Phật giáo Kim Cương Thừa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phật giáo Kim Cương Thừa

Được viết: 10-09-2015
Truyền kỳ hóa thân Đức Kim Cương Thượng Sư Liên hoa Sinh
Được viết: 08-23-2015
Tiếp đến là Quy y, chúng ta nói có Nhân Quy y và Quả Quy y. Những đối tượng như Phật, Pháp, Tăng, Thượng sư, Daka, Dakini được gọi là Quy y bên ngoài hay Nhân Quy y, bởi vì thông qua sự thực hành Quy này, bằng việc thực hành cúng dàng, quán tưởng những đối tượng Quy y bên ngoài, bằng việc trì tụng chân ngôn, thông qua các pháp thực hành như vậy,...
Được viết: 08-23-2015
1 - Phần thực hành tiếp theo là hồi hướng. Thông thường trong Đại thừa, chúng ta thường nói động cơ là Bồ đề tâm, rồi trong thực tế bạn cần thực hành với tâm không phân tán, và cuối cùng là tới phần hồi hướng. Đây là ba phần quan trọng trong pháp tu Đại thừa. Cách tiếp cận của Kim Cương thừa nhìn chung cũng là như vậy. Và cách hồi hướng đúng đắn...
Được viết: 08-23-2015
Trong phần này có ba thực hành kế tiếp: Cúng dàng và tán thán, Đón nhận thành tựu, Thỉnh cầu sám hối. 1. Cúng dàng tán thán Nhận được sự thành tựu là một nhân tố cho phép bạn đạt được kết quả mong nguyện vào lúc hoàn thành việc trì tụng của bạn. Bạn hãy chứng ngộ toàn bộ tiềm năng của sự hợp nhất này, đỉnh lễ, cúng dàng và tán thán. Ở đây lại có...
Được viết: 08-23-2015
Nói chung, về số lượng trì tụng, bạn sẽ tụng cho đến khi hoàn thành số lượng bạn đã phát nguyện để đạt được những thành tựu tâm linh thế gian và thành tựu siêu việt. Thông thường, khi tính số lượng trì tụng, chẳng hạn như với mỗi tạng trì tụng, bạn nên trì tụng một trăm ngàn lần chân ngôn của Đức Bản tôn chính của Mandala và trì tụng mười nghìn...
Được viết: 08-23-2015
Công năng của thực hành trì tụng bao gồm bên ngoài và bên trong. Bên ngoài là bạn triệu thỉnh chư Phật. Đây cũng là một hình thức cầu nguyện. Mỗi vị Phật đều có những công năng riêng, chẳng hạn như trong Phật giáo Đại thừa khi trì Phật hiệu của Đức Phật A Di Đà, bạn sẽ được vãng sinh Tịnh Độ vì Đức Phật A Di Đà trong vô số kiếp đã tích lũy vô...
Được viết: 08-23-2015
Bạn sử dụng tay trái để lần chuỗi tràng. Khi trì tụng chân ngôn thuộc pháp An bình, hãy sử dụng ngón tay trỏ và ngón cái để đếm chuỗi; khi tụng chân ngôn thuộc pháp Kính ái, bạn sử dụng ngón thứ ba; khi tụng chân ngôn Tăng ích, bạn sử dụng ngón cái và ngón đeo nhẫn, cuối cùng, dùng ngón út khi sử dụng chân ngôn Hàng phục. Có nghi quỹ dạy dùng ngón...
Được viết: 08-23-2015
Theo Kim Cương thừa, chuỗi tràng có những công dụng, lợi ích và ý nghĩa khác nhau. Thông thường, chuỗi tràng san hô đỏ dùng cho pháp Kính ái; Chuỗi tràng bằng thép hoặc bằng ngọc lam dùng cho các pháp Phẫn nộ; Chuỗi tràng bằng đá quý màu mơ chín sẽ thành tựu pháp Tăng ích; Chuỗi tràng bằng vỏ sò, bằng đất, gỗ hay hạt của cây dùng cho pháp An bình...
Được viết: 08-23-2015
Chân ngôn là một đơn âm hoặc chuỗi âm thanh đầy năng lực, những âm thanh này chứa đựng hàng loạt sóng âm ba và năng lượng. Khi trì tụng, chân ngôn không chỉ giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não, nghiệp chướng mà còn có năng lực kết nối, hợp nhất tâm chúng ta với những tầng tâm thức cao hơn. Chân ngôn là chìa khóa trực tiếp giúp hiển lộ vũ trụ pháp...
Được viết: 08-23-2015
Thiền định về Bản tôn là khi bạn không trong Pháp tướng Phật mà trong hình tướng phàm trần của mình và thực hành quán tưởng về Bản tôn. Khi đó điều quan trọng nhất là bạn phải định được. Chẳng hạn như khi thiền định về Thượng sư Liên Hoa Sinh, bạn bắt đầu thiền định từ hoa sen, Ngài sẽ từ từ hiện tướng lên, như vậy gọi là thiền định về Bản tôn....

Trang