Thước đo thành tựu pháp

06/09/2015 - 14:32
Lượt xem: 260
Về Số lượng: Việc tu trì đủ hết biến chân ngôn của Bảo Tháp (trì Tháp) cần được thực hiện trong khoảng thời gian phát nguyện. Lượng biến Chân ngôn cần trì để có thể viên mãn tâm nguyện thường là Pháp số 120.000 biến (được gọi là một Tạng chân ngôn, tương đương với trì hết số Chân ngôn của 3 Tháp).
Thời lượng: Trong khoảng thời gian trì tụng hết số Tạng này (có thể từ 5 đến 7 ngày), hành giả tu trì phải thực hành nghiêm cẩn và giữ được giới nguyện. Phải nghiêm cẩn giữ thời khóa hành trì, số lượng hành trì Chân ngôn thường nhật. Thu xếp để các công việc thế gian không ảnh hưởng đến thời khóa tu này cũng như Thân tâm người tu. 
 
" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true">Chia sẻ