Tin tức Nổi bật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tin tức Nổi bật

Được viết: 05-08-2021
Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là một đức Phật thành tựu tất cả các công hạnh thiện xảo của bậc giác ngộ nhờ đó Đức Độ Mẫu Tara có thể giao tiếp và hướng dẫn theo khả năng của mỗi chúng sinh. Tất cả công hạnh của chư Phật trong hình thức Phật Mẫu tính như Đức Độ Mẫu Tara nhằm giúp chúng sinh thành tựu cả công hạnh tuyệt đối và tương đối. Bởi vì Ngài...
Được viết: 05-07-2021
Trong kinh sách, nhất là trong Tiểu Bộ (Khuddaka nikàya), chỉ riêng kinh Bổn Sanh (Jàtaka) đã có trên 550 câu chuyện về tiền thân đức Phật. Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin chia sẻ với Quý vị hai kiếp sau cùng trước khi Đức Phật thị hiện đản sinh và thành đạo nơi cõi Ta bà. Bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp quá khứ, đấng Đạo sư của chúng ta...
Được viết: 05-06-2021
Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara với lòng từ bi của mình luôn thị hiện trước chúng ta ngay cả khi ta không nhận thấy. Tương tự Đức Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, trong dân gian lưu truyền nhiều giai thoại về cảm ứng gia trì của Phật Mẫu Tara qua các hiện tướng Báo thân hay Hóa thân. Sau đây là một vài câu chuyện về sự gia hộ của Ngài chống lại các nỗi...
Được viết: 05-05-2021
Có người cho rằng: “Niệm Phật cốt để ngăn trừ vọng tâm, chặn đứng phiền não, đi đến chỗ vô niệm. Đã như thế thì cứ để tâm thanh tịnh, lần lần sẽ tiến vào cảnh giới vô niệm, cần gì phải niệm Phật cho nhọc sức lao hơi?”. Điểm cứu cánh của pháp Niệm Phật là Niệm Phật Tam Muội, chứng toàn thể bản tính Di Đà, tức cảnh giới Thường Tịch Quang Tịnh Độ...
Được viết: 05-03-2021
Mẫu thân của Đức Phật, hoàng hậu Ma Da, trong một kiếp quá khứ khi còn là một thiên nữ ở cung trời Đâu Suất, đã cầu nguyện tha thiết rằng nguyện bà sẽ được tái sinh nơi cõi Người và trở thành người mẹ sinh hạ ra một vị Phật. Sức mạnh của lời khẩn nguyện tha thiết đã đưa bà sinh ra trong dòng tộc hoàng gia và lên ngôi hoàng hậu, vương hậu của đức...
Được viết: 05-01-2021
“Dù trong một khoảnh khắc, dù trong một giây phút, nếu có người phát Bồ đề tâm với mong nguyện tu tập giác ngộ để cứu độ cho hết thảy chúng sinh thì công đức của người phát Bồ đề tâm ấy rộng khắp hư không cũng không thể chứa hết” (Đức Phật). Lòng từ bi là sự quan tâm bình đẳng đến những người khác cho dù họ có là người xa lạ hay thậm chí đang...
Được viết: 04-30-2021
Khi chúng ta nuốt thức ăn, trong quá trình đưa vào cơ thể, thức ăn đó được làm nhỏ, tiêu hóa, đồng hóa, các chất cặn bã được đẩy ra ngoài. Bốn cơ quan chịu trách nhiệm thải các chất thừa là: ruột, thận, phổi và da. Để cho những cơ quan này làm việc tốt, toàn cơ thể phải có một tiềm lực năng lượng đủ lớn mạnh. Hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài...
Được viết: 04-29-2021
Sự tích Đức Phật Quán Thế Âm   Đảnh lễ Quán Âm đại bi chủ,  Nguyện lực hồng thâm tướng hảo thân Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì, Nghìn mắt quang minh khắp quán chiếu. Trong lời chân thật tuyên mật ngữ, Trong tâm vô vi khởi bi tâm, Sớm khiến mãn nguyện mọi hy cầu, Vĩnh viễn diệt trừ bao tội nghiệp. Long thiên thánh chúng đồng từ hộ,  Ngàn...
Được viết: 04-28-2021
Pháp Nyungney được gọi là pháp tu Thập Nhất Diện, Thiên Thủ Thiên Nhãn, đoạn thực Bát Quan Trai giới. Pháp tu này là một pháp tu rất thù thắng chỉ có ở Kim Cương Thừa. Nền tảng của Pháp tu Nyungney Nền tảng của Pháp tu Nyungney là sự trì giới và bao gồm ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là trì giữ “Bát quan trai giới” hay tám giới luật thuộc về Tiểu...
Được viết: 04-27-2021
Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni trước khi hiện thân thành đạo Vô thượng ở cội Bồ-đề, để rồi trở nên vị Giáo chủ cao cả của cõi Ta Bà, Ngài là Thiện Tuệ Bồ Tát dâng hoa trải tóc cúng dường Phật Nhiên Đăng và là Hộ Minh Bồ Tát ngự ở cung trời Đâu Suất, v.v…. Đức A Di Đà cũng thế, trước khi viên thành quả Chính giác giữ ngôi Pháp Vương ở Cực Lạc thế giới...

Trang