Làm thế nào để có được cảm ứng kết nối với Đức Phật A Di Đà? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Làm thế nào để có được cảm ứng kết nối với Đức Phật A Di Đà?

Trong pháp hội ở núi Kỳ Xà Quật, ông trưởng giả Diệu Nguyệt từ trong đại chúng đứng lên khẩn thiết thưa thỉnh Phật như sau: "Như Đức Thế Tôn từng chỉ dạy, đời mạt pháp các chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề cang cường, ngỗ nghịch, tâm tạp, nghiệp nặng, mê đắm ngũ dục, không biết hiếu thuận cha mẹ, không biết cung kính sư trưởng, không thực lòng quy y Tam bảo, thiếu năng lực thọ trì năm giới cấm, làm đủ mọi chuyện tệ ác, phỉ báng Thánh nhân v.v… Cho nên con suy gẫm như thế này, phải có một môn tu thật đơn giản, thật tiện lợi nhất, dễ dàng nhất để tất cả những chúng sinh kia khỏi đọa vào các đường ác, chấm dứt luân chuyển sinh tử trong ba cõi, được thọ dụng pháp lạc, sớm bước lên địa vị Vô thượng Chính đẳng Chính giác".

Đức Phật đã dạy như sau: "Này Diệu Nguyệt cư sĩ, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, đủ lòng tin, thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, suốt cả sáu thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chính báo của Phật A Di Đà ở cõi Cực lạc".

Sau đây là một số câu chuyện ghi chép trong lịch sử về năng lực cảm ứng của Đức Phật A Di Đà, mong nguyện Quý vị phát khởi niềm tin sâu sắc về năng lực thù thắng của pháp niệm hồng danh và trì tụng chân ngôn của Đức A Di Đà.

LỄ BÁI CÚNG DÀNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ HÀNG NGÀY ĐƯỢC DIỆN KIẾN NGÀI VÀ THẤY CÕI AN LẠC

Thích Huệ Cảnh, người Truy Châu, xuất gia tu ở chùa Ngộ Chân. Sau khi thế phát, Ngài gắng công khai giới khổ hạnh. Lòng mến cảnh Tịnh độ, Ngài tạo hai tôn tượng Thích Ca và Di Đà, hằng lễ bái cúng dàng.

Đến lúc sáu mươi bảy tuổi, ngày rằm tháng giêng, Huệ Cảnh nằm mộng thấy một vị Sa môn thân sắc vàng ròng, bảo rằng:

- Ngươi muốn thấy Phật và cảnh Tịnh độ chăng?

Đáp:

- Thưa, từ lâu tôi rất ước mong được chiêm ngưỡng!

Sa môn trao bát cho và bảo:

- Hãy nhìn vào trong bát!

Huệ Cảnh tiếp lấy và nhìn vào, bỗng như lạc đến cõi khác, thấy cảnh Tịnh độ rộng rãi trang nghiêm, các thứ báu đẹp lạ. Đất toàn bằng vàng ròng, đường sá có dây vàng làm ranh giới. Cung điện lầu các trùng điệp không cùng tận, trong đó các thiên đồng vui vẻ nhàn du. Chúng Bồ tát, Thanh văn đông như mây, rộng như biển, hội lại vây quanh đức Thế Tôn nghe thuyết pháp.

Lúc đó, Huệ Cảnh thấy vị Sa môn đi trước, mình nối gót theo sau, lần tới chỗ Phật. Đến nơi, vị Sa môn bỗng biến mất. Huệ Cảnh chắp tay đứng trước kim dung, bỗng nghe Phật hỏi:

- Ngươi có biết vị Sa môn dẫn đường đó chăng?

Đáp:

- Bạch Thế Tôn! Con không được biết.

Đấng Từ Tôn bảo:

- Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, còn ta là Phật A Di Đà, hai vị mà người đã tạo tượng. Phật Thích Ca như ông cha, ta như bà mẹ, chúng sinh ở thế giới Sa bà như con khờ dại thơ ngây, lầm rớt xuống bùn lầy. Cha vào nơi bùn sâu bồng con lên, để trên bờ cao ráo sạch sẽ, mẹ lại ôm con nuôi nấng, dạy bảo đừng nên trở lại chốn bùn nhơ. Chúng ta cũng như thế. Phật Thích Ca dạy dỗ chúng sinh mê tối trược ác ở cõi Sa bà, làm vị mở đường dẫn lối về nơi Tịnh độ. Còn ta ở cõi Tịnh độ còn bổn phận nhiếp hóa, khiến cho các chúng sinh ấy không còn luân hồi thối chuyển.

Huệ Cảnh nghe nói lòng vui mừng khôn xiết, muốn đến gần tham bái đức Thế Tôn, nhưng cảnh tượng bỗng biến mất.

Tỉnh giấc, Sư cảm thấy thân tâm an vui, như vào thiền định. Từ đó, Sư càng tin tưởng sự cúng lễ tượng hai đức Như Lai.

Một hôm, Huệ Cảnh lại mộng thấy vị Sa môn khi trước bảo:

- Hai mươi năm sau, ngươi sẽ sinh về Tịnh độ.

Nghe lời ấy, ngày đêm Ngài lại thêm tinh tấn tu hành, không khi nào biếng trễ. Đến năm tám mươi chín tuổi, một hôm nọ, Huệ Cảnh từ giã đại chúng, rồi an nhiên vãng sinh. Đang lúc ấy, có vị tăng ở phòng bên, nằm mộng thấy trăm ngàn Thánh chúng từ phương Tây đến rước Ngài đi. Trên hư không, tiếng âm nhạc dìu dặt rồi xa nhỏ lần, nhiều người khác cũng được nghe biết. (Trích lục: Tân Lục)

SỰ CẢM ỨNG TẠO TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ CỨU ĐƯỢC SONG THÂN

Trương Ngươn Thọ, người ở Tinh Châu, tuy có tâm lành, nhưng sống về nghề sát sinh. Sau khi cha mẹ qua đời, ông dứt nghiệp sát, phát tâm niệm Phật. Vì muốn cứu độ song thân, ông tạo tượng Phật A Di Đà cao ba thước, để thờ nơi gian nhà cũ của cha mẹ ở. Hàng ngày, Ngươn Thọ đều trì niệm lễ bái, hương hoa đèn nến thường tiếp tục luôn.

Một đêm, sau thời khóa lễ, ông nằm mộng thấy trong nhà hào quang rực rỡ. Trong ánh sáng có hơn hai mươi người thân tướng cao đẹp ngồi trên đài sen. Hai người trong đó bay tới trước kêu:

- Trương Ngươn Thọ!

Ông hỏi là ai, thì đáp:

- Chúng ta là cha mẹ của con lúc sinh tiền. Chúng ta tuy biết niệm Phật, nhưng vì ưa rượu thịt, giết hại loài chim cá quá nhiều, nên khi chết đọa vào địa ngục Khiêu Hoán. Tuy đọa địa ngục nhưng nhờ sức niệm Phật, nước đồng sôi hóa thành mát mẻ. Hôm trước, có vị Sa môn thân vàng cao ba thước, đến thuyết pháp. Chúng ta cùng hơn hai mươi người đồng nghiệp nơi địa ngục đều được thoát khổ sinh về Tây Phương. Do nhân duyên đó, chúng ta đến đây mách bảo cho con biết. Những vị ngồi đài sen đây là các vị đồng nghiệp được vãng sinh.

Nói xong, tất cả đồng bay về Phương Tây.

Tỉnh mộng, sáng ra Ngươn Thọ đến chùa đem việc ấy thưa hỏi. Một vị tăng bảo:

- Đó là do tâm hiếu kính tạo tượng của ông hiện thành sức cảm ứng, nên Đức A Di Đà đến cứu thoát được các đồng nghiệp địa ngục, trong đó có lệnh từ nghiêm (nghiêm phụ, từ mẫu). “Hữu thành hữu cảm” âu là một việc tất nhiên. (Trích lục: Tinh Châu Ký)

(Nguồn: "Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục"

Việt dịch: HT. Thích Thiền Tâm)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KHÁNH ĐÀN PHẬT A DI ĐÀ

Thời gian: Ngày 3/1/2018, tức ngày 19/12 âm lịch

Địa điểm: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Chương trình chi tiết:

- 18h00: Đại chúng vân tập

- Dâng lục cúng

- Dâng hương- lễ Phật – Sám hối

- Diễn văn cảm niệm tri ân Đức Phật A Di Đà.

- Hô chuông lễ 48 nguyện Đức Di Đà.

- Giảng ý nghĩa vía Phật Di Đà

- Khóa lễ triệu thỉnh đức Phật A Di Đà theo truyền thống Kim cương Thừa.

- Cúng dường hoa đăng

- Toàn thể đạo tràng kinh hành nhiễu tháp

- Hồi hướng - Phục nguyện - Phụng tống Hộ Pháp

Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả Quý Phật tử bớt chút thời gian đến tham dự Đại lễ tại:

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - Xã Đại Đình - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Mọi thông tin xin liên hệ:

Số điện thoại: 0983827963/ 0975163820

Email: taythienthanglong@gmail.com

Nguyện đem công đức thù thắng này cầu nguyện Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc, pháp giới chúng sinh sớm thoát khổ ái đồng lên bờ giác.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 1774853
Số người trực tuyến: