Vượt ma lực về cảnh giới thanh tịnh với 6 chữ vàng “Nam Mô A Di Đà Phật” | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Vượt ma lực về cảnh giới thanh tịnh với 6 chữ vàng “Nam Mô A Di Đà Phật”

Nam Mô, tiếng Hán dịch là quy y, nghĩa là quay về nương tựa. A Di Đà cũng có nghĩa là "Vô lượng quang thọ". Vô Lượng Quang là Bản giác, nghĩa thấy nghe hay biết hiện đang lưu lộ ở sáu căn của chúng ta. Tính này luôn sẵn đủ trong mỗi người, không phải ai ban tặng cho chúng ta. Vì vậy gọi là vô sinh, không theo thân chết đi nên bất diệt. Vô sinh bất diệt là Vô Lượng Thọ.

Chư Tăng Ni và Phật tử thường chào nhau bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật bởi vì ai cũng có Phật tính, cũng là Phật. Suốt ngày mắt tai mũi lưỡi thân ý chạm cảnh, suốt ngày Nam Mô A Di Đà Phật để tự giác. Mỗi sắc mỗi thanh đều là Phật cảnh (Lăng Nghiêm giảng vạn pháp quy về Như Lai Tạng diệu chân như tính). Phật là bậc đã thành công đắc quả trong sự nghiệp buông xả cảnh trần, trở về chính mình. Kinh Lăng Nghiêm dạy: “Mười phương Phật, mười phương chúng sinh đồng một thể Phật tính cùng ở khắp pháp giới”. Trở về với Phật chính là trở về chân tâm bản tính của mình.

Bồ tát thành Phật phải trải 52 ngôi vị. Thấp nhất là Sơ Tín, đoạn kiến hoặc. Nếu không có 48 nguyện lực và oai thần đại từ bi Phật A Di Đà gia hộ thì làm sao những kẻ nghiệp chướng sâu nặng hy vọng giải thoát. Gặp pháp môn này, tin hiểu, nhất tâm vâng làm, thật ra cũng chỉ là những ai quá khứ lâu xa nhiều kiếp phúc đức thiện căn đã từng vun đắp sâu dầy. Chí thành niệm Phật, oai lực bất tư nghì của danh hiệu Phật khiến tâm thể thanh tịnh mà chúng sinh không tự biết.

Đã vãng sinh không bao giờ trở về địa vị phàm phu nên gọi là bất thoái. Dần dần đầy đủ công đức vô lậu của đại Bồ tát. Tâm sát đạo dâm vọng không trừ, quyết định không ra khỏi vòng luân hồi sáu đạo. Chữ “đoạn” có 2 loại: a) Diệt đoạn như nhổ cỏ tận gốc rễ, không để còn hạt giống ngủ ngầm. b) Phục đoạn như lấy đá đè cỏ. Tuy còn chủng tử nhưng không thể phát khởi tác dụng. Tu các pháp môn khác cần đoạn diệt. Niệm Phật cầu vãng sinh dễ hơn. Còn phiền não vẫn có thể đới nghiệp vãng sinh về cõi phàm thánh đồng cư. Dứt tuyệt phiền não thì về cảnh giới cao hơn của các bậc thánh.  

Dùng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật vượt ma lực về cảnh giới thanh tịnh

Mười phương Như Lai chẳng những tuyên dương diệu pháp khai ngộ các bậc hiền nhân mà mục tiêu khẩn thiết vẫn nhằm cứu vớt các loại tội khổ chúng sinh. Không vâng lời Phật, lâm chung hẳn theo tình tưởng thọ sinh, làm sao cứu vớt?

Niệm Phật tụng kinh làm việc thiện, đem công đức hồi hướng cho lịch kiếp oan gia trái chủ, nguyện cho họ giải mê khai ngộ đồng sinh Tịnh độ.

Kinh A Di Đà: Ai sinh về cõi An Lạc cũng thành nhất sinh bổ xứ. Số sinh sang đấy hiện tại không thể đếm. Chỉ có thể nói là vô lượng vô biên. Công đức Phật A Di Đà như thế nên mười phương chư Phật đều dùng tướng lưỡi rộng dài che khắp ba ngàn đại thiên thế giới khuyên khắp chúng sinh nên tin niệm hồng danh để được tắm mình vào biển công đức ấy.

Kinh Niệm Phật Ba La Mật: Bởi vậy mà ta Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn, hôm nay xác quyết: Vãng sinh cõi An Lạc là thành Phật. Muốn vãng sinh phải chí thành niệm hồng danh A Di Đà Phật. Danh hiệu Phật vô biên công đức, vô lượng diệu dụng, quang minh oai lực không thể nghĩ bàn. Niệm Phật với tâm đại từ đại bi mong cho pháp giới chúng sinh đồng giải thoát thì tâm tương ưng với Phật.

Phàm phu ở cõi Ta Bà chỉ có đọa lạc. Nếu niệm Phật đới nghiệp vãng sinh về An Lạc liền dự ngôi bất thoái, sống chung với thánh hiền, bảo đảm tiến dần lên ngôi Phật. Hàng ngày chim giảng đạo. Gió rung lá cây diễn pháp âm. Uống nước tám công đức tiêu hết tội chướng, tăng trưởng Bồ-đề tâm. Thầy là Phật. Bạn toàn Bồ tát. Vì thế đức Thích Ca ân cần khuyên: Thiện nam thiện nữ nghe kinh tin rồi thì nên phát nguyện sinh về cõi kia.

(Nguồn: “Niệm Phật cầu vãng sinh”

Hòa thượng Tịnh Không giảng

Tịnh Hải cư sĩ ghi chép

Tỳ kheo ni Hải Triều Âm toát yếu)

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KHÁNH ĐÀN PHẬT A DI ĐÀ

Thời gian: Ngày 3/1/2018, tức ngày 19/12 âm lịch

Địa điểm: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Chương trình chi tiết:

- 18h00: Đại chúng vân tập

- Dâng lục cúng

- Dâng hương- lễ Phật – Sám hối

- Diễn văn cảm niệm tri ân Đức Phật A Di Đà.

- Hô chuông lễ 48 nguyện Đức Di Đà.

- Giảng ý nghĩa vía Phật Di Đà

- Khóa lễ triệu thỉnh đức Phật A Di Đà theo truyền thống Kim cương Thừa.

- Cúng dường hoa đăng

- Toàn thể đạo tràng kinh hành nhiễu tháp

- Hồi hướng - Phục nguyện - Phụng tống Hộ Pháp

Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả Quý Phật tử bớt chút thời gian đến tham dự Đại lễ tại:

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - Xã Đại Đình - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Mọi thông tin xin liên hệ:

Số điện thoại: 0983827963/ 0975163820

Email: taythienthanglong@gmail.com

Nguyện đem công đức thù thắng này cầu nguyện Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc, pháp giới chúng sinh sớm thoát khổ ái đồng lên bờ giác.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 1605690
Số người trực tuyến: