Cách thực hành cúng dàng âm nhạc qua tiếng chuông | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cách thực hành cúng dàng âm nhạc qua tiếng chuông

Chuông Kim Cương là Pháp khí phổ biến nhất, không thể thiếu trong nghi lễ Mật thừa Phật giáo. Trong nghi thức Mật thừa, chuông Kim Cương là một cặp với chày Kim Cương. Chày Kim Cương biểu trưng cho lòng từ bi của chư Phật và nguyên lý phụ tính; còn chuông biểu trưng cho trí tuệ, nguyên lý mẫu tính. Để có thể thành tựu đại giác ngộ, hai nguyên lý này phải được kết hợp với nhau. Chuông được quán tưởng là sắc thân Phật, chày được quán tưởng là tâm Phật, và âm thanh của chuông được quán tưởng là kim khẩu Phật khi đang thuyết pháp.

Việc sử dụng chuông và chày Kim Cương có thể khác nhau phụ thuộc vào những nghi lễ tâm linh được cử hành hoặc nghi quỹ tán tụng. Chày Kim Cương được sử dụng để quán tưởng hay triệu thỉnh các Bản tôn; lắc chuông để thỉnh cầu sự hộ trì hay những gia trì khác từ một Bản tôn, việc lắc chuông biểu trưng cho giáo pháp hay cũng có thể là cúng dàng âm thanh. Lấy một ví dụ về cách sử dụng của hai pháp khí này. Khi thiền định Bản tôn Vajrasattva Kim Cương Tát Đỏa, chày Kim Cương được đặt trước ngực của hành giả, có nghĩa là Bản tôn Vajrasattva Kim Cương Tát Đỏa sẽ dung nhập vào hành giả và trở thành bất khả phân với hành giả. Việc lắc chuông lúc này biểu trưng cho diệu âm Phật thuyết Pháp, đồng thời cũng biểu trưng cho sự chứng đạt trí tuệ và hiểu biết tính không.


Bản tôn Vajrasattva Kim Cương Tát Đỏa

Lợi ích của việc cúng dàng âm nhạc qua tiếng chuông

Nếu chí thành cúng dàng âm thanh vi diệu của tiếng chuông, hay chũm chọe (một Pháp khí trong nghi lễ Mật thừa), bạn sẽ tích lũy vô lượng công đức để có được một giọng nói ấm áp, truyền cảm, một đời sống trường thọ, không ốm đau bệnh tật, được tái sinh trong gia đình danh giá, có tướng mạo đẹp đẽ, nhiều tài bảo và tiếng nói trong xã hội. Vì công đức của việc cúng dàng âm thanh là không thể nghĩ bàn, bạn nên nỗ lực thực hành pháp cúng dàng này.

Với giọng nói ấm áp, truyền cảm, bạn sẽ có năng lực thu hút rất nhiều chúng sinh khác để giúp họ thành tựu giác ngộ. Điều này cũng giống như sự hấp dẫn của các ca sĩ nổi tiếng thế giới đối với người hâm mộ. Nếu bạn cúng dàng âm thanh của tiếng chuông lên chư Phật, đó chính là nhân duyên để bạn đạt được khẩu khác ngộ toàn hảo. Ngay cả khi bạn cúng dàng âm thanh lên chư Phật không bằng động cơ Bồ đề tâm, mà vẫn còn tâm bám chấp che chướng, do tám pháp thế gian (Bát Phong) làm mê mờ, bạn vẫn có thể gieo nhân duyên tốt lành để thành tựu giác ngộ, đạt đến hạnh phúc toàn giác và quả vị tối thượng. Bạn sẽ giải thoát khỏi mọi khổ đau trong luân hồi sinh tử, tận diệt mọi nhiễm ô và hữu lậu nghiệp. Nếu bạn vẫn còn phải tái sinh, bạn sẽ sống cuộc đời hạnh phúc trong vô lượng kiếp vị lai và tái sinh vào cảnh giới tốt lành. Vì vậy, thực hành cúng dàng âm nhạc qua tiếng chuông lên chư Phật là phúc duyên quý báu giúp chúng ta tích lũy vô lượng công đức. Cho dù chỉ là cúng dàng một tiếng chuông cũng có đầy đủ năng lực mạnh mẽ giúp bạn tích lũy vô số thiện nghiệp, sống đời sống trường thọ, thành đạt và viên mãn mọi tâm nguyện thế gian. Lợi ích cúng dàng tiếng chuông thật vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn!

Cúng dàng tiếng chuông trong Bảo tháp, ngôi chùa

Theo kinh điển, tiếng chuông chùa có năng lực trên thấu cõi trời dưới thấu địa phủ, chúng sinh nào bị đọa nơi địa ngục u ám hay đang lang thang nơi sáu nẻo luân hồi nhờ tiếng chuông này liền được giải thoát.

Nếu bạn cúng dàng tiếng chuông trong một Bảo tháp, bất kỳ ai ở gần quanh khu vực đó nghe được âm thanh của chuông Kim Cương sẽ tịnh hóa mọi bất thiện nghiệp, bao gồm cả nghiệp báo của ngũ nghịch trọng tội (giết cha, giết mẹ, giết các vị A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp Tăng). Đồng thời, nếu bạn phạm phải mười ác nghiệp trong đời sống thường nhật, những ác nghiệp cũng sẽ được tịnh hóa. Vì vậy, năng lực của tiếng chuông vô cùng mạnh mẽ, vi diệu.

Mỗi khi quay Kinh luân, tiếng chuông phát ra từ Kinh luân cũng là một cách bạn thực hành cúng dàng âm nhạc.

Trong chùa hay ở tự viện, mục đích thỉnh chuông không chỉ để vân tập đại chúng hoặc báo hai thời công phu sớm tối. Bạn hãy quán tưởng rằng, mỗi lần gióng lên một hồi chuông là một lần bạn chí thành cúng dàng âm thanh vi diệu lên Kim Cương Thượng sư, Tam bảo, Tam Căn bản và mười phương ba đời chư Phật, cùng tất cả các biểu tượng giác ngộ linh thiêng trong hết thày mười phương. Bằng cách thực hành như vậy, mỗi âm thanh vang lên sẽ giúp bạn tích lũy vô lượng công đức và gieo nhân thiện lành hướng tới giác ngộ giải thoát, và đạt được hạnh phúc chân thật trong vô số kiếp vị lai. Ngay trong đời sống này, mọi tâm nguyện vì hạnh phúc của cá nhân và lợi ích của chúng hữu tình đều được thành tựu viên mãn.

Thực hành cúng dàng âm nhạc

Động cơ đúng đắn

Bạn hãy phát nguyện rằng:

“Mục đích của đời sống là giải thoát tất cả chúng sinh mẹ vô biên như hư không khỏi biển khổ luân hồi và dẫn dắt họ đến bờ giải thoát, con xin thành tâm cúng dàng âm thanh vi diệu này lên Bậc Kim Cương Thượng sư bất khả phân với chư Phật chư Bồ tát mười phương”.

Chuẩn bị về thân

Bạn hãy phát nguyện rằng:

“Con xin cúng dàng diệu âm của Chuông Kim cương lên Căn bản Thượng sư, tổng nhiếp của Tam bảo, Tam căn bản, chư Phật và chư Bồ tát mười phương, cùng hết thảy tôn tượng, bảo tháp, kinh điển trong khắp pháp giới là hiện thân của Căn bản Thượng sư”.

Sau đó bạn thỉnh một hồi chuông.

Khi tiếng chuông ngân vang, bạn hãy quán niệm rằng: chúng sinh hữu tình trong sáu cõi đều đang lắng nghe Pháp âm thanh tịnh thù thắng này. Âm thanh của tiếng chuông nêu biểu “tính không viên biến khắp pháp giới”. Tất cả chúng sinh nghe thấy tiếng chuông, đều thụ nhận giáo pháp tính không, chứng ngộ tính không và giải thoát hoàn toàn khỏi biển luân hồi đau khổ. Với sự trợ giúp của tâm Bồ đề, chúng sinh sẽ thành tựu con đường Bồ tát đạo, thân vật lý chuyển hóa thành Sắc thân, ý thô lậu chuyển hóa thành Pháp thân. Bạn có thể quán tưởng bất kỳ vị Phật Bản tôn nào tùy theo tâm nguyện. Bạn cũng có thể vừa thiền định vừa thỉnh chuông. Nhưng trong suốt thời khóa thực hành, hãy phát nguyện hồi hướng: “Mọi công đức cúng dàng âm thanh vi diệu của chuông Kim Cương, con xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thành Phật đạo!”.

Bạn hãy trì tụng lời kệ sau:

“Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới,

Thiết vi tăm tối thảy đều nghe,

Nghe rồi thanh tịnh chứng viên thông

Hết thảy chúng sinh thành chính giác”.

Giai đoạn hoàn thiện: Hồi hướng

Thông qua thực hành cúng dàng tiếng chuông với động cơ Bồ đề tâm chân chính, bạn đã tích lũy vô lượng vô biên công đức. Bởi Căn bản Thượng sư là hiện thân của vô số chư Phật, công đức cúng dàng lên Căn bản Thượng sư chính là công đức cúng dàng lên mười phương ba đời chư Phật chư Bồ tát cùng hết thảy các tôn tượng, bảo tháp, Tăng chúng hiện diện khắp mười phương pháp giới.

Bạn hãy phát tâm hồi hướng công đức cúng dàng tiếng chuông từ vô số kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai và nhân duyên thành tựu giác ngộ cho tất cả chúng sinh, viên mãn mọi tâm nguyện, tịnh trừ mọi phiền não, nhanh chóng đạt đến quả vị giác ngộ. Khi đó, công đức của bạn sẽ tăng trưởng gấp nhiều lần.

Tiếp theo, bạn hãy hồi hướng hết thảy công đức tích lũy được từ việc cúng dàng diệu Pháp âm từ chuông Kim Cương cho tất cả chúng sinh mẹ, xin phát nguyện nhận hết thảy khổ đau của chúng sinh và đem hạnh phúc ban trải khắp pháp giới hữu tình.

Nương công đức con và tất cả chúng sinh tích lũy ba đời, nguyện cầu suối nguồn tâm Bồ đề chảy mãi trong tâm con và tất cả chúng sinh không một giây phút nào ngưng nghỉ. Nguyện cầu tâm Bồ đề ngày một tăng trưởng không chút thoái chuyển”.

“Nương công đức tu tập này, nguyện tất cả chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp đã từng là cha mẹ con đều đạt được chân hạnh phúc, nguyện chúng sinh đang ở ba cõi thấp đều được giải thoát. Nguyện bất cứ nơi nào có sự thị hiện của chư Bồ tát, mọi tâm nguyện đều được viên mãn”.

“Nương công đức tu tập đã tích lũy ba đời, nguyện con và tất cả chúng sinh xả bỏ được bản ngã, nhanh chóng chứng đạt giác ngộ, hay nhận ra Trí Tuệ Bản Lai vốn tồn tại trong mỗi người. Nguyện con có đủ năng lực và công đức để dẫn dắt chúng sinh đến bờ giải thoát và chứng đạt tự tính Phật”.

Nghi thức thỉnh Đại Hồng Chuông

(Mỗi một O là một hồi chuông)

1. Khai chuông đỉnh lễ, kệ quý cao ngâm.

Trên thông cõi trời, dưới thấu địa phủ. O

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật (1 lạy).

2. Trên chúc đạo Phật tăng huy, pháp luân thường chuyển.

Mưa hòa gió thuận, nước thịnh dân an. O

(Sau mỗi tiếng chuông O đều xướng Nam mô tiếp dẫn…… như trên)

3. Ba cõi bốn loài, luân hồi đều thoát.

Sáu đạo quần mê, đồng về cõi Phật. O

4. Năm gió mười mưa, khỏi nạn đói thiếu.

Bốn phương cánh đồng hưởng ngày Nghiêu Thuấn. O

5. Chiến tranh chấm dứt thiên hạ thái bình,

Những người chết trận đều sinh Tịnh-độ. O

6. Muôn loài cầm thú không còn sa lưới.

Những người phiêu bạt quê hương sớm về. O

7. Khắp cả thế giới cùng đều trường thọ.

Tín thí gần xa phước tuệ viên tròn. O

8. Cửa thiền hưng thịnh, Phật pháp lâu dài.

Thổ địa long thần an tăng hộ pháp. O

9. Cha mẹ Thầy Tổ, thân thuộc mất còn.

Đều chung hưởng lợi lên bờ giải thoát. O

– Chuông 2 đỉnh lễ……

– Chuông 3 đỉnh lễ……

(Mỗi lần đủ 9 câu trên).

* Giờ con xin đánh chuông này

Tiếng chuông vang khắp mọi nơi xa gần.

Ai nghe thấy lòng trần nhẹ bỗng

Đạo Bồ-đề được chứng lên ngay. O

* Những loài khổ não xưa nay

Bao nhiêu nghiệp chướng từ rày sạch không.

Các địa ngục đều cùng giải thoát

Chúng sinh đều mát mẻ tiêu dao. O

* Bước lên đường chánh cùng nhau

Thẳng về An Lạc ở lầu Liên Hoa.

Ám già ra đế da sa bà ha (3 lần) O

* Bao loài đọa làm ma quỷ đói

Hết thảy đều thoát khỏi trầm luân.

Đều cùng chứng được chân thân

Tháng ngày hưởng thọ muôn phần an vui. O

* Loài súc sinh suốt đời chịu khổ

Sống đọa đày, chết đủ đắng cay.

Cầu cho qua khỏi kiếp này

Khai minh trí tuệ sen vàng nở hoa. O

* Cõi nhân gian muôn ngàn thảm họa

Đã bao lần vất vả lầm than.

Cầu cho tai ách tiêu tan,

Gây nên thế giới hoàn toàn yên vui. O

* Đạo Tu-la suốt đời mang giận

Đã gây thành bao trận chiến tranh.

Cầu cho đổi giận làm lành

Để cho thiên hạ thái bình thảnh thơi. O

* Cảnh thiên giới là nơi mê đắm

Nguyện mau mau giác tỉnh kịp thời.

Chúng sinh nào có phước duyên

Cầu về An Lạc như nguyền tới nơi. O

Bạn hãy phát nguyện rằng: “Nương ân phúc gia trì của chư Phật chư Bồ tát mười phương, nương năng lực của động cơ tu tập thanh tịnh, xin nguyện tất cả lời thỉnh cầu vì lợi ích của tất chúng sinh hữu tình đều được viên mãn”.

Nhóm ĐBT biên soạn

 

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5261080
Số người trực tuyến: