Ngày cát tường thỉnh Chư Phật và Chư Bồ Tát

10/04/2018 - 21:57
Lượt xem: 1327

Trong kinh Phật có ghi chép rất nhiều về những ngày cát tường của Phật, Bồ tát, ngày thánh nhật hàng tháng… Tu hành Phật pháp, bố thí, cúng dàng, làm thiện hạnh trong những ngày đặc thù này, sẽ nhanh chóng tiến bộ và có nhiều thành tựu.

THỜI ĐIỂM TU HÀNH VÀ BẢN TÔN TU TRÌ TRONG NGÀY THẬP THÁNH

Về ngày Thập thánh, trong “ Địa tạng kinh” có ghi chép: “Trong vòng 10 ngày mồng 1, mồng 8, 14, 15, 21, 23, 24, 28, 29, 30 hàng tháng là ngày chư thiên và Diêm vương mang theo quyến thuộc đến tuần du nhân gian”. Trong 10 ngày này, người tu hành nên cố gắng bỏ điều ác làm điều thiện, thực hành các thiện nghiệp. 

Ngày tháng

Phật Bản tôn / Tu trì

Công đức

Mùng 1

Nhiên Đăng Phật
 • Cả ngày ăn chay
 • Thực hành pháp hành trì chính của mỗi cá nhân và niệm thêm mười lần danh hiệu “Nhiên Đăng Phật”
 • Cung kính đỉnh lễ ba lần

Trừ tội lỗi của 40 kiếp

Làm bất cứ điều thiện hay ác gì đều tăng lên hàng trăm lần

Mùng 8, ngày 29

Dược Sư Phật
 • Cả ngày ăn chay
 • Thực hành pháp hành trì chính của mỗi cá nhân và niệm thêm mười lần danh hiệu “Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai” 
 • Cung kính đỉnh lễ ba lần

Ngày mồng 8 sẽ trừ bỏ được tội lỗi của 30 kiếp, ngày 29 sẽ trừ bỏ được tội lỗi của nghìn kiếp.

Ngày mồng 8

Ngày 14

Thiên Kiếp Phật
 • Cả ngày ăn chay
 • Thực hành pháp hành trì chính của mỗi cá nhân và niệm thêm mười lần danh hiệu “Hiền Kiếp Thiên Phật”
 • Cung kính đỉnh lễ ba lần

Trừ bỏ tội lỗi của 1.000 kiếp.
Làm bất cứ điều thiện hay điều ác gì, sẽ tăng gấp 1 triệu lần

Ngày 15 và ngày 28

A Di Đà Phật
 • Cả ngày ăn chay
 • Thực hành pháp hành trì chính của mỗi cá nhân và niệm thêm mười lần danh hiệu “A Di Đà Phật”
 • Cung kính đỉnh lễ ba lần

Ngày 15 sẽ trừ bỏ tội lỗi của 200 kiếp, ngày 28 sẽ trừ bỏ tội lỗi của 10 kiếp

Ngày 15, ngày 28 làm bất cứ điều thiện hay ác gì sẽ tăng lên chục triệu lần

Ngày 18 hoặc ngày 21

Quan Thế Âm Bồ Tát
 • Cả ngày ăn chay
 • Thực hành pháp hành trì chính của mỗi cá nhân và niệm thêm mười lần danh hiệu “Quan Thế Âm Bồ tát”
 • Cung kính đỉnh lễ ba lần

Ngày 18 sẽ trừ bỏ tội lỗi của 90 kiếp; ngày 21 làm bất cứ điều thiện hay điều ác gì, sẽ tăng lên trăm triệu lần

Ngày 23

Đại Nhật Như Lai
 • Cả ngày ăn chay
 • Thực hành pháp hành trì chính của mỗi cá nhân và niệm thêm mười lần danh hiệu “Lô Xá Na Phật”
 • Cung kính đỉnh lễ ba lần

Trừ bỏ tội lỗi của 1.000 kiếp.

Làm bất cứ điều thiện hay điều ác gì, sẽ tăng lên trăm triệu lần

Ngày 24

Địa Tạng Bồ Tát
 • Cả ngày ăn chay
 • Thực hành pháp hành trì chính của mỗi cá nhân và niệm thêm mười lần danh hiệu “Địa Tạng Vương Bồ Tát”
 • Cung kính đỉnh lễ ba lần

Trừ bỏ tội lỗi của 1.000 kiếp

Làm bất cứ điều thiện hay điều ác gì sẽ tăng lên trăm triệu lần

Ngày 25

Thích Ca Mâu Ni Phật
 • Cả ngày ăn chay
 • Thực hành pháp hành trì chính của mỗi cá nhân và niệm thêm mười lần danh hiệu “Thích Ca Phật”
 • Cung kính đỉnh lễ ba lần

Trừ bỏ tội lỗi của 8.000 kiếp

Làm bất cứ điều thiện hay điều ác gì, sẽ tăng lên 900 triệu lần

 

NGÀY VÍA PHẬT THEO KIM CƯƠNG THỪA 

Theo lịch Kim Cương Thừa

Ngày

Bản tôn

Tu trì giản lược

Công đức

1

Đức Phật A Súc Bệ

- Cả ngày ăn chay

- Cầu nguyện, quy y Đức Phật A Súc Bệ 

- Niệm 10 tiếng Thánh hiệu “Đức Phật A Súc Bệ” 

- Cung kính đỉnh lễ ba lần

- Chướng ngại của bạn trong 40 kiếp sẽ được tiêu trừ

- Hành thiện ác trong ngày này tăng thêm trăm lần

8

Đức Phật Dược Sư

- Cả ngày ăn chay

- Cầu nguyện, quy y Đức Phật Dược Sư

 - Niệm 10 tiếng thánh hiệu “Đức Phật Dược Sư”

- Cung kính đỉnh lễ ba lần

- Vô số chướng ngại của bạn trong 30 kiếp sẽ được tịnh hóa, khi lâm chung được giải thoát. 

- Tất cả bất thiện nghiệp khiến bạn chịu quả báo trong địa ngục nằm dưới vô ngàn xác chết sẽ được giải thoát

- Hành thiện ác đều tăng thêm nghìn lần

14

Chư Phật khắp mười phương

- Cả ngày ăn chay

- Cầu nguyện, quy y Chư Phật khắp mười phương

- Cung kính đỉnh lễ 3 lần

- Vô số chướng ngại của bạn trong 1000 kiếp sẽ được tiêu trừ.

- Hành thiện ác ngày này tăng thêm 100.000 lần

15

Đức Phật A Di Đà

- Cả ngày ăn chay

- Cầu nguyện, quy y Đức Phật A Di Đà

- Niệm 10 lần thánh hiệu “Phật A Di Đà”

- Cung kính đỉnh lễ 3 lần

- Vô số bất thiện nghiệp và chướng ngại của bạn trong 2000 kiếp sẽ được tịnh hoá. 

- Ác nghiệp khiến bạn chịu quả báo trong địa ngục hàn băng sẽ được tiêu trừ

- Hành thiện ác sẽ tăng thêm triệu lần

18

Đức Phật Quan Âm

- Cả ngày ăn chay

- Cầu nguyện, quy y Đức Phật Quan Âm

- Niệm 10 lần thánh hiệu “Đức Phật Quan Âm”

- Cung kính đỉnh lễ 3 lần

- Tịnh hoá bất thiện nghiệp trong 90 kiếp. 

- Các ác nghiệp khiến bạn chịu quả báo trong địa ngục binh đao được tịnh hóa

- Hành thiện ác sẽ tăng nghìn vạn lần

23

Đức Phật Đại Nhật Như Lai

- Cả ngày ăn chay

- Cầu nguyện, quy y Đức Phật Đại Nhật Như Lai

- Niệm 10 lần thánh hiệu “Đức Phật Đại Nhật Như Lai”

- Cung kính đỉnh lễ 3 lần

- Tịnh hoá tội lỗi và bất thiện nghiệp trong 1200 kiếp. 

- Các ác nghiệp khiến bạn chịu quả báo trong loài quỷ đói sẽ được giải thoát

- Hành thiện ác tăng trăm triệu lần

24

Đức Phật Phổ Hiền Vương

- Cả ngày ăn chay

- Cầu nguyện, quy y Đức Phật Phổ Hiền Vương

- Niệm 10 lần thánh hiệu “Đức Phật Phổ Hiền Vương”

- Cung kính đỉnh lễ 3 lần

- Tịnh hoá bất thiện nghiệp trong 1000 kiếp

- Hành thiện ác tăng thêm trăm triệu lần

28

Ngày vía của Ngũ Trí Phật Như Lai

- Cả ngày ăn chay

- Cầu nguyện, quy y Ngũ Trí Phật Như Lai

- Niệm 10 lần thánh hiệu “Ngũ Trí Phật Như Lai”

- Cung kính đỉnh lễ 3 lần

- Tịnh hoá nghiệp chướng trong 90 kiếp. 

- Các trọng tội nghiệp khiến bạn chịu quả báo thân thể bị cưa thành nhiều mảnh trong địa ngục sẽ được tịnh hóa tiêu trừ

- Hành thiện ác sẽ tăng thêm triệu lần

30

Ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

- Cả ngày ăn chay

- Cầu nguyện, quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

- Niệm 10 lần thánh hiệu “Phật Thích Ca Mâu Ni”

- Cung kính đỉnh lễ 3 lần

- Quy y nơi Ngài, bạn sẽ tịnh hoá nghiệp chướng trong 80 ngàn kiếp. 

- Ác nghiệp khiến bạn chịu quả báo trong địa ngục hỏa thiêu sẽ được tiêu trừ

- Hành thiện ác tăng thêm 900 triệu lần

10

Ngày vía Đức Kim Cương Thượng sư Liên Hoa Sinh

Các đại lễ Tshechu được tổ chức vào ngày này để thỉnh cầu sự gia trì của Đức Liên Hoa Sinh. Quy y Đức Liên Hoa Sinh sẽ giúp chúng ta kết nối và đón nhận sự gia trì bảo hộ từ Ngài

Nếu biết cầu nguyện thỉnh cầu Ngài, chúng ta sẽ đón nhận sự che chở, bảo hộ gia trì từ Đức Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh

  

Tầm quan trọng của ngày mùng 10 hàng tháng

Các sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Liên Hoa Sinh được tưởng niệm vào ngày 10 hàng tháng.

Ngày

Tháng

Sự kiện quan trọng

10

01

Đức Liên Hoa Sinh xả bỏ cuộc sống thế tục, rời cung điện tới Silwai Tshel để bắt đầu cuộc đời của một hành giả (Siddha).

10

02

Đức Liên Hoa Sinh xuất gia và thọ giới theo Thượng Sư Prabhahati. 

10

03

Vị Vua của Zahore ra lệnh thiêu sống Đức Liên Hoa Sinh nhưng Ngài thị hiện thần thông vi diệu.

10

04

Là ngày Tam hợp của Phật giáo (Đức Phật xuất gia - thành đạo - thị hiện nhập Niết bàn). Ngày này tưởng niệm sự kiện Udayana thiêu sống Đức Liên Hoa Sinh và Minh phi trí tuệ Mandharava trong 7 ngày đêm nhưng không thành công

10

05

Đức Liên Hoa Sinh với thần lực đã tiêu diệt Ma Vương.

10

06

Đức Liên Hoa Sinh đản sinh trong hoa sen tại hồ Dhana Kosha ở Udayana.

10

07

Vị vua của xứ Zanlling thọ giới theo Đức Liên Hoa Sinh.

10

08

Ma vương (Maras) cúng dường thức ăn tẩm thuốc độc lên đức Liên Hoa Sinh để hãm hại Ngài, nhưng trái lại cơ thể Ngài còn rạng rỡ hơn trước.

10

09

Đức Liên Hoa Sinh với thần lực vi diệu đã ngăn cản sự phá hủy Phật pháp.

10

10

Đức Liên Hoa Sinh hàng phục chư thiên và quỷ thần trong lần đầu tới vùng núi tuyết Himalaya.

10

11

Đức Liên Hoa Sinh đã cất giấu kho tàng Mật tạng và thỉnh chư Bản tôn, chư Hộ pháp trì giữ bảo mật và chỉ được tiết lộ vào thời gian thích hợp để lợi lạc chúng sinh trong tương lai.

10

12

Đức Liên Hoa Sinh được chọn làm người kế thừa ngai vàng của Vua Indrabodhi xứ Udyana.


THỜI ĐIỂM HY HỮU CÁT TƯỜNG

Thời điểm

Tu trì

Công đức

Thời gian Nhật thực

Tu tập cầu nguyện và trì tụng để tích lũy công đức

Vào thời điểm Nhật thực, các nghiệp ác hoặc nghiệp lành tăng trưởng 100 triệu lần

Thời gian Nguyệt thực

Đây là thời điểm cát tường để tu tập thực hành cầu nguyện và trì tụng

Công đức tích lũy từ các hành động thiện nghiệp trong thời gian Nguyệt thực gia tăng 7 triệu lần

Các ngày màu nhiệm

15 ngày đầu tiên trong tháng theo lịch Kim Cương Thừa

Thực hành tâm linh

Tất cả các công đức tích lũy trong thời gian này tăng trưởng gấp 100.000 lần

Mười lăm ngày đầu tiên trong năm (theo lịch Kim Cương Thừa, trong khoảng tháng Hai dương lịch)

- Thời điểm cho các hoạt động thiện hạnh và thực hành nghi lễ tâm linh. 

- Ngày cát tường vô lượng nhất để thực hành Phật pháp

- Công đức tu tập trong những ngày này tăng trưởng gấp bội

 

NGÀY VÍA PHẬT TRONG NĂM THEO ÂM LỊCH

Ngày Âm lịch

Đức Phật

01/01

Đức Phật Di Lặc

08/02 

Đức Phật Thích Ca xuất gia

15/02

Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn

19/02

Ngày Đức Quan Thế Âm Bồ tát

21/02

Ngày Đức Phổ Hiền Bồ tát

04/04

Ngày Đức Văn Thù Bồ tát

15/04

Ngày Đức Phật Thích Ca đản sinh

19/06

Ngày Đức Quán Thế Âm Bồ tát

13/07

Ngày Đức Đại Thế Chí Bồ tát

15/07

Lễ Vu Lan Bồn

30/07

Ngày Đức Địa Tạng Bồ tát

19/09

Ngày Đức Quan Thế Âm Bồ tát

30/09

Ngày Đức Phật Dược Sư

17/11

Ngày Đức Phật A Di Đà

08/12

Ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo

 

" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true">Chia sẻ