Câu chú Ma Vương cúng dàng Đức Phật diệt trừ mọi hiểm nguy, sợ hãi | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Câu chú Ma Vương cúng dàng Đức Phật diệt trừ mọi hiểm nguy, sợ hãi

Hôm ấy toàn rừng Ta La bỗng đổi màu trắng như lông bạch hạc. Trên hư không tự nhiên có tòa nhà thất bửu, dưới tòa nhà có ao suối mọc đầy hoa sen xinh đẹp, như vườn hoan hỉ ở Thiên cung Đao Lợi. Cả rừng Ta La cũng biến thành trang nghiêm xinh đẹp khác thường.

Vua trời Đế Thích, cũng như Tứ Thiên Vương, và chư thiên trong cõi Dục giới đều đem phẩm vật thượng hảo dâng lên đức Phật, mong Phật nhận phần cúng dàng cuối cùng của mình hầu được sớm thành tựu pháp bố thí Ba-la-mật, nhưng đức Phật vẫn không hứa nhận. Chư Thiên Dục giới không được toại nguyện, lòng rất buồn khổ, ngồi qua một bên.

Đại Phạm Thiên vương cùng Chư Thiên cõi Sắc giới đến lễ Phật, tha thiết dâng phẩm vật cõi sắc. Phật không hứa nhận. Đại Phạm Thiên và chư Thiên sắc giới không được toại nguyện, lòng rất buồn khổ ngồi qua một bên.

Bấy giờ Ma Vương Ba Tuần cùng quyến thuộc vô lượng đại chúng mở cửa địa ngục ban nước thanh  tịnh, nhân đó bảo đại chúng rằng: “Nay đây các người không làm gì được, chỉ nên chuyên niệm Như  Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, trần thiết lễ tùy hỉ cúng dàng cuối cùng, các người sẽ được an vui mãi mãi” . Liền đó, Ma Ba Tuần dẹp bỏ dao gươm v.v… , những độc cụ trong địa ngục cùng làm mưa to dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng. Do thần lực của Phật, Ma Vương lại phát tâm lành truyền lệnh cho toàn thể quyến thuộc ma đều bỏ hết binh khí, rồi mang vô số cúng phẩm cùng nhau đến chỗ Phật, cúi đầu lạy chân Phật mà bạch rằng:

- Chúng con từ nay ưa thích và gìn giữ Đại thừa. Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vì cúng dàng, vì sợ hãi, vì phỉnh người, vì tiền của, vì tùy theo người v.v… mà thọ lấy pháp Đại thừa này hoặc chân hoặc ngụy, chúng con nói chú này để trừ diệt sợ hãi của người đó: “Sá chỉ, trá trá la sá chỉ, lô ha lệ, ma ha lô ha lệ, a la, giá la, đa la, tóa ha”.

Bài chú này có thể làm cho người điên cuồng, người kinh sợ, người thuyết pháp, người chẳng dứt chính pháp đều được an ổn. Vì hàng phục ngoại đạo, vì gìn giữ  thân mình, vì hộ trì chính pháp, vì hộ trì Đại thừa, mà chúng con nói bài chú này. Nếu người nào thọ trì chú này thời không còn sợ voi dữ làm hại; hoặc đi đến rừng hoang, đầm trống, những nơi nguy hiểm chẳng sinh sự kinh sợ; cũng không có những tai nạn nước, lửa, sư tử, cọp, sói, trộm, cướp, vua, quan.

Bạch đức Thế Tôn! Nay đây, chúng con không vì dua nịnh mà nói những việc này. Ai thọ trì bài chú này thời con sẽ chí thành ủng hộ làm cho thêm thế lực. Ngưỡng mong đức Như Lai thương xót nhận phần cúng dàng cuối cùng của chúng con.

Đức Phật bảo Ma Vương Ba Tuần rằng:” Như Lai không nhận thực phẩm của nhà ngươi, mà chỉ nhận lấy thần chú của người nói, vì Như Lai muốn cho chúng sinh và bốn bộ chúng được an vui”.

Ma Vương cầu thỉnh ba lần, mà đức Phật vẫn không hứa nhận. Ma Ba Tuần không được toại nguyện, lòng rất buồn khổ, ngồi qua một bên.

(Lược trích Kinh Ðại Bát Niết Bàn – Phẩm tự

Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5414123
Số người trực tuyến: