Bản tôn bất khả phân với Thượng sư, đồng thời đánh thức được tất cả những phẩm chất này nơi tự tâm. Chính vì vậy, Phật Bản tôn chính là sự quán tưởng từ nơi tự tâm mình. Mỗi lần nhớ nghĩ về Phật Bản tôn cũng là lúc chúng ta đánh thức tình thương yêu và lòng từ bi nơi tự thân mỗi người.

Các giai đoạn thực hành pháp tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara

Toàn bộ con đường thực hành của Kim Cương thừa bao gồm 2 phần. Thứ nhất là quán tưởng Bản tôn hay gọi cách khác là giai đoạn phát triển để tích lũy công đức. Thứ hai là phần hòa tan hay còn gọi là giai đoạn thành tựu để tích lũy trí tuệ.

Tương tự trong pháp tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, hành giả cần hợp nhất hai phần này trong mọi phần thực hành trì tụng chân ngôn. Trong phần cuối nghi quỹ, chúng ta phải quán tưởng để hòa tan tình yêu thương, từ bi, trí tuệ, những phẩm chất về sắc thân Bản tôn Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara mà chúng ta đã quán tưởng vào trí tuệ tự thân.

Đây là cách mà chúng ta đón nhận trọn vẹn sự gia trì, đạt được cảm ứng không thể nghĩ bàn. Khi chúng ta cầu nguyện xin Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu ban gia trì, chúng ta phải quán tưởng cảm nhận rằng Ngài đáp trả cầu nguyện của mình bằng cách ban gia trì ánh sáng, cam lộ. Đây là lúc Ngài đáp trả bằng cách hòa tan những phẩm chất giác ngộ nơi thân tâm mình.

Như vậy, khía cạnh ý nghĩa bên ngoài là chúng ta đón nhận gia trì từ những bậc giác ngộ, những bậc đã thành tựu được những phẩm chất tốt đẹp, lợi ích chúng sinh một cách không mệt mỏi. Nhưng Khía cạnh ý nghĩa bên trong, thực sự chúng ta cần đón nhận trọn vẹn sự gia trì ở nơi tự tâm mình, đánh thức được tự tâm giác ngộ sẵn đủ nơi mỗi người.

Trong Đại thừa Phật giáo có câu kệ: “Năng lễ sở lễ tính không tịch, Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn”. Năng lễ là chúng ta, sở lễ là Phật, cả hai năng sở đều là Phật tính nhất như vốn đầy đủ tất cả công đức trí tuệ thì cảm ứng thành tựu tất cả những tâm nguyện sẽ không thể nghĩ bàn.

(Nhóm ĐBT biên soạn)

 Hãy phát khởi Bồ đề tâm vì lợi ích hết thảy chúng sinh, cùng thực hành chuyên tu cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để tích luỹ vô lượng công đức, vượt qua những chướng ngại, khó khăn, bệnh tật và khơi dậy, trưởng dưỡng tình yêu thương vô ngã vị tha trong mỗi chúng ta.

Quý vị tải Tài liệu và hướng dẫn tu tập tại đây:
http://daibaothapmandalataythien.org/quanam

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2969577
Số người trực tuyến: