ba la mật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

ba la mật

Được viết: 06-09-2016
Cười là hạnh bố thí   Đầu xuân lên chùa thấy Đức Di Lặc cười, ta cũng cười. Có mấy ai nghĩ rằng cười được với nhau cũng là một cách bố thí. Vậy cười cũng có thể bố thí sao? Nghĩ kỹ lại thấy rất đúng, cười được với nhau là cho nhau tin yêu, hoan hỷ và cảm thông, đó cũng là bố thí.   Nói đến bố thí, chúng ta thường biết có tài thí như bố thí...
Được viết: 06-07-2016
Niềm vui bố thí   Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: trong Lục Độ Ba La Mật, bố thí đứng đầu tiên. Theo nghĩa sâu xa, bố thí là xả ly, không bám chấp vào tài sản, vật chất, theo một nghĩa khác là thái độ xả ly về mặt tinh thần, để có thể sống tự tại giữa cuộc đời thịnh suy, vinh nhục. Theo nghĩa thông thường, bố thí là giúp đỡ, sẻ chia cho người...
Được viết: 04-28-2016
Tương quan giữa cho và nhận Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi đắp y, cầm bát đi đến trú xứ của gia chủ Ugga, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Gia chủ Ugga đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn: “Ai cho vật khả ý thì nhận được...
Được viết: 04-28-2016
Phước báo thù thắng của bố thí Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua cùng năm trăm thiếu nữ hộ tống, đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân hoại...