Hộ niệm cho người lâm chung khiếm khuyết 6 căn có tác dụng không? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hộ niệm cho người lâm chung khiếm khuyết 6 căn có tác dụng không?

Trong giai đoạn thân trung ấm, người mất có những khả năng đặc biệt như đọc được suy nghĩ của người khác và nhìn thấy tất cả những hành xử của người thế gian. Bởi không còn sự ngăn ngại của thân thể vật lý, khi trải qua trạng thái Bardo này, các chúng sinh trong giai đoạn thân trung ấm đều có những khả năng đặc biệt, là một phần của trí tuệ toàn tri, như khả năng nhìn thấu tâm người khác, nhìn xuyên qua khoảng cách không gian xa hàng vạn dặm, có thể bay lượn trong không gian, hoặc đi đến bất cứ nơi nào mình muốn chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, cho dù người mất có khiếm khuyết 6 căn thì việc hộ niệm vẫn có tác dụng.

Ví như người bị điếc là do vì nhĩ căn của họ ở đời trước đã tạo ác nghiệp, cho nên bị quả báo như thế! Người điếc tuy không nghe được tiếng niệm Phật, nhưng lúc lâm chung, có người trợ niệm cũng được vãng sinh. Bởi tuy bị kém thiếu về nhĩ căn, nhưng tính nghe vẫn chưa từng bị mất đi, chỉ cần người ấy tự tâm tỉnh táo, tín nguyện vững vàng và một lòng cầu sinh về Tây phương. Lại có bạn lành trợ niệm cho họ, khi mạng chung nhất định sẽ được cảm ứng, đức Phật đến tiếp dẫn. Do tâm lực của chúng sinh không thể nghĩ bàn, danh hiệu của đức Phật không thể nghĩ bàn, người vãng sinh Tây phương giống như thuận gió mà giương buồm, xe nhẹ mà đường quen, trạng thái vô cùng dễ dàng và thuận lợi.

Lại có người lúc lâm chung, nghiệp trước sắp hết, nghiệp sau chưa sinh, tuy thức thứ tám có tác dụng, nhưng nghiệp chướng ở đời trước còn nên đời nay không có được nhĩ căn, lại không có nhĩ thức. Đến lúc này, quả trước đã hết thì thức thứ tám tự nghe và tự biết được thôi!

Cũng có người thường ngày tín nguyện niệm Phật, nhưng đến lúc lâm chung bị trúng gió không nói được, thần thức hôn mê. Nếu người này thường ngày tín nguyện niệm Phật và gặp bạn lành trợ niệm cho họ thì người lâm chung được lợi ích không thể nghĩ bàn. Nếu thần thức người ấy chưa lìa khỏi xác, khi tỉnh lại nghe được tiếng niệm Phật, phát lòng tín nguyện niệm Phật như thường ngày thì lúc mạng chung nhất định sẽ nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sinh về Tây phương không ngăn ngại vậy! Giả như hôn mê đến chết, thần thức khi lìa khỏi xác, vì nghiệp lực của người này ở đời trước hoặc hiện tại chưa định nên cần phải trải qua thân trung ấm. Trong thời kỳ thân trung ấm, nếu được quyến thuộc và thiện hữu vì họ mà niệm Phật, bấy giờ người mất liền nhớ lại tâm tín nguyện niệm Phật lúc thường ngày, nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không được như vậy, chỉ gặp thắng duyên niệm Phật của các thiện hữu, cho dù không được vãng sinh thì cũng tăng thêm căn lành Tịnh độ ở đời sau.

Nếu hiểu rằng việc trợ niệm là vì lúc người bệnh sắp mất, nguyên khí suy vi, tự mình không thể niệm Phật được, hoàn toàn phải nương vào người khác niệm A Di Đà Phật thì người hộ niệm cần niệm cho rõ ràng khiến người bệnh trở về với danh hiệu Phật hiện hữu mãi trong tâm họ; không để cho tâm niệm của người bệnh bị dao động, khiến cho người bệnh giữ được chính niệm. Niệm niệm nối nhau đến lúc mạng chung, tâm niệm rốt sau được bất loạn thì nhất định vãng sinh về thế giới Tây Phương. Đây là nói trợ niệm đạt đến mục đích chân thật, thay thế Như Lai gánh lấy trách nhiệm hóa độ chúng sinh liễu thoát sinh tử!

(Trích ấn phẩm: “Hành trang cho ngày cuối”

Tác giả: Pháp sư Thế Liễu

Dịch giả: HT. Thích Thiện Phước

NXB Hồng Đức, 2015)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2388623
Số người trực tuyến: