Tiếng gọi Thầy từ phương xa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tiếng gọi Thầy từ phương xa


Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
 

TIẾNG GỌI THẦY TỪ PHƯƠNG XA
(Trích từ ấn phẩm Mật Pháp Nghi quỹ thực hành thường nhật Truyền thừa Drukpa)

NAMO GURU

Chí thành đỉnh lễ Thượng sư

KADAG CHOEKU YINGKYI LONGNA/

Ở nơi Pháp giới chân như thường hằng

DRUGPA DORJE NI CHANGCHEN/

Ở nơi bản giác trụ nương

Bộ Phật thứ Sáu Kim Cương Tổng Trì

CHOGCHU DAGPA YI SHINGDU/

Ở nơi Tịnh Độ đương khi

DUESUM SANGGYE KYI ROLPA/

Thân Thầy hóa hiện ba đời Thế Tôn

DRUBTHOB CHINGSHUL DU NYILEB/

Gót chư thành tựu bước dồn
NYAMMÉ DAGPO NI KARGYUE/

Lập dòng Kagyud sơn môn tu hành

KELDEN MINDROL LA GOEPEI/

Nhiều đời giải cứu độ sinh

Thượng sư giáo thọ quang vinh Truyền thừa

PELDEN DRUKPA YI YABSE/

Dòng Truyền danh gọi Drukpa

THAMCHE KUNDUE KYI JÉTSUN/

Chư Tôn vô thượng, Thầy là hiện thân
KUNKHYEN NGAGWANG NI NORBU/

Đức Ngawang Norbu Tôn

SOLWA NYINGKHUNG NE DEBLA/ 

Từ tim sâu thẳm chúng con thỉnh Thầy!

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIN/

Lòng Từ xa rọi nơi đây

Xin Thầy thương xót nơi này phương xa

SHI GYE WANG DrAG GI DZECHOE/

Thông qua bốn pháp lợi tha

Ích tăng, Kính ái, Tức tai, Phục hàng
CHIRNANG YESHE KYI ROLPA/

Thần thông trí tuệ hiển llinh

MOEGUE TEPA LA TSAMGYI/

Chỉ cần tu tập kính tin nơi Thầy

JINLAG RANGJUNG DU TSOLWA/

Gia trì tự sẽ ban ngay

DRIBNYI NYOGPA DANG DRELWEI/

Khiển trừ hai chướng nhiễm nhơ ngũ trần
TSHUNGME TRULPA YI KUCHOG/ 

Thầy hiện tối thắng hóa thân

SOLWA NYIKHUNG NE DEBLA/

Tận sâu tâm khẳm chúng con thỉnh Thầy!

THUNGJE GAYANGNE RANG ZIGSHIG/

Lòng Từ quán chiếu xa xôi

KU SHI YE SHE KYI NGADEN/

Tứ thân, ngũ trí sắc ngôi vẹn toàn
YONTEN KUNDUE KYI GONGBU/

Tích tụ công đức muôn vàn

TSHENCHOG THOEPA LA TSAMGYI/

Chỉ cần nghe thấy tôn danh quý Thầy

NANGWA THAMEL LE GYURKHE/

Tức thì phàm chuyển tướng ngay

DICHI BARDO DANG SUMDU/

Trong thân trung ấm đời này, kiếp sau
RÉSA KHYERANG LA JEPE/

Là nơi y chỉ thỉnh cầu

SOLWA NYINGKHUNG NE DEBLA/ 

Thiết tha con tự thẳm sâu thỉnh Thầy!

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHING/

Lòng Từ quán chiếu phương xa

KHYOESUNG THOEPA YI MOELA/

Chỉ cần nghe được huấn từ Thượng sư
THRULNANG RANG YEL LA TANGNE/

Vọng mê muôn chướng tiêu trừ

SANGGYE LAGTHIL DU TOEPEI/ 

Thầy trao chính giác Thượng thừa vào tay

ZABNE DAMPA YI TERDZOE/

Kho tàng chính pháp sâu dày

DIGCHEN NYELWA RU LHUNGJE/

Nếu sau mắc tội đọa đầy âm gian
THUGJE ZIGKYANG DU CHISO/

Thầy thương âu đã muộn màng

DATA MIYUL DU SONDUE/

Vậy xin nhân lúc con đang là người

JINGYI LOBKAB SU DUGGO/

Gia trì bi mẫn đúng thời

TRANGPOI NANGYUL GYI NGOWOR/

Tự trong tự tính của người ăn xin
JETSUN DRELME DU YOEKYANG/

Chưa từng lìa bỏ chí tôn

MIRING NYURWA RANG NYIDU/

Dẫu cho năm tháng dập dồn hư không

SHELRE NGONSUM DU THONGWA/

Tức thì Thầy hiện tôn dung

THUGJE YOEME LA RAGGO/

Có, không hết thảy nương lòng từ bi 

KHAMSUM KHORWA YI SEMCHEN/

Hữu tình muôn chúng ngu si, 

Loanh quanh Tam giới vô tri luân hồi

MALUE THARPA LA GOEPEI/

Thầy luôn hướng đạo không thôi

Ra tay giải thoát muôn đời không dư

GYURME YIDAM DE NYELLAM/

Thầy còn nhớ nguyện khi xưa

DAGSOG NGENSONG DU SHOLLA/

Chúng con ngu dại còn chưa biết gì

Lạc chìm trong cõi ác mê, 

THEGJE ZIGREN NI NANGNGO/

Lòng Từ chiếu rọi, muôn bề xót thương!

NAMCHI CHAME TSAM GOYANG/

Dù hay cái chết vô thường, 

DIJE LONA RU MANGLA/

Sao tâm vấn loạn, nhiễu nhương như vầy

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIG/

Con xin gia hộ từ Thầy!

CHOEJIG NYIKA MEPEI/

Bi tâm trải xuống ở ngay trần hoàn

CHIJE CHIMA JUNGLA/

Pháp thế gian, pháp xuất thế gian

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIG/

Xin Thầy thương xót rủ ban lòng Từ

DADUNG LONA MAGYUR/

Dù tâm nay hết mưu mô

TSHEDIR SEPA CHENLA/ 

Nhưng còn luyến ái, âu lo cuộc đời

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIG/

Lòng Từ Thầy hãy rọi soi

JIGTEN THRIWA MACHOE/

Trong Tâm con vẫn bời bời rối ren

SAMLO GANGYANG DRENLA/

Bao vọng tưởng, bấy đua chen

Bởi chưng chưa dứt oan khiên buộc ràng

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIG/

Thầy ơi, xin rọi Từ quang

DAMCHOE THOBJAR SONGNE/

Dạy cho chính Pháp xua tan mê lầm

DROETHOB DENGTSHE DRELLA/

Dầu con chưa trọn tín tâm

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIG/

Vẫn xin Thầy rọi phương xa lòng Từ 

KACHE NYINGRUE MANUE/ 

Bản thân con khổ khó tu

DOEYON SHENCHAG CHENLA/  

Vì chưng tham chấp che mù Tuệ căn

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIG/

Từ bi xin rọi xa gần,

CHIGPUR RILA MATSHUNG/

Sơn lâm e khó một thân tu hành

KHYI SHIN DrONGTHrOE KHYAMLA/

Lang thang giữa chốn thị thành

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIG/ 

Lạy xin Thầy xót thương tình phương xa

GYELWEI SUNGRAB THOEKYANG/

Tuy nghe giáo lý Thích Ca

CHOEGYE LOEMA THONGLA/

Nhưng rồi Tám pháp, lòng đà khó buông

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIG/

Xin Thầy quán chiếu xót thương!

GOEME GYUELA MAKYE/ 

Dù tâm chấp trước vấn vương mọi bề

TOGOE DONNYER KHENLA/

Gạo tiền, cơm áo mải mê

Tấm thân bươn trải bộn bề lo toan

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIG/

Từ bi Thầy rọi muôn đàng

SHINJEI PHO NYE LEB TSHE/ 

Dẫu cho con thật sẵn sàng ra đi 

CHIDROE DENGTSHE MELA/

Vẫn lo ma quỷ bắt ghì

Diêm la ập tới một khi hết đời

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIG/

Từ bi chiếu rọi Thầy ơi!

LE NGEN BAGCHAG THEPE/ 

Bởi chưng ác nghiệp muôn đời chất nên.

NYONMONG RANGGAR SHORLA/

Đọa đầy trong mớ ưu phiền

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIG/

Xin Thầy chiếu rọi tới miền xa xăm

GANGJUNG RONYOM MEPEI/

Lòng con yêu ghét giận căm

LEGGA NYEDOG CHENLA/

Trí vô phân biệt phát tâm chưa từng

THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIG/

Từ quang chiếu rọi xa gần, 

Nguyện Thầy thương xót tục trần chúng con

JE TSUN DAMPA JINLAB WANGSHII NGADAG/

Chủ trì Tứ quán đỉnh Tôn,

NENGA RIGPEI KHEPA CHENP/

Ngũ thông, học giả tính không đại thành

SHEN GYUE KHYENPEI DRUBTHOB CHOEJE/

Chứng trí tâm cảnh chúng sinh

Bậc Thầy thành tựu! Chúng con nguyện cầu!

DAGLO CHOESU DROWAR JIN GYI LOBSHIG/

Xin cho con dõi tâm theo

Tuân hành chính Pháp, làm theo đạo Trời

DELJOR NYEKA SHEPAR JIN GYI LOBSHING/

Xin cho con hiểu đời đời

Rằng trên nhân thế, thân người quý thay

CHIWA MITAB DRENPA JIN GYI LOBSHING/

Xin cho con quán đủ đầy

Ngẫm về cái Chết xưa nay vô thường

LEDrE LUME GOWAR JIN GYI LOBSHING/

Xin cho con trí tỏ tường

Định luật nhân quả, Nghiệp luôn công bằng

KHORWEI NYEMIG TOGPAR JIN GYI LOBSHIG/

Xin cho con hiểu được rằng

Luân hồi lầm lỗi lằng nhằng rối ren

THARPEI PHEN YON THONGWAR JIN GYI LOBSHIG/

Xin cho con ngộ cảnh Thiền

Với bao lợi lạc vô biên Niết bàn

YULLA DOEPA MEPAR JIN GYI LOBSHIG/

Xin cho con được an nhàn

Vô tâm đối cảnh, chẳng tham vơ vào.

NORLA SOGJOG PONGWAR JIN GYI LOBSHIG/

Xin cho con bỏ dục cầu

Tiền tài của nả chất cao cũng lìa

KYIDUG DAMKHA DrELWAR JIN GYI LOBSHIG/ 

Xin cho con được rời xa

Vũng lầy khổ lạc sa đà tấm thân

NYENLA GADUNG DrELWAR JIN GYI LOBSHIG/

Xin cho con dứt duyên trần

Viễn ly luyến ái tiến gần Vô dư

DrALA THrOWA MEPAR JINGYI LOBSHIG/

Xin cho con hết oán thù

TAGTU RI THrOE ZINPAR JINGYI LOBSHIG/

Gia trì vững dạ ẩn tu núi rừng

CHOGDZIN CHINGWA DrOLWAR JINGYI LOBSHIG/

Cho con thoát khỏi buộc ràng

Xa lìa định kiến bộn bàng chấp nê

LAMA SANGGYE SU THONGWAR JINGYI LOBSHIG/

Xin cho con hết u mê, 

Thấy Thầy là Phật hiện về trong con

DEGUE GYUNCHE MEPAR JINGYI LOBSHIG/

Cho con kính tín vẹn tròn

CHIDZE LEGPAR THONGWAR JINGYI LOBSHIG/

Thấy điều sở tác là muôn thiện hành

CHISUNG TSHEMAR DZINPAR JINGYI LOBSHIG/

Cho con tín ngưỡng chí thành

Đem lời Chân lý sửa mình không sai

THUGYI CHIGTU DrEPAR JIN YI LOBSHIG/

Cho con tự chốn xa này

Nguyện trong tâm ý cùng Thầy viên dung

TrOE CHE SHENPAR LOGPAR JINGYI LOBSHIG/

Cho con nhận rõ hư không

Chấp nê, hý luận tận cùng tiêu tan.

TrOEME NANGNE CHARWAR JIN GYI LOBSHIG/

Cho con từ tận thâm tâm

Khởi sinh kinh nghiệm không lầm không hư

NANGWA SEMSU SHEPAR JINGYI LOBSHIG/

Cho con sáng suốt liễu tri

Hiểu rằng vạn pháp vốn từ tâm sinh.

SEMNYI SHI TSA DrELWAR JINGYI LOBSHIG/

Cho con lìa khỏi căn cơ

RANGSEM RANGNGO THrOEPAR JINGYI LOBSHIG/

Thấy ngay bản tính nguyên sơ nơi mình

THrULPA YINGSU DAGPAR JINGYI LOBSHIG/

Cho con tan hết u minh

Ở nơi Pháp giới vọng tình sạch trong

THADrEL TAWA TOGPAR JINGYI LOBSHIG/

Cho con chứng ngộ trung dung

Xa lìa biên kiến, tập trung tu hành,

TSECHIG GOMLA TSONPAR JIN GYI LOBSHIG/

Đường tu tinh tiến bước nhanh

SHUGJUNG CHOEPA KYONGWAR JIN GYI LOBSHIG/

Nương ban đức hạnh sản sinh sức thần

DrEBU CHOEKUR THONGWAR JINGYI LOBSHIG/

Cho con thấy quả Pháp thân,

Thấu nhìn vô úy mọi phần nơi con

PELDEN LAMA KONCHOG SUMDUE

NGAGWANG NORBU

Đức Ngawang Norbu Tôn

Tam bảo hợp nhất, Bản tôn nhân từ

THUGJE ZIGSHIG JIN GYI LOBSHIG/

Đại bi chứng giám Thượng sư!

 

DrENCHOG KHYERANG TABUR SHOGCHIG/

Xin Thầy thương xót gia trì từ nay

Nguyện thành Tối thắng Thượng sư như Thầy!

PENCHEN KHYERANG TABUR SHOGCHIG/

Nguyện thành Đại ban trí đạt như Thầy!

TOGDEN KHYERANG TABUR SHOGCHIG/

Nguyện thành Cụ túc, chứng ngộ như Thầy!

DrUBTHOB KHYERANG TABUR SHOBCHIG/

Nguyện thành Bậc thành tựu giả như Thầy!

TrULKU KHYERANG TABUR SHOGCHIG/

Nguyện thành thù thắng Hóa thân như Thầy!

DrOGON KHYERANG TABUR SHOGCHIG/

Nguyện thành chỗ dựa chúng sinh như Thầy!

SANGGYE KHYERANG TABUR SHOGCHIG/

Sau nguyện thành Phật như Thầy

LAMA KHYENNO/ LAMA KHYENNO/

Cúi xin chứng giám, nguyện này liễu tri.

File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5930197
Số người trực tuyến: