Sức mạnh uy đức của Phật Bản tôn Hộ mệnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Sức mạnh uy đức của Phật Bản tôn Hộ mệnh

Việc nhận biết và thực hành vị Phật Bản tôn Hộ mệnh tương ứng với từng con giáp (năm sinh) giúp mỗi người được chư Phật bảo vệ, hộ trì, đem lại bình an, sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống thế gian và thực hành tâm linh.

Việc đeo đồ hộ thân có hình Phật Bản tôn hay an vị tôn tượng các Ngài trong nhà có tác dụng bảo hộ bình an vô cùng lớn lao.

ĐỨC TARA NHƯ Ý LUÂN BẠCH  ĐỘ MẪU

Thánh cứu độ Phật Mẫu là sự thị hiện tâm từ bi của Đức Quán Thế Âm. Nhân vì Đức Đại Bi Quán Thế Âm thấy vô lượng chúng sinh chìm trong biển luân hồi sinh tử đau khổ, phiền não mà không biết hồi đầu thị ngạn. Ngài động lòng từ bi rơi hai giọt nước mắt. Giọt nước mắt bên phải hoá hiện thành Đức Lục Độ Phật Mẫu, giọt nước mắt bên trái hiện thân thành Đức Bạch Độ Phật Mẫu tăng trưởng năng lực công đức cứu độ chúng sinh.

Tu trì pháp Bạch Độ Mẫu có khả năng diệt trừ tất cả bệnh tật, tai ương, hỏa kiếp, tăng trưởng phúc đức, kéo dài thọ mạng, tiêu trừ được chướng nạn ma quỷ và gốc rễ của luân hồi đau khổ và viên mãn mọi sở cầu.

ĐỨC VAJRAPANI

KIM CƯƠNG THỦ

Vajrapani Kim Cương Thủ Mật hiệu Bí Mật Chủ là hiện thân phẫn nộ của đức Đại Thế Chí Bồ Tát, còn gọi là Đại Lực Kim Cương Thủ.

Tu pháp Kim Cương Thủ Bồ Tát có thể tích lũy vô lượng vô biên công đức, đầy đủ đại oai lực, hàng phục được tất cả thiên ma ngoại đạo, tiêu trừ tất cả các tai nạn: địa, thuỷ, hoả, phong, không... Viên mãn hết thảy chỗ mong cầu. Đến khi mạng chung sẽ được Đức Kim Cương Thủ và hết thảy Kim Cương Bộ tiếp dẫn hộ trì vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, hiện thân từ cảnh Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà du hý khắp các cõi làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh.

ĐỨC VAJRASATTVA

(KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA)

Đức Vajrasattva màu bạch sắc nêu biểu cho sự thanh tịnh vô nhiễm. Đầu Ngài đội Bảo quan Ngũ trí Phật, đỉnh có búi tóc nêu biểu vô kiến đỉnh tướng. Bàn tay phải trì giữ chày Kim Cương ở tâm tiêu biểu cho phương tiện thiện xảo của lòng từ bi, tay trái trì giữ linh Kim Cương ngang hông nêu biểu cho tính không. Ngài khoác thiên y cụ túc cùng các trang hoàng Báo thân Phật. Ngài an toạ trong tư thế Kim Cương trên nguyệt luân hoa sen.

Tu trì chân ngôn Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa) có thể tiêu trừ được tất cả các ác nghiệp trọng tội, ác báo và diệt trừ tất cả những ác niệm, phá trừ tất cả các phiền não, tăng trưởng vô lượng công đức.

ĐỨC LIÊN HOA SINH

Liên Hoa Sinh Thương sư là một Đại thành tựu giả giác ngộ Ấn Độ. Là hoá hiện Thân, Khẩu, Ý Kim Cương Tam Mật của Đức Phật Di Đà, Quán Âm, Thích Ca. Ngài có một mặt, hai tay, thân sắc hồng, khoác ba loại Pháp y tiêu biểu cho sự thành tựu Tam thừa. Ngài đội mũ Liên Hoa màu vàng trên có nhật, nguyệt luân, đỉnh mũ có đầu Chày Kim Cương và Lông chim Khổng tước nêu biểu cho sự chuyển hoá tất cả si ám. Tay phải nắm giữ Chày Kim Cương nêu biểu cho trí tuệ hàng phục chướng ma. Tay trái cầm Bát sọ người đựng đầy cam lộ nêu  biểu cho sự trường thọ bất tử, cây tích trượng biểu trưng cho Bi Trí hợp nhất.

Tu trì chân ngôn của Đức Liên Hoa Sinh tiêu trừ tất cả các tai ương, chướng hoạ, hàng phục được tất cả nghiệp chướng ác ma, tích luỹ được vô lượng phúc đức, trí tuệ và thọ mạng.

ĐỨC LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA

Trong kinh dạy: Thánh Cứu Độ Mẫu đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Thể tính của Ngài chính là Phật Mẫu đã thành tựu vô lượng vô biên sự nghiệp công đức độ sinh. Ngài là Bản tôn của chư Thánh Độ Mẫu.

Thân Đức Phật Mẫu có sắc xanh lục gợi lên sự chữa lành mát mẻ của rừng thuốc quý. Ngài an tọa trên đài sen với tư thế du hý nêu biểu cho những công  hạnh tức khắc cứu độ chúng sinh.

Tu trì chân ngôn Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.

ĐỨC AVALOKITESHVARA

QUAN ÂM TỨ THỦ

(Quan Âm Tự Tại)

Đức Quan Âm Tứ Thủ có một mặt là biểu trưng cho thông đạt Pháp tính, bốn tay là biểu trưng cho Tứ Vô Lượng Tâm, thân sắc trắng như trăng rằm biểu hiện sự thanh tịnh vô nhiễm, đoạn trừ hai chướng ngại. Đầu đội Bảo Quan Ngũ Phật, tóc màu đen tuyền. Hai tay trì giữ ngọc Mani. Tay phải cầm tràng hạt, tay trái cầm hoa sen. Khuôn mặt an tịnh mỉm cười nêu biểu mắt trí tuệ của hết thảy Bồ tát, trừ bỏ tất cả nghi hoặc của chúng sinh để giải thoát, đáp ứng hết thảy mọi cần cầu của chúng sinh. Thân Ngài trang sức bằng sáu trang hoàng và thiên y ngũ sắc. Ngài an toạ trên nguyệt luân hoa sen. Thân Ngài toả chiếu ánh hào quang rực rỡ.

Tu trì chân ngôn Quan Âm giúp thành tựu  phương tiện trí tuệ, trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn giúp tiêu trừ  tai ương, chướng nạn. Tăng trưởng vô số công đức, tài bảo sung mãn và đem lại trường thọ.

ĐỨC PHẬT MANJUSRI

TRÍ TUỆ VĂN THÙ

(Diệu Âm Văn Thù - Diệu Cát Tường Bồ Tát)

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một bậc Cổ Phật  danh hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Mật hiệu là Bát Nhã Kim Cương. Ngài là bậc đệ nhất trí tuệ trong tất cả chư Bồ tát. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thân màu vàng, đầu đội mũ Bảo Quan biểu trưng cho Ngũ Phật. Tóc Ngài kết thành năm búi trên đỉnh đầu biểu trưng cho năm trí tuệ. Tay phải Ngài cầm kiếm Bát Nhã biểu trưng cho trí tuệ phá tan ám chướng, vô minh, mê vọng. Tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen là kinh Bát Nhã Ba La Mật biểu trưng cho trí tuệ Bát Nhã. Ngài trang hoàng bằng các bảo báu trang nghiêm.Ngài an toạ trên nguyệt luân hoa sen.

Tu trì chân ngôn Trí Tuệ Văn Thù có thể tăng trưởng phúc đức, trí tuệ, có khả năng ghi nhớ và đạt được biện tài vô ngại. Kim khẩu có thể diễn thuyết được tám vạn diệu pháp, thấu rõ được thâm nghĩa của tất cả các pháp, tiêu trừ được tất cả ngu si ám chướng và tất cả các ác nghiệp về khẩu.

ĐỨC PHẬT  THÍCH CA MÂU NI

Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật  lịch sử. Ngài đã đạt được giác ngộ dưới cội Bồ Đề cách đây hơn 2.500 năm về trước. Đức Phật Thích Ca ngồi kết già  trên nguyệt luân, hoa sen. Thân ngài sắc vàng kim đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi tùy hình hảo, Ngài khoác trên mình áo Tam pháp, tay phải trong tư thế ấn Xúc địa (tay úp trên đầu gối phải, ngón tay chạm đất), tay trái để trong lòng trong tư thế ấn Thiền định nêu biểu sự chứng ngộ tự tính Phật. Trên lòng tay trái ngài trì giữ Bình Bát tràn đầy cam lộ trí tuệ, trường thọ và pháp dược tiêu biểu cho giáo pháp thần dược cứu khổ tất cả chúng sinh.

OM là những phẩm chất tích cực giác ngộ của Thân Khẩu Ý đức Phật.

MUNI giải thoát sự tái sinh đọa lạc không may mắn, vô minh chấp thủ và ngã ái.

MAHA MUNIYE kiểm soát vĩ đại tất cả sự đau khổ của những ảo tưởng, suy nghĩ nhị nguyên sai lầm.

SOAHA: đón nhận sự gia trì của chân ngôn và thành tựu mọi tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.

Lưu ý: Trong Mật thừa, hành giả chỉ được phép hành trì nghi quỹ và trì tụng chân ngôn của các vị Phật Bản Tôn khi đã thụ nhận quán đỉnh từ Bậc Thầy giác ngộ.

Đừng bỏ lỡ cơ hội hy hữu để thụ nhận quán đỉnh và khẩu truyền Phật Bản Tôn Hộ Mệnh.

Trong Pháp hội Cầu an Đại Bi Quan Âm 2019 diễn ra liên tục trong 3 ngày từ 22/02 - 24/02/2019 (DL) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa  sẽ trao truyền quán đỉnh và hướng dẫn thực hành các Pháp tu Phật Bản Tôn thù thắng:

Tam Bộ Hộ thân: Đại Bi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Đại Viên Mãn Trí tuệ Văn Thù, Đại Uy Dũng Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ; Liên Hoa Bộ Phật: A Di Đà, Quan Âm Tứ Thủ, Liên Hoa Sinh; Tam Bộ Phật Trường Thọ: Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu, Đức Phật Vô Lượng Thọ, Đức Bạch Độ Quan Âm Phật Mẫu; Đức Hoàng Tài Bảo Thiên và Bảy vị Phật Dược Sư.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2199244
Số người trực tuyến: