Nội dung sách | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nội dung sách

Được viết: 04-15-2016
CÚNG VONG Nam mô đại thánh cứu bạt minh đồ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần). Từ bi quảng đại diệu khó lường, Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương, Tích trượng rung thời khai địa ngục, Thần châu chỗ chiếu hết đau thương. Bi quang cứu tế u minh giới, Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ Đường đường khắp phóng...
Được viết: 04-15-2016
CÚNG TỔ Bông hoa hiện điềm lành, Năm cánh lạc phương xa. Trao pháp tạng đất Ấn, Tôn thờ ở Trung Hoa, Việt Nam trồng giống thánh, Kết quả hằng hà sa. – Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư (3 lễ). Chuyển ý thức phân biệt hư vọng Xoay trở về bản tánh viên minh, Thường trụ tâm địa quang hiển...
Được viết: 04-15-2016
CÚNG PHẬT TÁN Đấng pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng, Đạo sư khắp trời người, Cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm, Dứt sạch nghiệp tăng kỳ, Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không cùng tận. Phật, chúng sanh tánh thường không tịch Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví đạo tràng, Mười phương Phật bảo hào...
Được viết: 04-15-2016
  Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. Chư tôn Bồ-tát ma-ha...
Được viết: 04-15-2016
CHÍ TÂM BÁI THỈNH – Chùa Ấn Quang Tôn sư Hòa-thượng THIỆN HÒA giác linh (3 lễ). – Chùa Ấn Quang Tôn sư Hòa-thượng THIỆN HOA giác linh (3 lễ). – Phương Liên xã Tôn sư Hòa-thượng THIỀN TÂM giác linh (3 lễ). – Phó pháp Tôn sư TUỆ NHUẬN giác linh (3 lễ). – Chùa Thanh Xuân Tôn sư Hòa-thượng Ni TỊNH UYỂN giác linh (3 lễ). – Chùa Linh Quang Tôn sư...
Được viết: 04-15-2016
Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt, Toát hơi may lạnh ngắt xương khô. Não người thay buổi chiều thu! Ngàn lau bạc trắng, lá ngô đồng vàng. Hàng bạch dương bóng chiều man mác, Lá chuối xanh hiu hắt mưa sa. Bầu trời ảm đạm mây qua, Cõi dương còn thế, nữa là cõi âm! Đêm dằng dặc tối tăm trời đất Hồn linh thiêng phảng phất u minh Thương thay...
Được viết: 04-15-2016
THỨC CHÚNG KHUYA (3g30’) Muôn tiếng chìm lặng rồi, Canh ba trống đổ hồi. Quốc kêu tiếng tha thiết Mộng bướm còn miệt mài. Kiến đục trong cây hòe Cá ngoi mặt nước bơi. Không hay xem trăng thật Chỉ đắm đóa hoa cười. Lạc nhà xa ngàn dặm Còn ham giấc ngủ hoài. Không biết thân này ảo Mê man trọn một đời. – Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu...
Được viết: 04-15-2016
BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC 8 Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân ĐIỀU THỨ NHẤT : Thế gian vô thường, quốc độ nguy biến. Bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã. Sanh diệt biến đổi. Hư ngụy không chủ. Tâm là nguồn ác. Thân là rừng tội. Quan sát như vậy xa dần sanh tử. ĐIỀU THỨ HAI : Tham dục là khổ, sanh tử nhọc nhằn, từ tham dục khởi. Thiểu dục ít cầu, thân tâm...
Được viết: 04-14-2016
QUYỂN 10   CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM BỒ TÁT HỒI HƯỚNG   Ngày nay Đại chúng đã cùng nhau chịu khó nhọc, chịu cực khổ tu tập được vô lượng căn lành như vậy, bây giờ mỗi người lại nên suy nghĩ như thế nầy: Chúng con đã ... tu tập được bao nhiêu căn lành đều vì lợi ích cho hết thảy chúng sanh, khiến các chúng sanh hoàn toàn thanh tịnh. Chúng con nhờ...
Được viết: 04-14-2016
QUYỂN 9 CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY LỄ PHẬT THẾ CÁC CHÚNG SANH TRONG ĐỊA NGỤC A TỲ Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nhận thấy từ phần quy y trở đi cho đến phần nầy về sau đều trình vạn pháp sai biệt, tội phước bất nhất, nhưng cũng rõ ràng như sáng và tối, tóm lại mà nói thì chỉ có thiện và ác mà thôi. Thiện là con đường tốt đẹp, đi...

Trang