Phật đản | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phật đản

Được viết: 06-07-2016
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Giáng Sinh đến Thành Đạo) A. Mở Đề Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Là Một Tấm Gương Sáng Bắt nguồn một tôn giáo nào, vị giáo chủ bao giờ cũng là một tấm gương sáng cho tín đồ soi chung để tiến bước. Nhưng trong các vị giáo chủ của các tôn giáo hiện có trên thế giới này, không có một vị nào đầy đủ ý nghĩa...