Kiến trúc Mandala | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kiến trúc Mandala

Được viết: 04-18-2023
Đức Phật đã dạy rằng: Người nhìn thấy Pháp là thấy Phật. Người nhìn thấy Phật là thấy Pháp giác ngộ, người nhìn thấy Pháp là thấy Mandala, Thân Khẩu Ý giác ngộ của Phật. Chính vì thế, kiến trúc Mandala Phật giáo là sự thể hiện hợp nhất của vũ trụ bên ngoài với Thân giác ngộ của Đức Phật, đồng thời cũng là cảnh giới Tịnh độ, nơi vân tập của hải hội...
Được viết: 11-10-2022
Đại Bảo tháp Tây Thiên chính là tháp thờ Phật đầu tiên ở Việt Nam được kết cấu theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa. Điều cốt lõi làm nên sự khác biệt của Bảo tháp Kim Cương thừa so với tháp Phật được xây dựng trước đó chính là việc yểm tháp. “Phật giáo Đại thừa chỉ có truyền thống đặt tượng thờ trong tháp. Ở Kim Cương thừa, việc yểm tháp...
Được viết: 07-11-2022
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên được xây dựng trên một khu đảo tách biệt, bao quanh là hồ nước nhân tạo. Lối vào chính đảo hướng từ trục chính của Khu trung tâm lễ hội Tây Thiên. Dưới góc độ tâm linh, kiến trúc Bảo tháp đi từ ngoài vào trung tâm mô tả đúng cảnh giới Mandala giác ngộ của chư Phật Bản tôn, theo đó thiết kế Bảo tháp gồm ba phần...
Được viết: 06-10-2021
Mandala, là một hình vẽ biểu thị vũ trụ trong cái nhìn của một bậc giác ngộ. Manda nghĩ là "tinh túy", la là "chứa đựng”. Trong tiếng Phạn, mandala có nghĩa là một trung tâm. Có thể coi mandala là một hình vũ trụ thu nhỏ. "Mandala" dịch nghĩa theo chữ Hán là "luân viên cụ túc" nghĩa là vòng tròn đầy đủ. Theo ý nghĩa thực tiễn thì mandala là đàn...
Được viết: 08-22-2015
Bài viết này giới thiệu về nghệ thuật kiến trúc Kim Cương Thừa được thể hiện qua quần thể kiến trúc Đại Bảo Tháp và chùa Mandala tại Tây Thiên, Vĩnh Phúc.