Khai thị về Đức Liên Hoa Sinh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Khai thị về Đức Liên Hoa Sinh

1. Lược sử Đức Liên Hoa Sinh


 

Kim Cương Thượng sư Liên Hoa Sinh là Đại thành tựu giả tu chứng hiện thế ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 8. Kinh điển dạy rằng Ngài cùng Đức Phật Thích Ca và Đức Quan Âm là đồng một thể. Chính Đức Phật Thích Ca đã từng huyền ký sau khi nhập Niết bàn khoảng một nghìn năm, Ngài sẽ hoá thân trở lại trong hình tướng của Thượng sư Liên Hoa Sinh.

Bề ngoài Ngài hiện tướng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, về mặt thế gian Ngài hiện tướng Đức Quan Âm hiện thân của từ bi và trí tuệ, và đặc biệt trong Kim Cương thừa, Ngài hiện thân là Guru Padmasambhava.

ĐỨC KIM CƯƠNG THƯỢNG SƯ LIÊN HOA SINH

Vì muốn độ hữu tình chúng sinh phát sinh chính tín và nhanh chóng đạt đến quả vị Phật nên Ngài thị hiện ở thế giới Ta bà với danh hiệu là PEMA JUNG NE. Thượng sư Liên Hoa Sinh có rất nhiều hoá thân, như ba hoá thân, tám hoá thân hoặc một trăm hoá thân…, song tựu chung, Ngài là hiện thân tinh túy của tất cả mười phương chư Phật, Bồ tát, Không hành, Hộ pháp.

Thông qua sự thực hành pháp Guru Padmasambhava, chúng ta thực hành pháp của tất cả chư Phật, chư Bồ tát cùng một lúc. Bởi vậy chúng ta hãy nương theo Ngài - một bậc Thượng sư đã chứng đạt giác ngộ tối thượng. Đức Liên Hoa Sinh để lại dấu ấm sâu đậm trong lịch sử Phật giáo, Ngài có công lớn trong việc hoằng truyền giáo pháp Kim Cương Thừa trên khắp dải Himalaya, để lại vô số bí lục về các phép tu học hành trì. Tương truyền Ngài đản sinh từ hoa sen nơi hồ Liên Hoa, tại miền linh địa Orgyen (Ô-trượng-na).

Sinh thời, Ngài thường sử dụng năng lực thần thông, chân ngôn để nhiếp phục ma quái. Vào thời đó người dân phần lớn đều theo đạo Bon, là tôn giáo thờ các vị địa thần, thần núi, thần sông, ma quái, kết bạn với họ và cũng sử dụng họ như âm binh. Dựa trên tâm lý này, Liên Hoa Sinh thi triển thần thông nhiếp phục các lực lượng này và thậm chí đưa các vị thần này về với chính pháp, cho họ có một chỗ đứng trong hệ thống Phật giáo.

Người dân vùng Himalaya đối với Ngài rất sùng kính nên tránh gọi huý danh Ngài mà tôn sưng là GURU RINPOCHE với ý nghĩa: Đấng Thượng Sư vô cùng Quý Báu. Cùng với công hạnh điều phục ma quỷ, hoằng truyền giáo pháp Mật thừa, Ngài có có những đại thiện hạnh như kiến lập tự viện Samye, trước tác nhiều pho tàng giáo pháp. 25 Đệ tử của Ngài đều là những bậc thành tựu giả trứ danh, trong đó đại đệ tử nổi tiếng nhất là nữ hành giả Yeshe Tsog-yel.

Cuộc đời Đức Liên Hoa Sinh được phủ bằng một tấm màn huyền thoại và điều đáng chú ý là người dân vùng Himalaya vẫn xem Ngài như còn hiện diện đâu đó, thiền định trong hang động thiêng và thực hiện công hạnh độ sinh. Hiện còn nhiều thánh địa để lại dấu tích trải nghiệm tu tập chứng ngộ của Ngài trên vùng núi tuyết Himalaya. Pháp tướng của Ngài tuỳ theo sự nghiệp độ sinh mà biến hoá vô cùng.

Cho nên các hiển thị hóa thân của Ngài từ  khế ấn, tư thế, vẻ mặt, tư thế, đơn tôn hoặc song tôn, tướng đồng tử, tướng thanh niên, tướng nửa hiền nửa Phẫn nộ, tướng vô cùng phẫn lộ rất đa dạng. Tu tập là có cơ hội để tích lũy công đức. Pháp tu Liên Hoa Sinh là pháp tu vô cùng thù thắng. Đức Liên  Hoa Sinh đã từng dạy:

Thành tựu Ta tức là thành tựu hết thảy chư Phật;

Thấy Ta tức là thấy hết thảy Như Lai.

2. Đức Liên Hoa Sinh có bao nhiêu Hóa thân ?


Xét về tự tính tuyệt đối, các Bậc Giác ngộ không rời Pháp thân, nhưng với lòng từ bi, các Ngài thị hiện vố số hình tướng các Báo thân và Hóa thân để chúng sinh có thể kết nối và được lợi ích. Các Ngài sẽ hóa thân thị hiện tùy thuận theo nhu cầu và căn cơ của chúng sinh. Từ Pháp thân, đức Phật A Di Đà hóa hiện Báo thân là đức Phật Quan Âm, và Hóa thân là Đức Liên Hoa Sinh.

Cũng như vậy, tuy an trụ trong tự tính tâm bất khả tư nghì, Đức Liên Hoa Sinh cùng lúc thị hiện vô số hóa thân với các công hạnh khác nhau để mang sự giải thoát cho chúng sinh. Trong số đó, có 8 Hóa thân với các công hạnh chính của Ngài được người dân Himalaya tán thán và tưởng nhớ qua các giáo pháp cũng như qua Vũ điệu Tám Hóa thân Liên Hoa Sinh.

Trong kinh điển có dạy Đức Liên Hoa Sinh có 9.999 tiểu sử. Tiểu sử này được phân chia làm 3 loại.

 • Những tiểu sử về pháp thân của Ngài phân theo 108 công hạnh. Ở cấp độ pháp thân thì Liên Hoa Sinh chính là Đức Phật Bản Lai Phổ Hiền hay là Đức Di Đà như trong nguyên thủy và Ngài an trụ trong cảnh pháp thân. Ý nghĩa thứ 2 Liên Hoa Sinh cũng chính là trí tuệ tự tính Phật ở khắp 10 phương và Ngài chính là sự bình đẳng xả và sự toàn giác. Đấy là về cấp độ Pháp thân
 • Còn cấp độ Báo thân thì từ pháp thân của Liên Hoa Sinh tỏa khắp 10 phương thể hiện thành Ngũ Trí Phật. Từ Ngũ Trí Phật này thì tất cả các vị Phật Bản Tôn Uy mãnh, bán uy mãnh, an bình và tất cả chủ bộ Phật thì đều là báo thân của Liên Hoa Sinh cho nên 100 Bản tôn An bình phẫn nộ là báo thân của Liên Hoa Sinh.
 • Còn cấp độ hóa thân: Ngài có vô số hóa thân không thể đếm được, chẳng hạn như 8 hóa thân, rất nhiều hình tướng khác nhau thị hiện ở các cõi để cứu độ chúng sinh. Ngài không hề giới hạn ở bất kỳ hình thức nào vì Ngài có năng lực chứng ngộ thần thông. Ý nghĩa thần thông ở đây không phải theo tri kiến thế gian mà là từ góc độ tu chứng và tự tính Phật nên là sự hiển bày của năng lượng giác ngộ. Cho nên Đức Liên Hoa Sinh có vô số hóa thân. Cho nên tu một pháp Liên Hoa Sinh có thể nhiếp phục thành tựu mật thừa rất nhanh chóng. 

3. Năng lực của Chân ngôn Liên Hoa Sinh


Nếu một sắc tướng có thể thể hiện lợi ích của một lần tụng OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG, thì toàn bộ thế giới không đủ chỗ chứa công đức này. Tất cả chúng sinh hữu tình thấy, nghe hoặc nhớ đến chân ngôn này nhất định sẽ được nhập vào hàng Trì minh!

Trong Terma về Đức Liên Hoa Sinh có dạy rằng: Hỡi Pháp tử, chân ngôn Kim cương Thượng sư không chỉ là chân ngôn tinh túy của riêng ta, mà đó là:

 • Tinh túy của tất cả các bản tôn thuộc bốn thứ lớp Mật thừa, của tất cả chín thừa, và tất cả 84.000 pháp môn
 • Tinh túy của tất cả chư Phật ba đời, tất cả Thượng sư, yidam, daka, dakini, hộ pháp…, tinh túy của tất cả các bậc này đều nằm đủ đầy trong chân ngôn này

Con có thể hỏi chân ngôn này có năng lực như thế nào? Tại sao tất cả các tinh túy trên đều đủ đầy trong chân ngôn này?

 • Hãy lắng nghe và ghi nhớ
 • Hãy đọc lại nhiều lần
 • Hãy viết ra vì lợi ích của chúng sinh hữu tình, và giảng giải cho chúng sinh trong tương lai.

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

 • OM AH HUNG là tinh túy vi diệu của các nguyên lý của thân, khẩu, tâm giác ngộ
 • VAJRA là tinh túy vi diệu của Kim cương bộ
 • GURU là tinh túy vi diệu của Bảo bộ
 • PEMA là tinh túy vi diệu của Liên hoa bộ
 • SIDDHI là tinh túy vi diệu của Nghiệp bộ
 • HUNG là tinh túy vi diệu của Phật bộ

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

 • OM là sự huy hoàng và đủ đầy viên mãn của Báo thân
 • AH là sự viên mãn hoàn toàn bất biến của Pháp thân, hiện thân của thực tại tuyệt đối
 • HUNG làm viên mãn hiện tướng hóa thân của Thượng sư Liên Hoa Sinh
 • VAJRA làm viên mãn tất cả các bản tôn heruka của các Mandala
 • GURU là Căn bản Thượng sư và các Thượng sư truyền trao quán đỉnh và các bậc trì minh
 • PEMA viên mãn thánh chúng Daka và Dakini
 • SIDDHI là sinh lực của tất cả các bản tôn tài bảo và các vị canh giữa tàng thư giáo pháp
 • HUNG là sinh lực của các vị Bản tôn hộ pháp  

4. Năng lực 7 lời cầu nguyện Đức Liên Hoa Sinh


Đây là những lời cầu nguyện rất linh thiêng do chư Dakini viết để tán tụng và triệu thỉnh Đức Liên Hoa Sinh. Các Dakini sau đó đã dạy lại bài này cho vị hiệu trưởng đại học Nalanda ở Ấn Độ. Thời gian đó, chư Tăng của trường đang phải tranh biện với một nhóm ngoại đạo rất mạnh. Vì nhóm này học thức uyên bác và rất giỏi tranh biện nên tới ngày thứ sáu của cuộc so tài, chư Tăng vẫn liên tục thất bại.

Tình thế trở nên căng thẳng tột độ khi vào ngày cuối của cuộc thi, chư Tăng vẫn không tìm ra biện pháp nào. Khi ấy, một trong những vị đại học giả có năng lực đặc biệt có thể kết nối với chư Dakini đã thỉnh cầu rằng: "Nếu chúng con thua trong cuộc tranh biện này thì Phật Pháp sẽ bị hủy diệt, tất cả tự viện, chùa chiền… sẽ bị phá hủy. Chúng con phải làm gì đây?"

Lúc đó, các Dakini liền ban cho “Bảy Lời Cầu Nguyện” và dạy rằng, vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, trước khi mặt trời mọc, hàng nghìn Tăng sĩ tại đại học hãy chí tâm trì tụng bài cầu nguyện thỉnh cầu Thượng sư Liên Hoa sinh, Ngài sẽ tới và hộ trì cho chư Tăng và đó là cách duy nhất để các vị có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh biện lịch sử.

Vào ngày hôm sau, hàng ngàn tăng sĩ của đại học Nalanda đã dậy từ rất sớm, mở hết cửa sổ, cửa ra vào và bắt đầu trì tụng " Bảy Lời Cầu Nguyện " với tâm chí thành tha thiết. Khi mặt trời mọc, ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu vào tự viện, Thượng sư Liên Hoa Sinh đã xuất hiện, Ngài cưỡi trên những tia nắng mặt trời và giúp chư Tăng giành chiến thắng trong cuộc tranh biện, tránh được nguy cơ Phật Pháp bị hủy diệt bởi ngoại đạo.

"Bảy Lời Cầu Nguyện" đã được tất cả những hành giả có tâm chí thành đối với Thượng sư thực hành. Bài cầu nguyện linh thiêng này không chỉ là lời triệu thỉnh Thượng sư Liên Hoa Sinh mà còn hướng tới tất cả các bậc Thượng sư giác ngộ. Đây là pháp tu tập vô cùng lợi ích thù thắng mà tất cả chúng ta nên thực hành theo!

BẢY LỜI CẦU NGUYỆN ĐỨC LIÊN HOA SINH THƯỢNG SƯ

Hung/ Xứ Urgyen cõi thiêng Tây Bắc

Đản sinh trong nhị đóa hoa sen

Diệu kỳ thành tựu đã nên

Liên Hoa Sinh đấy là danh gọi Thầy

Không Hành Mẫu thường hằng vi nhiễu

Con theo Thầy từng bước chân tu

Xin Thầy rộng mở lòng từ

Giáng lâm ban phúc gia trì trong con

GURU PADMA SIDDHI HUNG/ 

5. Ngày vía Đức Liên Hoa Sinh

 


Ngày mùng 10 theo lịch Kim Cương thừa là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh. Tất cả công hạnh lớn nhất của Đức Liên Hoa Sinh đều được thành tựu viên mãn vào ngày này. Quy y Đức Liên Hoa Sinh sẽ giúp chúng ta kết nối và đón nhận sự gia trì bảo hộ từ Ngài. Mặc dù phàm phu chúng ta không thấy được Ngài bằng mắt thường, nhưng nếu tha thiết cầu nguyện lên Ngài, chúng ta sẽ đón nhận sự che chở, hộ trì từ Đức Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh. 

6. Khai thị và Pháp thực hành


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6018127
Số người trực tuyến: