Thư viện | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thư viện

Được viết: 08-24-2015
ĐỨC KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA VAJRASATTVA    Chủng tử tự: HUNG Chân ngôn dài 100 âm Kim Cương Tát Đỏa:  OM BENDZA SATTO SAMAYA MANUPALAYA/ BENDZA SATTO TENOPA TISHTHA  DrIDHO MEBHAWA/ SUTOKYAYO MEBHAWA SUPOKYAYO MEBHAWA/ ANURAKTO MEBHAWA/ SARWA SIDDHI MEMPrAYATSHA/ SARWA KARMA SUTSAME TSITTAM SHrIYAM/ KURUHUNG HAHAHAHAHO BHAGAWEN/ SARWA...
Được viết: 08-24-2015
ĐỨC TARA NHƯ Ý LUÂN BẠCH  ĐỘ PHẬT MẪU Chủng tử tự:  TAM Tâm chân ngôn: OM TARE TUTTARE TURE MAMA AHYUR PUNYE ZANYA PUSHTRIM KURUYE SOHA/ Đức Bạch Độ Phật Mẫu là sự thị hiện tâm từ bi của Đức Phật Quán Thế Âm. Nhân vì Đức Đại Bi Quán Thế Âm thấy vô lượng chúng sinh chìm trong biển luân hồi sinh tử đau khổ, phiền não mà không biết hồi đầu thị...
Được viết: 08-22-2015
NHỮNG HÌNH ẢNH CÁT TƯỜNG DO CÁC PHẬT TỬ GHI LẠI TẠI ĐẠI LỄ CẦU SIÊU THAI NHI (Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 16/08/2015)
Được viết: 08-22-2015
VỊ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG TRẺ TUỔI VÀ NHÂN DUYÊN VỚI ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
Được viết: 08-20-2015
Pháp hội tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên 12-04-2014
Được viết: 08-20-2015
Lễ Tắm Phật nhân mùa Phật Đản 2014 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Trang