Nhất tâm trì niệm Đức Quan Thế Âm cảm ứng cứu nạn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nhất tâm trì niệm Đức Quan Thế Âm cảm ứng cứu nạn

Đức Quan Thế Âm quán tự tính viên thông, thấy hết thảy chúng sinh đồng thể bình đẳng. Chúng sinh ở trong tâm Ngài nên không khổ nào Ngài không biết. Nhưng phải đợi chúng sinh, niệm danh hiệu, nghĩa là chịu quay về với Ngài, thì thần lực mới có thể gia hộ. Điều kiện duy nhất là phải cung kính, nghĩa là tin chắc Ngài có thật, ở ngay tâm mình, có khả năng cứu mình, nên thiết tha một lòng thành kính niệm bởi “Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn”.
 
Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, Đức Phật dạy: “Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh chịu các khổ não, nhất tâm xưng danh hiệu Quán Thế Âm, Bồ- tát tức thời quan sát âm thanh, khiến được giải thoát.
 
Quan Thế Âm Bồ-tát thành tựu công đức rộng lớn như thế. Đủ thứ thân hình, khắp các cõi nước, cứu độ chúng sinh. Vì vậy các ông phải nên siêng năng cung kính cúng dường. Bồ-tát Quán Thế Âm hằng cứu những tai nạn nguy cấp, khiến hết sợ hãi, cho nên cõi Sa Bà gọi ngài là bậc Thí Vô Úy”.
 
Nếu hàng ngày chúng ta hay nhất tâm trì niệm Đức Quan Thế Âm, đến khi cấp nạn xảy ra, Đức Quan Thế Âm trong tự tính chúng sinh sẽ hiện ra cứu nạn.
Chúng tôi xin gửi đến Quý vị những mẩu chuyện kinh điển về sự linh ứng cứu nạn của Đức Quan Thế Âm.
 
Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5871548
Số người trực tuyến: