Lời cầu nguyện giải oan gỡ kết | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lời cầu nguyện giải oan gỡ kết

Chúng ta cần hiểu rõ tất cả chúng sinh đều có oán thù với nhau. Bởi không có oán thù thì không có ác đạo. Nay ác đạo không dứt, ba đường còn mãi, nên oán thù không bao giờ cùng tận. Kinh dạy rằng: “Hết thảy chúng sinh đều có tâm. Vì có tâm nên đều được làm Phật”. Nhưng chúng sinh tâm tưởng điên đảo, tham đắm thế gian, không biết lối ra, cứ vun trồng gốc khổ não, bồi đắp cội oán thù. Đời nay có ý giận nhau, ghen ghét nhau, tật đố nhau một chút, đời sau các xấu ác ấy càng thêm kịch liệt, thành ra oán thù lớn, huống nữa ác ý đã phát ra trọn đời thì nghiệp báo ấy kể sao cho xiết.

Nguồn gốc của oán thù đau khổ

Chính vì mắt tham sắc, tai tham tiếng, mũi tham hương, lưỡi tham vị, thân tham xúc tế nhị, nên chúng sinh thường bị năm ngoại trần ràng buộc nhiều kiếp ở trong đêm dài mờ mịt, không được giác ngộ và giải thoát. Lại nữa sáu giòng bà con, tất cả quyến thuộc đều là nguồn gốc oán thù ba đời của chúng ta vậy.

Tất cả oán thù đều do thân khởi ra. Nếu không có thân thì không có oán. Vậy ly thân tức là ly được oán. Bởi mỗi người ở một xứ, xa cách tha hương, như thế thì trọn không thể sinh tâm oán hận. Tâm oán hận sinh ra được đều do thân cận với nhau. Vì gốc ba độc tham, sân, si nên xúc não nhau; vì xúc não nhau nên phần nhiều hay sinh tâm oán hận.

Sở dĩ bà con thân thích hay trách lẫn nhau. Hoặc cha mẹ trách con, hoặc con trách cha mẹ; anh em chị em hết thảy đều hay trách lẫn nhau, và hiềm hận lẫn nhau. Có chút gì không bằng lòng liền sinh tâm giận dữ. Từ đó đã bắt đầu lòng ôm ác niệm, nghĩ tìm cách cố ý kết thù liên họa, đời đời không thôi.

Lời cầu nguyện hóa giải oán thù

Tất cả oán thù như vậy nay ở trong lục đạo, chúng ta nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Hiền Thánh lực, khiến các chúng sinh ấy điều được giải thoát. Hoặc có chúng sinh nào ở trong lục đạo đang chịu trả oán, hoặc chưa chịu trả oán, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Hiền Thánh lực, khiến các chúng sinh ấy hoàn toàn không trở lại trong các đường ác nữa, hoàn toàn không có ác tâm đến với nhau nữa, hoàn toàn không làm độc hại khổ sở nhau nữa; tất cả đều xả bỏ, không còn phân biệt oán thân nữa. Tất cả tội lỗi đều được tiêu trừ. Tất cả oán thù đều được giải thoát, cùng nhau đồng tâm, hoà hiệp như nước với sữa, tất cả đều được hoan hỷ như ở Sơ địa. Thọ mạng vô cùng, thân tâm an lạc mãi, tùy ý sinh lên Thiên cung hay vãng sinh về Tịnh độ. Tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, không còn nghe tiếng oán thù đấu tranh nữa.

Lại nguyện vì  từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp ở trong sáu đường, đã kết oán thù cùng nhau, hoặc là oán thù hay không phải là oán thù, hoặc khinh hoặc trọng, hôm nay hoặc ở trong đường địa ngục, đường ngã quỉ, đường súc sinh, đường A tu la, hay ở trong nhân đạo; hoặc ở trên các cõi Trời, hoặc ở trong các loài Tiên hay ở trong vòng bà con quyến thuộc của chúng ta; như thế những người oán thù và quyến thuộc của các người ấy trong ba đời, xin nguyện đem tâm từ bi, tâm không phân biệt oán thân, tâm như tâm Phật, nguyện như nguyện Phật, xin thay thế hết thảy chúng sinh ấy mà quy y Thế gian Đại từ bi phụ.

Lại nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Đại địa Bồ tát lực, hết thảy Hiền Thánh lực, khiến cho cha mẹ, bà con ở trong sáu đường, nếu người nào có oán thù và quyến thuộc các người ấy đều đồng thời vân tập đến Đạo tràng, cùng nhau sám hối tội đời trước, giải các oán thù đã kết. Nếu người nào thân hình bị câu thúc, trở ngại không thể đến được, nguyện xin nhờ thần lực của Tam bảo, thâu nhiếp tinh thần của các người ấy, khiến họ đến được Đạo tràng, đem lòng từ bi thọ lãnh sự sám hối của chúng ta ngày nay, nguyện mong giải thoát hết thảy oán thù!

(Lược trích “Kinh Lương Hoàng Sám”

TT. Thích Trí Tịnh giảo chính

Dịch giả: HT. Thích Viên Giác)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4898192
Số người trực tuyến: