Cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara

1 Pháp hội online chuyên tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara (bấm để xem)

Ngàn xứ cần cầu ngàn xứ ứng
Biển khổ thả thuyền vớt chúng sinh
Diệu ứng thần hóa khó đo lường
Tùy cơ thuyết pháp đồng giải thoát
Các Phật tử tham dự Pháp hội online chuyên tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara 2021 sẽ thực hành trì tụng Chân ngôn Tara và điền số lượng trì tụng vào Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara gồm chủng tử TAM và chuỗi chân ngôn Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara. 

Pháp tu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là một nguồn lực gia trì đặc biệt mạnh mẽ. Bậc Giải Thoát Chúng Sinh Lục Độ Phật Mẫu Tara là vị Phật được sinh ra từ giọt nước mắt bi mẫn và hạnh nguyện vị tha của Đức Phật Quan Âm. Ngài hiện diện nơi thế gian để gia trì trường thọ, cứu giúp khỏi mọi khổ đau, sợ hãi và đảm bảo sự giải thoát, hạnh phúc an lạc cho vô lượng chúng sinh. Thực hành Tara là cầu nối khơi dậy trong chúng ta sức mạnh của trí tuệ, tình yêu thương vô điều kiện và công hạnh vị tha như Ngài để cuộc sống bây giờ và mãi mãi sẽ được vô úy, thoát khỏi mê lầm, tràn đầy ý nghĩa, an lành và hạnh phúc.

Bạn có thể [ - tải nghi quỹ tu trì giản lược Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara - ] 
Tải Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara [- Tại đây -]

2 Trì tụng Chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara (bấm để xem)


Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận gia trì của hải hội chư Phật, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu. 
- Chủng tử OM nêu biểu cho sự thịnh vượng, an bình và cân bằng. Chủng tử này chính là Thân Giác ngộ và đưa chúng ta vào sự thực hành Phật pháp 
- TARE tên gọi của Đức Quan Âm Độ Mẫu Tara, có nghĩa là Bậc thần tốc và anh hùng, giải thoát chúng ta khỏi mọi khổ đau sợ hãi luân hồi.
- TUTTARE nêu biểu cho công hạnh đáp ứng mọi tâm nguyện của chúng sinh. Quan trọng hơn, Ngài đưa chúng ta đến Niết bàn.
- Với chủng tử TURE, chúng ta vượt ra khỏi luân hồi và Niết bàn để đạt trạng thái bất nhị tối thượng của Pháp thân.
- Cuối cùng, SOHA kiến tạo cho chúng ta đạt tới giác ngộ toàn thiện
Tất cả những ai cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara và tu trì pháp tu này đều được giải thoát khỏi mọi sợ hãi, chướng ngại, viên mãn tất cả sở cầu và sẽ chứng đắc quả vị của Đức Phật Tara Tôn quý!
    

3 Cách thực hành tu trì (bấm để xem)

Thực hành tu trì trực tuyến đảm bảo tuân thủ đúng quy tắc phòng chống dịch bệnh, đồng thời vẫn giúp các Phật tử có cơ hội thực hành, tích lũy công đức, viên mãn tâm nguyện và hồi hướng cho an lạc, hạnh phúc của chúng sinh.
- Để khởi đầu, bạn thực hành quy y, phát Bồ đề tâm rồi trì tụng Chân ngôn Quan Âm Độ Mẫu Tara. Tương ứng với công đức mỗi tràng trì (gồm 108 biến Chân ngôn Tara), bạn quán tưởng mình tạo ra một viên Bảo châu. Các Bảo châu này được dùng để kiến lập nên chữ chủng tử TAM và chuỗi chân ngôn Phật Mẫu Tara xung quanh trên Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara.
- Hành giả vừa trì tụng vừa quán tưởng Chủng tử và Chân ngôn. Để tiện cho việc ghi lại số trì tụng, hành giả đánh dấu vào từng viên Bảo châu theo hình minh họa dưới đây. Mỗi viên tương ứng với việc trì tụng xong 1 tràng.
- Số viên Bảo châu và cũng là số Tràng Chân Ngôn cần trì tụng cho mỗi Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara là 324 viên, bao gồm 108 viên trong chủng tử Tam, và 216 trong chuỗi Chân ngôn Tara. Khi đánh dấu hết số Bảo châu trên chữ chủng tử TAM và chuỗi chân ngôn Phật Mẫu Tara, hành giả đã hoàn thành kiến lập Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara
- Trong khoảng thời gian tu trì, hành giả cần trì giữ Ngũ Giới (không sát sinh, uống rượu, tà dâm, nói dối, trộm cắp), phát tâm ăn chay, trưởng dưỡng và trải nghiệm Bồ đề tâm, tình yêu thương và lòng bi mẫn vô điều kiện hướng tới mọi hữu tình
- Khi việc đã hoàn tất số lượng Chân ngôn trên Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara gồm chủng tử TAM và chuỗi chân ngôn Phật Mẫu Tara, hành giả hồi hướng công đức đã tích lũy cho sự viên mãn tâm nguyện của bản thân và hạnh phúc giác ngộ của tất cả hữu tình.
- Đặc biệt trong thời điểm hiểm họa dịch bệnh Covid 19 đang đe dọa sức khỏe, sinh mạng và hạnh phúc thịnh vượng của cộng đồng, hãy đem công đức tu tập của bạn nguyện cầu hồi hướng cho dịch bệnh sớm qua mau, người dân khắp nơi đều bình an, đón nhận ân phúc gia trì không thể nghĩ bàn của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara!
- Công đức hồi hướng rất vĩ đại. Trong Kinh dạy: “Dù chỉ là giọt nước một khi nhỏ xuống biển sẽ không bị cạn kiệt cho đến khi biển khô cạn, và giọt nước ấy sẽ tồn tại chừng nào biển còn tồn tại. Nên nếu một người hồi hướng những thiện hạnh và công đức của mình với tâm Bồ Đề, thì công đức đấy sẽ không bao giờ bị mất cho đến khi đạt được giác ngộ vì lợi ích tất cả chúng sinh”
- Cách siêu việt để hồi hướng công đức sau khi tu trì là hành giả hãy quán Tam luân không tịch. Sau đó, an trú trong trạng thái an lạc, trong sáng, vô niệm và tâm bất nhị càng lâu càng tốt. Sau khi xả thiền, hành giả lại tin rằng mình có đầy đủ tự tính Tara, tất cả sắc tướng là sắc thân Đức Quan Âm Độ Mẫu Tara, tất cả âm thanh là Chân ngôn Phật Mẫu Tara, tất cả tư tưởng thô và tế đều là Trí tuệ và lòng Từ bi của Đức Phật Mẫu Tara.
- Sau khi đã viên mãn trì tụng 324 tràng Chân ngôn, hoàn thành Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara, bạn đặt tờ giấy Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara lên bàn thờ hoặc chỗ thanh tịnh nơi tư gia.
- Cuối cùng, bạn cập nhật số tràng trì tụng tại Website www.daibaothapmandalataythien.org/quanam để đóng góp phần công đức tu tập của mình cầu nguyện quốc thái dân an. Công đức trì tụng của bạn sẽ hòa vào công đức của cả đại chúng, đem năng lực vô biên của hàng triệu Chân ngôn xoa dịu chữa lành mọi khổ đau, mang lại an lạc, hạnh phúc, thành công cho mỗi người dân, hữu tình trên đất nước Việt Nam cùng toàn thể Pháp giới chúng sinh.

4 Công đức vô song của pháp tu trì Chân ngôn cộng đồng (bấm để xem)

Khi chúng ta tu trì Chân ngôn cộng đồng có nghĩa là chúng ta dùng sức lực của hàng chục nghìn người để cộng nghiệp tạo thành một công đức vô song. 

Nếu chỉ trì tụng một mình thì kết quả rất hạn chế. Giống như giọt nước nhỏ trên sa mạc, rơi xuống lại cạn kiệt, tuy thân, khẩu, ý có trì tụng nhưng vì chúng ta tạo tác quá nhiều nghiệp ác và tiêu cực hàng ngày (bằng những suy nghĩ tiêu cực, lời nói tiêu cực, hành động tiêu cực), nên những thứ chúng ta vừa tích lũy lại bị phá hủy ngay lập tức. 

Nhưng như trong Kinh đã mô tả, khi công đức mỗi người như giọt nước hòa chung vào đại dương công đức mênh mông thì sẽ không cạn kiệt. Bởi vậy, việc tham gia trì tụng cộng đồng sẽ giúp chúng ta cộng hưởng công đức, tăng trưởng bội lần - ngang bằng hàng triệu biến trì tụng nếu chúng ta thật sự tu tập, trì Chân ngôn bằng tâm chí thành và động cơ thanh tịnh. 

Vì vậy, nếu chúng ta để tâm trì dù chỉ một tràng Chân ngôn, một Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara thôi nhưng nếu thực hành đúng pháp cũng sẽ đem lại lợi ích rất to lớn.

Nguyện tất cả đều tinh tiến tu tập trong thời điểm dịch bệnh khó khăn này!
Nguyện bệnh dịch, tai ách, chiến tranh hết thảy đều tiêu trừ!
Nguyện tất cả đều chứng đắc Bồ đề tâm, an lạc và hạnh phúc, nhanh chóng tiêu trừ hết phiền não và thành tựu giác ngộ! 

Tổng cộng

Miền Bắc

533,344,932

Cập nhật 24/09/2023

Miền Nam

89,466,444

Cập nhật 02/12/2023

Miền Trung

27,291,276

Cập nhật -

Quốc Tế

34,295,724

Cập nhật 23/07/2023

Cập nhật số tràng trì tụng

Vui lòng nhập chính xác số điện thoại để ban tổ chức tiện xác nhận thông tin
Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ cập nhật số lượng mới trì tụng được, không cộng dồn với số lượng cũ.
Hiden
Kích thước của file phải nhỏ hơn 2 MB.
Các định dạng cho phép: png gif jpg jpeg.
tính bằng số tràng hạt (1 tràng hạt = 108 biến)
Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ cập nhật số lượng mới trì tụng được, không cộng dồn với số lượng cũ.

Tab nằm dọc

Danh sách nhóm Phật tử có số tràng trì tụng nhiều nhất

STT Họ tên / Pháp danh Số tràng trì tụng Khu vực
26 Đỗ phương thảo(jigme Dorji Zangmo) 16,003 Miền Nam
27 Dương thị Minh. - Huệ tuệ 15,000 Quốc tế
28 Thân thị thuý 15,000 Miền Bắc
29 Đào nguyệt hươngPD:diệu hảo 12,960 Miền Nam
30 Vũ Thị Thanh Mai 12,934 Miền Bắc
31 Phạm Thị Việt Anh/Jigme Rstna Lhamo 11,372 Miền Bắc
32 Nguyễn Thị Hồng Lê 11,000 Miền Nam
33 Nguyễn Thin Thanh Lĩnh/Diệu Hiền 10,600 Miền Bắc
34 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 10,200 Miền Bắc
35 Đặng thị kim Bình 10,036 Miền Bắc
36 Hà Thị Tuyết 10,000 Quốc tế
37 Nguyễn Thị Thuý Vân 10,000 Miền Bắc
38 Nguyên Thiện 10,000 Miền Bắc
39 Vũ Xuân Trường 9,260 Miền Bắc
40 Diệu Tiên 8,979 Miền Nam
41 Nguyen Thi Ngoc Thach/JIGME TENDJIN WANGMO 8,360 Miền Bắc
42 JIGME DENCHEN GAMA 8,103 Miền Bắc
43 Nam cao 8,100 Quốc tế
44 Bui thi Mỹ 7,510 Miền Bắc
45 Đỗ thị Lượt 6,819 Miền Bắc
46 Nguyen thi Hòa 6,804 Miền Bắc
47 NGUYỄN VŨ THUÝ VINH 6,800 Quốc tế
48 Diệu Lực 6,190 Miền Nam
49 Minh Anh/ Diệu Thiện 6,156 Miền Nam
50 Nguyễn phương Thanh. 6,150 Miền Bắc