Phật giáo Kim Cương Thừa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phật giáo Kim Cương Thừa

Được viết: 05-15-2019
Trong khía cạnh thứ ba của sự thực hành là thực hành bí mật, chúng ta phải hòa nhập Guru Yoga vào mọi hoạt động của đời sống, dù là trong phạm vi nội hay ngoại đàn tràng. Ở đây tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn về ba điểm cốt yếu của mọi pháp thực hành, bốn tư tưởng cần thấm nhuần và bốn giai đoạn thành tựu Tứ Quản đỉnh trong cuộc đời.   Ba điểm...
Được viết: 05-13-2019
Quán tưởng tự thân thành Bản tôn có nghĩa là trở thành hiện thân của ba Kim cương giác ngộ: Thân bất biến, Khẩu bất hoại và Tâm bất động. Ba Kim cương Thân, Khẩu, Ý giác ngộ này hoàn toàn siêu việt so với thân, khẩu, ý thông thường. Ba yếu tố này bị tác động do những ám chướng và bản năng tập khí. Bằng cách quán tưởng thân khẩu ý là Bản tôn - Chân...
Được viết: 05-08-2019
Sau khi đã quán tự thân là Bản tôn Kim Cương Hợi Mẫu, bạn quán chư Thượng sư Truyền thừa giác ngộ cùng bậc Căn bản Thượng sư trong hình thức Báo thân Đức Phật Kim Cương Trì hiển hiện trong chân không pháp giới và cúng dàng các Ngài. Bạn sẽ tụng tiếp các bài cầu nguyện xin đón nhận sự gia trì từ các Ngài để thành tựu Tứ thân và chứng ngộ Đại Thủ Ấn...
Được viết: 05-06-2019
Đức Kim Cương Hợi Phật Mẫu tượng trưng cho Bát Nhã Ba la mật, mỗi màu sắc, hình tướng, hay thế ấn, tư thế… của Ngài đều nêu biểu các khía cạnh của trí tuệ Bát Nhã. Đây là cách thức đúng đắn để nhìn nhận, quán tưởng về Bản tôn Kim Cương Hợi Phật Mẫu. Bạn không được nhìn nhận Đức Kim Cương Hợi Phật Mẫu như một bậc thần thánh linh thiêng nào đó bên...
Được viết: 04-29-2019
Hướng dẫn thực hành - quán tưởng Để thành tựu Guru Yoga Thượng sư tương ưng pháp, hành giả phải có hai phẩm chất cần thiết: - Được tiếp nhận vào Truyền thừa và đã có sự kết nối nhất định với bậc Thượng sư - Hành giả đã được Thượng sư cho phép thực hành pháp này, có khả năng và có quyền thực hành Guru Yoga Đại Thủ Ấn. Việc hội tụ đủ hai nhân...
Được viết: 04-24-2019
Trong thiền định Phật giáo có nhiều đối tượng được sử dụng làm phương tiện thiền định như hơi thở được sử dụng để nhiếp tâm chính niệm, việc tỉnh giác lúc đi được sử dụng làm thiền định đi, những cảm xúc được sử dụng làm sự tập trung trong sự phát triển của lòng từ bi và hình ảnh chư Bản tôn là đối tượng được sử dụng trong việc thiền quán. Trong...
Được viết: 04-22-2019
Bốn quán đỉnh được gọi là “quán đỉnh bình”, “quán đỉnh bí mật”, “quán đỉnh trí tuệ” và “quán đỉnh ngữ”. Các thành tố cơ bản mà quán đỉnh tác động lên là kinh mạch, khí và minh điểm tinh túy. Ba thứ này được sử dụng trong mối liên hệ với tâm. Do vậy, quán đỉnh đầu tiên liên quan đến kinh mạch, quán đỉnh thứ hai liên quan đến tinh túy và quán đỉnh...
Được viết: 04-22-2019
Thông thường, hành giả mới tu tập tốt nhất là nên chọn một Bản tôn an bình để thực hành. Bản tôn phẫn nộ không thích hợp cho hành giả mới tu tập, thực hành này chưa phù hợp do có thể dễ gây ra hiểu nhầm. Trong quá khứ, có nhiều hành giả cũng từng tu tập Bản tôn phẫn nộ nhưng lại thiếu sự hiểu biết thấu đáo. Chẳng hạn như khi bạn quán tưởng Bản tôn...
Được viết: 04-10-2019
Pháp thực hành Guru Yoga chỉ được đề cập trong Kim Cương thừa, không được đề cập tới trong các thừa khác. Lý do là vì các thừa khác là những thừa phổ dụng với chúng sinh phàm tình còn đầy ô nhiễm, vô minh. Thông thường, những con người bình thường này phải trải qua vô vàn chướng ngại mới hiểu được rằng Thượng sư có thể là hiện thân của chân lý vũ...
Được viết: 04-08-2019
Kim Cương thừa luôn được coi là truyền thừa bí mật bởi việc thực hành đòi hỏi căn cơ và trình độ nhất định. Thông thường, khi thực hành Kim Cương thừa, chúng ta được xem như đã có những hiểu biết và nền tảng căn bản về Tiểu thừa và Đại thừa. Kim Cương thừa cũng được biết đến như pháp môn Phật giáo tiến đến giác ngộ nhanh nhất và cũng uy lực và bí...

Trang