Thực hành Tam căn bản – Cách nhanh nhất chứng ngộ Tam thân Phật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thực hành Tam căn bản – Cách nhanh nhất chứng ngộ Tam thân Phật

Ngoài phần quy y Tam Bảo, trong Kim Cương thừa chúng ta có thêm Tam Căn Bản hay ba đối tượng quy y căn bản nữa gồm Thượng sư (Guru), Bản tôn (Ydam), Không Hành (Dakini). Trong truyền thống Kim Cương thừa, đối tượng quy y quan trọng nhất được mọi hành giả hướng tới là Kim cương Thượng sư, được nhìn nhận bất khả phân với vị Phật Bản tôn.

Chúng ta cần hiểu rằng trong Kim Cương Thừa, Guru được tượng trưng cho bậc thầy giác ngộ hay là chư Phật, Daka là tượng trưng cho pháp hay những hành động thiện hạnh lợi ích hữu tình, Dakini là tượng trưng cho Tăng già hay tượng trưng cho trí tuệ. Nhờ Tam bảo, Tam căn bản mà chúng ta có năng lượng, trí tuệ để thực hành với tâm hoan hỉ, với sự tinh tiến nỗ lực và sự an vui. Các phật tử cần hiểu rõ chính những năng lượng gia trì từ bậc thầy, Daka, Dakini sẽ giúp cho chúng ta tìm lại năng lượng gia trì ở nơi chính mình, của bậc thầy, của giáo pháp và của Tăng già.

Bàn về Guru Yoga, đây là pháp tu thực hành để hợp nhất mình với tâm giác ngộ của bậc thầy. Giáo lý căn bản của Kim Cương Thừa chính là pháp tu thực hành Guru yoga. “Guru” tức là bậc Kim Cương Thượng sư, là người đã đạt đến giác ngộ, là người chỉ ra và khai mở cho chúng ta thấy được bản lai diện mục, tự tính tâm và chứng ngộ được Tam thân ở chính mình. Còn chữ “yoga” có nghĩa là sự thực hành, sự hợp nhất. Vậy thì thực hành pháp tu này chính là chúng ta hợp nhất tâm của mình với tâm giác ngộ của bậc thầy để trở về với Tam thân của bậc thầy.

Đánh thức sự hợp nhất năng lượng phụ tính và mẫu tính

Trong Tam căn bản, ngoài Guru còn có Daka và Dakini. Ngài Chakrasambava thường được xem là biểu tượng của chư Daka. Ngài không phải là một vị hóa thần, hay chư thiên như chúng ta thường nghĩ, mà Ngài chính là biểu tượng là năng lượng giác ngộ thuộc phụ tính hay còn gọi là tantra phụ tính. Trong thực hành Kim Cương Thừa, chúng ta có các cấp độ thực hành tantra khác nhau, tantra phụ tính là tantra thuộc về hành động. Nhờ tantra hành động này, chúng ta phát triển được tình thương yêu và lòng từ bi. Trong vũ trụ này có rất nhiều loại năng lượng. Các năng lượng tách rời nhau, và nếu hợp nhất được năng lượng của phụ tính và mẫu tính sẽ giúp ta đạt đến giác ngộ. Chúng ta tu tập là để hợp nhất thân khẩu ý của mình với những năng lượng linh thiêng của vũ trụ, giúp cho chúng ta trở về với chính tự tính giác ngộ của chính mình.

Tinh túy của các pháp thực hành là giúp cho chúng ta nhận ra nơi thân khẩu ý của mình vốn là đức Phật hoàn hảo. Chúng ta vốn sẵn đủ Phật tính, chỉ vì từ vô thủy chúng ta mải trôi lăn trong sinh tử luân hồi nên quên mất Phật tính ở nơi mình. Bởi vậy, bậc căn bản Thượng sư sẽ khai mở cho chúng ta nhận ra được thân của chúng ta là Hóa thân, khẩu của chúng ta là Báo thân, và ý của chúng ta là Pháp thân, giúp cho chúng ta nhận ra được những năng lượng gia trì, nguồn năng lượng căn bản ở nơi thân chúng ta. Những năng lượng này giúp cho chúng ta trở về với bản chất Phật chính nơi mình. Cho nên trong Kim Cương Thừa, cách chuyển hóa nhanh nhất là bậc Thầy giác ngộ sẽ giới thiệu, khai mở, để mỗi chúng ta tu tập theo các tantra mà trở về nhận ra thân khẩu ý của mình hợp nhất với Tam thân giác ngộ và trở lại với chính bản chất Phật vốn sẵn đủ nơi mỗi người.

(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Pháp hội Đại bi Quan Âm, tháng 03/2018)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4898224
Số người trực tuyến: