Đón nhận năng lượng Bi Trí Dũng từ quán đỉnh Tam bộ Hộ thân | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đón nhận năng lượng Bi Trí Dũng từ quán đỉnh Tam bộ Hộ thân

Sự gia trì của quán đỉnh có nghĩa là sự gắn kết, giúp cho hành giả gắn kết thân khẩu ý của mình với Pháp thân – Báo thân – Hóa thân bản lai thanh tịnh: thân là biểu tượng của Hóa thân, khẩu là biểu tượng của Báo thân và ý là biểu tượng của Pháp thân.

Quán đỉnh Tam bộ Hộ thân trong Kim Cương thừa là Đại Bi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn - Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù – Đại Uy Dũng Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ.  Bi – Trí – Dũng là ba phẩm hạnh rất cần thiết cho một hành giả tu tập đạt thành giác ngộ.

Bạn có thể thấy đây là ba Đại Bồ tát với những biểu tượng và hạnh nguyện riêng biệt. Nhưng nếu là một hành giả thực hành Phật pháp, chúng ta nên hiểu rằng ba Đại Bồ tát không tách rời riêng biệt. Các Ngài là sự hợp nhất, là tinh túy của tâm giác ngộ với ba biểu tượng của Bi, Trí và Dũng vốn tồn tại ngay nơi tự tính tâm giác ngộ của mỗi chúng ta.

Trong Nguyên thủy và Đại thừa Phật giáo không dạy về quán đỉnh. Chúng ta thường được học về quán đỉnh trong Kim Cương thừa. Thật ra, tinh túy của quán đỉnh vẫn hàm ẩn trong cả Tam thừa Phật giáo. Đón nhận quán đỉnh Tam thân của chư Phật là đón nhận tinh túy của sự thực hành Nguyên thủy Phật giáo, Đại thừa và Kim Cương thừa. Bởi khi đón nhận quán đỉnh, chúng ta đón nhận năng lượng gia trì của Tam thân thanh tịnh. Đó là năng lượng gia trì Từ bi, Trí tuệ và Dũng lực từ ba vị Đại Bồ tát. Ba phẩm hạnh này sẽ giúp chúng ta thành tựu tâm linh, tất cả mọi công hạnh thế gian và xuất thế gian đều viên mãn.

Tất cả những quán đỉnh mà chúng ta đón nhận đều là sự gia trì từ tâm giác ngộ của chư Phật. Nhưng chúng ta phải có thân người quý giá để chuyển hóa chính thân khẩu ý phàm tình thành ba phẩm hạnh tôn quý là Bi – Trí – Dũng, thành tựu Tam thân là Pháp – Báo – Hóa thân. Chúng ta không thể tìm ba phẩm hạnh này ở bên ngoài mà chính trong thân khẩu ý của chúng ta, chính trong kiếp người quý giá mà chúng ta đang có. Sự nỗ lực thực hành Phật pháp sẽ giúp chúng ta chuyển hóa thân khẩu ý nhiễm ô của mình thành các phẩm hạnh giác ngộ.

Khi bắt đầu tu tập Kim Cương thừa, điều tối quan trọng là hành giả cần thụ nhận quán đỉnh từ bậc Thượng sư của mình. Đây chính là ngưỡng cửa đặc trưng của Kim Cương thừa để hành giả có thể thực hành nghi quỹ tu trì theo một Bản tôn nhất định. Người đệ tử thụ nhận sự hướng đạo, khai thị giáo pháp hay truyền thừa tâm từ Thượng sư để nhận ra được Tam thân của mình, đón nhận năng lượng gia trì tinh túy của thân khẩu ý giác ngộ của chư Phật. Bởi vậy, trong Kim Cương thừa, mối liên hệ giữa Thượng sư và Đệ tử vô cùng quan trọng. Giới nguyện giữa bậc Thầy và đệ tử là nền tảng căn bản giúp cho hành giả thành tựu pháp giải thoát giác ngộ ngay trong đời này hay trong kiếp vị lai.

Theo quan kiến Kim Cương thừa, quán đỉnh là sự khai thị Bản tâm, là phương pháp truyền đạt tinh túy giáo pháp một cách trực tiếp và sinh động. Để thụ lĩnh quyền lực tâm linh, chúng ta phải thỉnh cầu bậc Kim cương Thượng sư trao truyền bởi các Ngài là bậc thành tựu đã nắm giữ quyền năng vô úy tự tại trong luân hồi sinh tử và tâm nguyện của các Ngài là trao truyền chìa khóa giải thoát khổ đau chứng đạt hạnh phúc cho chúng sinh hữu tình không phân biệt. Quán đỉnh là một giáo pháp, là sự khai thị trực tiếp truyền đạt tinh túy của tất cả giáo pháp một cách sinh động nhất.

(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Pháp hội Đại bi Quan Âm 2018)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4898066
Số người trực tuyến: