Lợi ích thù thắng Pháp tu tập cộng đồng trì Tháp Chân ngôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lợi ích thù thắng Pháp tu tập cộng đồng trì Tháp Chân ngôn

Pháp tu tập cộng đồng trì Tháp Chân ngôn là pháp thực hành kết hợp trì tụng Chân ngôn, thiền định về Bản tôn Quan Âm theo nghi quỹ, cùng việc kiến lập Bảo tháp tâm linh bằng phương pháp Trì Tháp, giúp trưởng dưỡng lòng từ bi và tình yêu thương đồng thời cộng hưởng năng lực tâm chí thành thanh tịnh của toàn bộ đại chúng thông qua tu tập cộng đồng để tạo thành công đức vô song.

Tại sao chúng ta cần thực hành Đức Phật Quan Âm?

Bồ Tát Quan Âm là vị Phật rất gần gũi và được biết đến rộng khắp trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Ngài được coi như người mẹ hiền, nêu biểu cho lòng từ bi vô bờ. Thực tế, Đức Quan Âm nêu biểu cho lòng từ bi của mười phương chư Phật, và của chính bản thân chúng ta.

Đức Phật Quan Âm có ba ý nghĩa: bên ngoài, bên trong và bí mật. Bên ngoài tức là những sắc tướng khác nhau. Như trong Kinh Phổ Môn có dạy, Đức Quan Âm tùy hiện 32 ứng thân để lợi ích chúng sinh. Trong Mật thừa, chúng ta cũng thấy Đức Quan Âm hiện vô số hóa thân, vô số sắc tướng khác nhau như Quan Âm bốn tay, nghìn tay, tám tay, Quan Âm hai tay... thuộc về phần sắc tướng bên ngoài để nêu biểu cho phẩm hạnh, sự chứng ngộ và công hạnh khác nhau của một vị Phật và cũng chính là công hạnh còn tiềm ẩn, bị vô minh che phủ nơi chính mỗi người. Tiếp theo, Bản tôn Quan Âm bên trong chính là tình yêu thương, lòng bi mẫn, là Bồ đề tâm, sự giác ngộ. Bởi vậy khi tu tập thiền định về Bản tôn Quan Âm, chúng ta không chỉ quán tưởng, phóng chiếu một hình ảnh màu sắc trắng, đỏ, vàng mà thực sự phải cảm nhận, trải nghiệm sự rung động, truyền cảm của tình yêu thương, lòng từ bi, trí tuệ bên trong sắc thân vị Phật đó. Khi trải nghiệm được phẩm chất bên trong sắc thân một vị Phật là lúc chúng ta trải nghiệm được nội tâm, vì vị Phật mà chúng ta quán tưởng không là gì khác ngoài trải nghiệm nội tâm nơi mình. Và vị Phật bí mật là lớp thứ ba, chúng ta gọi là Đức Phật Quan Âm bí mật - chính là tự tính Phật hay Đại Thủ Ấn, được gắn cho rất nhiều tên khác nhau trong Kinh điển, như Chân như, tính Kim Cương, Bản lai diện mục, Chủ nhân ông…

Tu tập Pháp Quan Âm giúp chúng ta tịnh hóa ba nghiệp thân khẩu ý nhiễm ô của bản thân đón nhận năng lực gia trì thù thắng của Đức Quan Âm, trưởng dưỡng tình yêu thương, Bồ đề tâm hướng đến những phẩm tính Từ bi, Trí tuệ của Đức Phật Quan Âm, rốt ráo chính là phẩm tính giác ngộ nơi tự thân mỗi người. Theo cách đó, chúng ta chắc chắn có thể chuyển hóa từng phút giây đời sống thành sự hỷ lạc, an vui và tình yêu thương vô điều kiện hướng tới mọi hữu tình.

Công đức thù thắng của việc Kiến lập Bảo tháp tâm linh

Trong lịch sử có ghi rằng Bảo tháp xuất hiện từ thời Phật. Vào thời Đức Phật còn tại thế, Đức Xá Lợi Phất - bậc trí tuệ đệ nhất trong mười Đại đệ tử - đã viên tịch trước Đức Phật. Sau khi trà tỳ Ngài có xá lợi. Xá lợi để tạm trong Tăng xá nhưng rồi mọi người đến chiêm ngưỡng lễ bái, có hôm Tăng xá mở cửa, có hôm lại đóng cửa khiến cho những người không đủ duyên được vào chiêm bái xá lợi rất buồn khổ phiền não. Vì nhân duyên đó, Phật dạy phải xây dựng Bảo tháp để chứa đựng xá lợi. Bảo tháp không chỉ chứa đựng xá lợi mà còn chứa đựng pháp khí và các tượng Phật, là nơi để hội tụ các Mạn đà la Bản tôn, Hộ pháp, và cũng là biểu tượng trí tuệ của Phật. Đức Phật đã chỉ dạy cách kiến trúc Bảo tháp y vào Ngũ đại duyên khởi. Chính vì vậy, khi một Bảo tháp xây nên dựa trên Ngũ đại là nêu biểu một vũ trụ nhỏ hoàn hảo của cảnh giới giác ngộ….. Đây là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng về Bảo tháp khi Ngài hiện thân ở thế gian, làm tất cả các công hạnh để lợi ích chúng sinh.

Việc kiến lập Bảo tháp không chỉ giúp tịnh hóa chướng ngại mà còn tạo ra công đức không thể nghĩ bàn, đem lại lợi ích cho nhiều thế hệ trong ngàn năm sau. Quá trình kiến lập Bảo tháp cần hai phần: góc độ bên ngoài đó là từ vật chất hình thành hình dáng kiến trúc, tượng tháp, sắp đặt, gia trì, còn góc độ bên trong đó là trí tuệ và động cơ thanh tịnh. Mỗi chúng ta có thể chưa đủ duyên để xây dựng Bảo tháp thực sự nhưng có thể tạo nên một Bảo tháp tâm linh bằng việc thực hành phương pháp trì Tháp. Nếu chúng ta tu tập pháp trì Tháp này với trí tuệ và động cơ thanh tịnh thì chắc chắn công đức tạo ra không thua kém gì việc xây một Bảo tháp thực sự.


Đức Gyalwang Drukpa hướng dẫn Phật tử Trì tháp Chân ngôn của Đức Quan Âm

Vì Bảo Tháp là sự hiển bày Tâm Giác ngộ, Chân Ngôn Quan Âm là Khẩu Giác Ngộ, Đức Quan Âm là Thân Giác Ngộ, thực hành trì Tháp hay sự hợp nhất của Thân – Khẩu – Ý Giác ngộ là Pháp môn tích lũy công đức trí tuệ vô cùng thù thắng. Mật điển dạy rằng: “Việc trì chân ngôn OM MANI PADME HUNG của Đức Phật Quan Âm giúp hành giả tiêu trừ tất cả nghiệp xấu, khổ đau, không đọa lạc tam đồ ác thú, cuộc sống đạt hạnh phúc bình an, lâm chung được vãng sinh Tịnh độ”.

Lợi ích của pháp Tu tập cộng đồng Trì tháp Chân ngôn

Dù thực hành Trì Tháp Chân ngôn Quan Âm là một pháp tu Mật thừa vô cùng thù thắng như đã giải thích, tuy nhiên, nếu chỉ thực hành trì tụng một mình, kết quả đạt được sẽ rất hạn cuộc. Vì thân khẩu ý chúng ta còn nhiễm ô nên vẫn tạo tác quá nhiều nghiệp ác từng ngày, từng giờ, nên những thứ chúng ta vừa tích lũy lại bị phá hủy ngay lập tức, giống như giọt nước nhỏ trên sa mạc, rơi xuống lại cạn kiệt ngay. Thế nhưng, trong Kinh cũng mô tả khi công đức mỗi người như giọt nước hòa chung vào đại dương công đức mênh mông thì sẽ không cạn kiệt. Bởi vậy, việc tham gia trì tụng cộng đồng với tâm chí thành và động cơ thanh tịnh trong Pháp hội Đại Bi Quan Âm là phương pháp tịnh hóa hữu hiệu nhất, giúp các Phật tử cộng hưởng công đức, tăng trưởng bội lần ngang bằng số biến trì tụng của cả đại chúng. Thậm chí, nếu chúng ta nhất tâm trì dù chỉ một tràng Chân ngôn, kiến lập họa hình một Bảo tháp thôi nhưng nếu thực hành đúng pháp cũng sẽ đem lại lợi ích rất lớn. Chúng ta vừa có thể tích lũy công đức, viên mãn tâm nguyện bản thân, đồng thời cầu nguyện đất nước Việt Nam quốc thái dân an và hòa bình thế giới.

Đạo Phật dạy rằng tình yêu thương chân chính là nền tảng và điều kiện không thể thiếu cho một cuộc sống hạnh phúc an vui vững bền cho bản thân và mọi loài hữu tình. Hơn nữa, hiểu biết và trải nghiệm về tình yêu thương chân thật chính là cách nhận ra tự tính nguyên thủy của chúng ta. Để chuyển hóa những bất thiện nghiệp mà ta đã tích lũy từ vô thủy kiếp, gieo trồng nhân thiện lành hay hạt giống giác ngộ giải thoát cho đời hiện tại và tương lai thì Pháp tu cộng đồng Trì Tháp Chân ngôn Quan Âm do Đức Phật truyền dạy trong Mật điển, sẽ giúp tịnh trừ mọi chướng ngại, trưởng dưỡng những phẩm chất giác ngộ, viên mãn mọi tâm nguyện cá nhân cũng như đem lại lợi ích rộng khắp cho cả cộng đồng, xã hội cho tới quốc gia, vũ trụ.

Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia Lễ hội Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên sẽ diễn ra từ ngày 16 - 19/3 DL (tức 19 - 22/2 AL) để tích lũy công đức, trưởng dưỡng trí tuệ, tình yêu thương, mang tới vô lượng cát tường, bình an, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước và hữu tình tại Việt Nam, giúp viên mãn các tâm nguyện của bản thân và gia đình trong năm 2017!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5429532
Số người trực tuyến: