Chương trình thiện hạnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Chương trình thiện hạnh

Được viết: 08-16-2015
Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý Phật tử thiện hữu gần xa chương trình chuyên tu cầu nguyện cho đất nước Nepal từ ngày 28/04/2015 đến ngày 02/05/2015 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình - Tam Đảo - Vĩnh Phúc) như sau:   Nội dung: Chương trình chuyên tu Cúng dường Đức Phật Quán Thế Âm và Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara hồi hướng ...

Trang