Thực hành tích lũy công đức | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thực hành tích lũy công đức

Được viết: 05-08-2021
Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là một đức Phật thành tựu tất cả các công hạnh thiện xảo của bậc giác ngộ nhờ đó Đức Độ Mẫu Tara có thể giao tiếp và hướng dẫn theo khả năng của mỗi chúng sinh. Tất cả công hạnh của chư Phật trong hình thức Phật Mẫu tính như Đức Độ Mẫu Tara nhằm giúp chúng sinh thành tựu cả công hạnh tuyệt đối và tương đối. Bởi vì Ngài...
Được viết: 04-28-2021
Pháp Nyungney được gọi là pháp tu Thập Nhất Diện, Thiên Thủ Thiên Nhãn, đoạn thực Bát Quan Trai giới. Pháp tu này là một pháp tu rất thù thắng chỉ có ở Kim Cương Thừa. Nền tảng của Pháp tu Nyungney Nền tảng của Pháp tu Nyungney là sự trì giới và bao gồm ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là trì giữ “Bát quan trai giới” hay tám giới luật thuộc về Tiểu...
Được viết: 04-26-2021
Pháp tu Nyungney được truyền từ Bồ Tát Quan Âm, xuống Ngài Atisa, từ Ngài Atisa truyền xuống Tỳ kheo ni Palmo giàu đức hạnh xả ly, người được công nhận là bậc thành tựu trứ danh pháp tu Thiên thủ Thiên nhãn đoạn thực Bát quan trai giới Nyungney. Tỳ kheo ni Palmo Trong thời quá khứ, có một người vô cùng độc ác nhưng đã có thiện duyên hạnh ngộ...
Được viết: 04-06-2021
Tất cả chúng sinh trôi lăn trong sáu đạo đều do ba độc hay năm độc. Cho nên nếu bạn thực sự muốn cứu độ chúng sinh bạn cần phải biết nguyên nhân chúng sinh trôi lăn trong luân hồi - đó là ba độc Tham Sân Si. Cách gián tiếp để cứu độ chúng sinh là bạn hãy đón nhận về mình tất cả nghiệp chướng phiền não của chúng sinh. Đây là pháp tu tập Tonglen...
Được viết: 04-01-2021
Theo phương pháp thực hành “Cho và nhận” (pháp Tonglen theo tiếng Tạng), hành giả phát tâm nguyện Bồ đề rộng lớn xin nhận về mình khổ đau của vô số chúng sinh, đồng thời trao tặng vô biên chúng sinh toàn bộ tài sản, công đức, thân thể, thậm chí tính mạng bản thân mình. Mỗi hơi thở vào là tâm nguyện đón nhận mọi đói khát, khổ đau của chúng sinh....
Được viết: 03-30-2021
Trong giới tu hành, có những kẻ cũng khuyên dạy niệm Phật, song lại giáo hóa theo cách thức của ngoại đạo. Lại có những vị vì chưa thông hiểu hay nhận thức sai lạc về Tịnh Độ, nên sinh ra bài báng, như: “Tịnh Độ là môn hành trì của ông già bà cả, hạng căn cơ thấp kém”, “Tu Tịnh Độ là ỷ lại yếu hèn, không thể tự lực giải thoát nổi, phải nhờ cậy vào...
Được viết: 03-27-2021
Thượng sư Liên Hoa Sinh dạy công chúa Yeshe Tsogal trong chúc thư Đầu Nhọn Hạt Ngọc rằng: Trước tiên, khi bước vào con đường thực hành, con phải tinh tấn, chuyên cần. Vì rất lâu trong quá khứ, con đã mải mê trong mê lầm;  từ vô số kiếp, bất kỳ điều gì con làm đều lạc trong mê vọng. Hãy cắt đứt cái mê vọng này, ngay khi con có được một thân người...
Được viết: 03-22-2021
Thượng sư Liên Hoa Sinh dạy công chúa Yeshe Tsogal trong chúc thư Đầu Nhọn Hạt Ngọc rằng: Đức hạnh và cái xấu ác đều đến từ đối tượng được thấy biết và các mối liên lạc, thế nên chớ giữ mối liên lạc với người làm ác. Chớ ở một nơi mà người ta hiềm khích với con, nó thúc đẩy thêm giận dữ và tham muốn. Nếu con làm thế, nó chỉ tăng thêm phiền não...
Được viết: 03-20-2021
Theo Kinh điển Đại thừa, Đức Phật xuất gia nhằm ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Sau khi chứng kiến bốn cảnh khổ - sinh, già, bệnh, chết - của con người, Thái tử Tất Đạt Đa nhận thấy mọi vật chất tài bảo mà phụ vương Ngài sở hữu chẳng khác nào những giấc mơ và bóng ảnh. Ngài nhận ra ngay chính thân thể và đời sống cũng không thuộc về ai, bởi không ai...
Được viết: 03-08-2021
Trong Kim Cương Thừa có 2 ngày vô cùng quan trọng là mùng 10 và 25 (theo lịch Kim Cương thừa). Đó thực sự là những ngày công đức tu tập được tăng trưởng nhiều lần bởi năng lượng mẫu tính và phụ tính chuyển hóa tốt nhất đặc biệt thích hợp thực hành các pháp tu Phật Bản tôn mẫu tính và phụ tính. Ngày mùng 10 gọi là ngày Daka, rất cát tường để tu...

Trang