4 thứ ma gây chướng ngại cho người tu niệm Phật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

4 thứ ma gây chướng ngại cho người tu niệm Phật

Có nhiều người học Phật băn khoăn rằng trước khi tu tập thì chẳng thấy có gì, nay lại thấy có quá nhiều khó khăn, không biết tu có gặp phải ma sự không? Nếu gặp thì biết ứng phó thế nào đây? Thật ra ma không là gì khác mà là những tình cảm yêu ghét mừng giận, là tâm phiền não động niệm. Ma bên ngoài là các cảnh giới ngã quỷ khác nhau. Những loại ma ấy thực ra có thể là thân bằng quyến thuộc của chúng ta cũng là ân oán. Một khi tâm mất quân bình, cứ phóng chiếu, sợ hãi thì sẽ chiêu vời cảnh giới ma bên ngoài. Nếu tâm thức bất động thì không ma nào xâm nhập được. Bởi vậy vòng giới bảo vệ bền vững nhất đối với người tu chính là an trụ trong tự tính tâm.

Quán kinh đã nói rõ: “Chúng sinh phát tâm niệm Phật luôn được quang minh của Phật A Di Đà âm thầm nhiếp thu chẳng rời, lại được 25 đại Bồ tát vây xung quanh bảo vệ, hình dung ra thì giống như vòng kim cương của Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tam Tạng khỏi Bạch Cốt Tinh vậy. Cũng lại giống như dao cắt nước, gió thổi ánh sáng, ma sự chẳng thể đến.

Chỉ trừ khi dùng Tà tâm, tà tín, tà nguyện mà niệm Phật, đó là tự thoát ra khỏi vòng bảo vệ, mời Phật và Bồ tát đi chỗ khác mà rước ma vào nhà vậy.

Vậy nên nếu dùng tà tâm mà niệm Phật, tu Chính pháp thì chính cũng biến thành Tà, chỉ gieo được chút duyên giải thoát cho đời lâu xa về sau mà thôi”.

Thế nào là Tà tâm?

Chúng ma ưa thích sinh tử, ngũ dục. Dùng tâm mong cầu vật chất, cho đến mong được thần thông để hơn người, được người phụng sự cúng dường mà chẳng mong muốn giải thoát sinh tử thì đó đều là tâm ma cả. Dùng tâm ấy mà niệm Phật tức là mời ma vào nhà, chẳng những không được vãng sinh mà mang cả tai họa cho gia đình nữa. Cũng lại vì dùng Tà tâm niệm Phật nên chẳng được thụ hưởng pháp vị giải thoát nên dễ sinh tâm giải đãi, chán nản vậy. Do vậy, khi gặp chướng ngại nên suy xét kỹ, khởi lên Chính kiến dẹp trừ Tà niệm thì chướng ngại tự tiêu.

Bốn thứ ma gây chướng ngại trên con đường tu tập

Nói về Ma vốn có bốn thứ: Thiên ma, Tử ma, Phiền não ma và Ngũ ấm ma.

Thiên ma

Đây là chỉ Ma Ba Tuần, vua cung trời thứ 6 Tha hoá Tự tại, do vì hưởng ngũ dục tối thắng tột bậc nên chẳng muốn ai thoát khỏi tầm kiểm soát của mình; do đó khi người tu đạt trình độ nhất định, đe doạ đến cung ma sẽ bị Thiên ma và thuộc hạ của ma quấy rối hòng phá hoại huệ mạng người tu.

Ngũ ấm ma

Ngũ ấm tức là Sắc ấm, Thọ ấm, Tưởng ấm, Hành ấm và Thức ấm.

Tổ Ngẫu Ích nói: Chúng sinh là kiến giải sai lầm cảm vời ngũ ấm thô tệ. Kiến giải sai lầm chính là ma, nên ngũ ấm do nó cảm vời chính là nhà của nó nên gọi là Ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma xuất hiện do tâm tham đắm, tâm chấp trước bên trong cảm vời Thiên ma và thuộc hạ ma bên ngoài mà thành. Nhưng cũng phải tu đến mức khá cao mới vào phạm vi của Ngũ ấm ma.

Phiền não ma

Khi tu các phiền não cứ kéo lên không thể định tâm mà tu tập nên gây chướng ngại cho người tu.

Tử ma

Tử ma tức là cái chết, vì vốn đang tu hành tốt đẹp thì Tử ma ập đến, kiếp sau lại phải tu lại nên là sự chướng ngại rất lớn cho đường tu vậy.

(Trích ấn phẩm: “48 câu vấn đáp về Pháp môn Niệm Phật”

HT. Tịnh Không)

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2288155
Số người trực tuyến: