Như Lai | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Như Lai

Được viết: 06-11-2016
Đạo Đế (Nirodha Gamadukkha) Bát Chính Đạo A. Mở Đề Trong 37 món trợ đạo, Bát Chính đạo là một pháp môn chính, được nhắc nhớ đến nhiều nhất. Vì thế, mỗi khi nói đến Đạo đế là người ta liên tưởng đến Bát Chính đạo. Thậm chí có người tưởng lầm rằng Đạo đế với Bát Chính đạo là một. Sở dĩ Bát Chính đạo được xem là pháp môn chính của Đạo đế, vì...
Được viết: 05-24-2016
Rửa chân Lời ghi: Thân phần dưới rốt gọi “chân”. Tỳ kheo ở Tây Vức ra cửa phần nhiều chân trần. Nên hễ đến Tăng Già lam trước phải rửa chân mới nên vào chùa lễ kính vậy. Bằng khi rửa chân, nên nguyện chúng sinh, khẳm đủ sức thần, chỗ đi không ngăn. Án, lam tá ha ( câu chú niệm 3 lần). Lời ghi: “Chân” là thôi dứt. Nghĩa là thân phần đến đây là...
Được viết: 05-24-2016
  Bằng thấy sông lớn, nên nguyện chúng sinh Đặng nương dòng Pháp, vào biển trí Phật   Lời ghi: Tột mắt không bờ gọi là “lớn”, chảy thông mạch đất, gọi là “sông”. Ở Tây Vức có 5 sông lớn là: 1) Sông Căn Dà, 2) sông Diễm Mẫu, 3) sông Tát La Dụ, 4) sông A Bố La Phạt Để, 5) sông Mạc – Hi. Xứ này (Trung Hoa) vua Võ mở 9 sông mà chảy về biển là 1)...
Được viết: 05-24-2016
Kính lễ Như Lai Bảo Kế   Lời ghi: “Bảo kế” (búi tóc báu) cũng gọi là Bảo- Thắng nghĩa là đức Như Lai này trí chẳng ai bằng, siêu xuất tất cả, tối thắng tối tôn, nên thêm ví dụ búi tóc trên đầu.   “Như Lai” là hiệu đầu trong 10 hiệu. Lìa điên đảo gọi là Như Lai, ra khỏi ràng buộc gọi là Như Lai. Chúng sinh ở trong nhân ở trong ràng buộc, gồm...
Được viết: 05-24-2016
Kính lễ Đức Phật Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương   Lời ghi: “Kính lễ” tiếng Phạn gọi Nam Mô, dịch là quy y, nghĩa là khởi tâm thành kính, phát xuất cứu hộ, trông Phật cứu hộ chúng sinh. Như kinh Niết Bàn nói: “Vua A Xà Thế tuy có tội nghịch, đáng vào địa ngục, vì lòng thành hướng về Phật, tội kia liền dứt, nên gọi sức cứu hộ”.   Hoan Hỷ Trang Nghiêm...