Thực hành tích lũy công đức | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thực hành tích lũy công đức

Được viết: 09-23-2020
Giáo pháp Mật thừa được chia ra làm bốn thứ lớp là Tantra hành động (Kriyatantra), Tantra nghi quỹ (Charya), Tantra hợp nhất (MahaYoga) và Tantra tối thượng (AnnuttaraYoga). Nội dung của bốn thứ lớp này được phản ánh trong khoảng 30 tập Mật điển, và mỗi tập đều được phân loại thuộc về một trong bốn cấp độ nói trên. Theo đó, có những điểm khác biệt...
Được viết: 09-22-2020
Các phiền não về tham không ngoài sự đắm nhiễm ngũ dục lục trần. Từ cội gốc tham, sinh ra các phiền não tiêu cực khác như: bỏn sẻn, ganh ghét, lường gạt giả dối... gọi là Tùy phiền não. Ngũ dục, chỉ cho năm món nhiễm gồm: sắc dục, tiền của, quyền danh, ăn mặc, ngủ nghỉ. Lục trần là: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong lục trần đã thâu nhiếp...
Được viết: 09-21-2020
Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là một đức Phật thành tựu tất cả các công hạnh thiện xảo của bậc giác ngộ nhờ đó Đức Độ Mẫu Tara có thể giao tiếp và hướng dẫn theo khả năng của mỗi chúng sinh. Tất cả công hạnh của chư Phật trong hình thức Phật Mẫu tính như Đức Độ Mẫu Tara nhằm giúp chúng sinh thành tựu cả công hạnh tuyệt đối và tương đối. Bởi vì Ngài...
Được viết: 09-19-2020
Trong Hang Động Lớn vùng Samye Chimphu, Đức Liên Hoa Sinh đã ban truyền trọn vẹn Tứ quán đỉnh (*) cho Đức Vua Trisong Deutsen cùng công chúa Yeshe Tsogyal xứ Kharchen. Vào lúc đó nhà vua và công chúa đã thấy những dấu hiệu thành tựu kỳ diệu của sự thực hành. Công chúa Yeshe Tsogyal Ngài đã được công chúa Yeshe Tsogyal xứ Kharchen thỉnh hỏi về...
Được viết: 09-17-2020
Trong Kim Cương thừa, hành giả cần ngăn Thân, Khẩu, Ý khỏi các nhận thức thông thường, và để làm được điều này, hành giả nương vào trí tuệ và các phương tiện thiện xảo, chẳng hạn như phương tiện quán tưởng. Trong các phương pháp quán tưởng, bạn không nhìn nhận vạn pháp theo cách thông thường mà khởi đầu với việc quán tưởng Đức Thượng sư của bạn là...
Được viết: 09-15-2020
Trong vô số pháp Mật thừa của bốn thứ lớp Tantra, Nghi quỹ Bốn Cúng dàng Mandala Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara tuy thuộc thứ lớp Tantra hành động nhưng lại được thực hành vô cùng phổ biến bởi cả các hành giả sơ cấp đến các bậc Thầy thực chứng giác ngộ. Thực hành Nghi quỹ này giúp viên mãn mọi tâm nguyện và công hạnh lợi tha, những công hạnh mang...
Được viết: 09-09-2020
Giới thiệu các Pháp tu Phật Bản tôn có năng lực chữa lành  (6. Thực hành chữa lành trong khi đại dịch)   Tam thừa Phật giáo Mục đích Đức Phật ứng hiện thế gian vì một Đại nhân duyên: “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Bởi vậy, Ngài đã tuyên thuyết tám vạn bốn ngàn pháp môn với mục đích giải thoát chúng sinh khỏi biển khổ luân hồi sinh...
Được viết: 09-08-2020
Trong thực hành Nghi quỹ Kim Cương thừa, các hành giả ở mức độ chuyên sâu cần có hiểu biết về sáu loại Bản tôn. Mục đích thiền định Bản tôn Tính không để thành tựu được Tâm giác ngộ của Bản tôn. Mục đích thiền định Bản tôn Âm thanh và Bản tôn Chân ngôn là đạt được Khẩu giác ngộ của Bản tôn. Và cuối cùng, mục đích thiền định Bản tôn Sắc thân hay...
Được viết: 09-04-2020
Trong Nghi quỹ Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, tất cả các bài kệ cầu nguyện 21 Đức Độ Mẫu đều là lời tán thán công hạnh các Ngài điều phục quỷ thần, Dạ xoa, quỷ nhập tràng, các thế lực thù địch, ám chướng. Chúng ta cần phải hiểu một cách chính kiến rằng các Ngài điều phục được quỷ thần chính là cách các Ngài đã điều phục được tâm nhị nguyên ở nơi...
Được viết: 09-01-2020
Hiểu được ý nghĩa của việc cầu siêu chúng ta mới viên mãn được tâm nguyện tri ân – báo ân cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cửu huyền thất tổ. Lễ Vu Lan bắt nguồn từ thời Đức Phật còn tại thế. Đức Phật có 2 đại đệ tử: Xá Lợi Phất – trí tuệ đệ nhất và Mục Kiền Liên – đệ nhất thần thông và đại hiếu tôn giả. Cha Ngài Mục Kiền Liên mất sớm, Ngài bôn ba làm...

Trang