Đức Phật cứu thành Tỳ Xá Ly thoát khỏi thiên tai bằng cách nào? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Phật cứu thành Tỳ Xá Ly thoát khỏi thiên tai bằng cách nào?

Thuở đức Phật còn tại thế, năm nọ, mạn phía Nam sông Gaṅgā (sông Hằng) trời đổ mưa liên tục từ ngày này sang ngày khác; nhưng suốt bốn năm tháng đó, mạn phía Bắc lại không có một giọt mưa. Một thảm họa từ đó đã phát sinh với các tiểu quốc ở vùng này, nhất là kinh thành Vesāli. Đất đai thì nứt nẻ, đồng ruộng, nương vườn khô cháy; mùa màng thất bát, lúa gạo dự trữ không đủ sức cầm hơi, rau cỏ không có mà ăn.

Thế là đói khát trầm trọng đã xảy ra. Đó là nạn thứ nhất.

Vì đói nên người chết rất nhiều, người sống không còn đủ sức mang xác ra nghĩa địa hoặc hỏa thiêu; họ chỉ việc quăng xác ra ngoại thành, mùi hôi thối tỏa khắp mọi nơi. Ác Dạ-xoa lộng hành quậy phá làm khổ dân chúng. Đó là nạn thứ hai.

Vì xác chết, vì hôi thối nên dịch bệnh lan tràn càng làm cho người chết nhiều thêm nữa. Đó là nạn thứ ba!

Các vị vua khẩn trương hội họp, đề cử một viên đại thần, tên là Mahāli – làm trưởng đoàn sứ giả, mang lễ phẩm trọng hậu đến Rājagaha, nhờ đức vua Bimbisāra giúp đỡ, trình lên Đức Phật, thỉnh cầu Ngài đến vùng Licchavī, kinh thành Vesāli để cứu khổ cho đại chúng. Đức vua không dám nhận hậu tình, bảo rằng đoàn sứ giả nên đến đỉnh lễ Đức Phật, dâng lễ phẩm và tường trình mọi sự lên ngài, hiện Ngài đang an cư ở Veluvana với đại chúng Tỳ Kheo.

Tôn giả Moggallāna đứng một bên, sau khi nghe viên đại thần Mahāli trình bày ba thảm nạn tại Vesāli, rồi khẩn cầu đức Phật cứu giúp, tự nghĩ: “Trong con mắt của thế gian, Đức Thế Tôn không những thuyết giáo con đường giác ngộ, giải thoát – mà bây giờ Ngài còn là một bậc Đại Siêu Nhân có thể có khả năng điều động thiên nhiên, kêu gió gọi mưa như các Bà La Môn phù thủy. Tuy nhiên, không những Đức Tôn Sư làm được, mà các vị thượng thủ A La Hán cũng làm được. Đấy chỉ là sự vận hành tâm sinh vật lý tương quan, tương tác lẫn nhau. Trong trường hợp này, năng lực của tâm là tăng thượng có thể dẫn dắt, điều động các năng lực khác”.

Lúc phái đoàn sứ giả ra về rồi, Đức Phật nói với vị đại đệ tử:

– Này Moggallāna! Con nghĩ đúng đấy! Tuy nhiên, ba thảm nạn của Vesāli xảy ra là do ba nguyên nhân tương tác lẫn nhau mà không phải ai cũng thấy rõ, biết rõ:

Thứ nhất là do nắng nóng khô hạn, thứ hai là do ác pháp phát sinh từ các người lãnh đạo, thứ ba là do Chư Thiên, Thiện Thần, thiện Dạ Xoa bỏ đi. Bây giờ, con hãy gọi Ānanda đến đây.

Sau đó, Đức Phật dạy cho ngài Ānanda bài kinh Hộ Trì an lành có tên Ratana Sutta; rồi Ngài Ānanda lựa chọn thêm năm trăm vị Tỳ Kheo trẻ có tri nhớ tốt cùng học thuộc…

Đúng ngày, khi Đức Phật vừa đặt chân lên bờ Đông của tiểu quốc Licchavī thì một trận mưa rất lớn, tối trời tối đất như tự cổng trời mở ra, xối xả đổ xuống vùng đất đại hạn như đã chờ đợi đâu từ lâu lắm. (Tại nhân gian không biết, chứ lúc ấy, Thiên Chủ Sakka đã huy động Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Binh, Thiên Tướng, hội chúng rồng, hội chúng Dạ Xoa cùng theo hầu Đức Phật. Ác thần, ác Dạ Xoa sợ hãi trốn đi nơi khác; các Thiện Thần, Thiện Dạ Xoa đồng loạt tìm về).

Trận mưa lớn kéo dài nửa ngày, bao nhiêu xú uế tan mất. Nhân dân khắp nơi tràn ra đường, vui mừng hò reo, hát ca, nhảy múa… Các đức vua, hội đồng tướng lĩnh, quý tộc đến sụp lạy bên chân Đức Phật, nghẹn ngào tri ân, chảy nước mắt, không nói được nên lời!

Đêm ấy, bài kinh Paritta được đọc lên…

Bài kinh với âm giọng của năm trăm vị Tỳ Kheo đồng cất lên suốt đêm trường, thật là trầm hùng khôn tả. Cả không gian rung rinh, chao đảo. Cả đất trời Vesāli như chìm ngập giữa biển âm thanh thẳm sâu, cao diệu… Chư Thiên vân tập đầy đặc cả không gian, thành kính lắng nghe kinh rồi cất lên lời đại nguyện Hộ Trì Tam Bảo và Hộ Trì Quốc Độ nếu các đức vua và hội đồng quan cận thần bỏ ác pháp mà sống theo chính pháp.

Ngày hôm sau, rất nhiều người không hiểu chư Tăng đọc mật chú gì mà có uy lực kinh khiếp như vậy? Bài kinh làm cho toàn bộ dân chúng kinh thành Vesāli phải kính cẩn lắng nghe, tất thảy lo âu, sợ hãi đều tiêu tan. Không những trong lòng người mà cả không gian xung quanh cũng cảm giác cả một bầu khí thanh bình và an lạc.

Các vị Trưởng Lão và các vị A La Hán với trí tuệ thâm sâu phải giải thích:

Chẳng phải là huyền chú gì đâu. Đấy là bài kinh nói lên uy lực của Tam Bảo, ân đức của Phật, của Pháp, của Tăng làm cho Chư Thiên hoan hỷ, lòng người hoan hỷ. Uy lực ấy lại còn được hội tụ bởi uy lực của năm trăm vị Tỳ Kheo đọc tụng, tạo thành năng lực của Tăng Thượng Tâm, có thể tác động toàn bộ nội tâm và ngoại giới đem đến sự bình yên và mát mẻ cho quốc độ này…

Ba thảm nạn tại kinh thành Vesāli được chấm dứt chính là do năng lực của lời cầu nguyện cộng đồng đó.

Ngay lúc này, với trái tim chân thành tha thiết hướng về miền Trung, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Hãy bật công tắc của tình yêu thương vô điều kiện, để năng lượng từ bi của mỗi cá nhân có thể hòa nhập vào Tâm Từ Bi vô biên của Đức Phật Tara, đem lại sự gia trì vô úy, bình an, cát tường đến hết thảy người dân và hữu tình!

OM MANI PADME HUNG

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Tham gia cầu nguyện online tại đây: http://daibaothapmandalataythien.org/quanam...


KINH CHÂU BÁU

(Ratana Sutta)

1. Phàm ở tại đời này,

Có sinh linh tụ hội,

Hoặc trên cõi đất này,

Hoặc chính giữa hư không

Mong rằng mọi sinh linh,

Ðược đẹp ý vui lòng,

Vậy, hãy nên cẩn thận,

Lắng nghe lời dạy này.

2. Do vậy các sinh linh,

Tất cả hãy chú tâm,

Khởi lên lòng từ mẫn,

Ðối với mọi loài, người.

Ban ngày và ban đêm,

Họ đem vật cúng dường,

Do vậy không phóng dật,

Hãy giúp hộ trì họ.

3. Phàm có tài sản gì,

Ðời này hay đời sau,

Hay ở tại thiên giới,

Có châu báu thù thắng,

Không gì sánh bằng được,

Với Như Lai, Thiện Thệ

Như vậy, nơi Ðức Phật,

Là châu báu thù diệu,

Mong với sự thật này,

Ðược sống chân hạnh phúc.

4. Ðoạn diệt và ly tham,

Bất tử và thù diệu,

Phật Thích Ca Mâu Ni,

Chứng pháp ấy trong thiền.

Không gì sánh bằng được,

Với pháp thù diệu ấy.

Như vậy, nơi Chính pháp,

Là châu báu thù diệu,

Mong với sự thật này,

Ðược sống chân hạnh phúc.

5. Phật Thế Tôn thù thắng,

Nói lên lời tán thán,

Pháp thiền định trong sạch,

Liên tục không gián đoạn,

Không gì sánh bằng được,

Pháp thiền vi diệu ấy,

Như vậy, nơi Chính pháp,

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này,

Ðược sống chân hạnh phúc.

6. Tám vị bốn đôi này,

Ðược bậc thiện tán thán,

Chúng đệ tử Thiện Thệ,

Xứng đáng được cúng dường.

Bố thí các vị ấy,

Ðược kết quả to lớn.

Như vậy, nơi Tăng chúng,

Là châu báu thù diệu.

Mong với sự thật này,

Ðược sống chân hạnh phúc.

7. Các vị lòng ít dục,

Với ý thật kiên trì,

Khéo liên hệ mật thiết,

Lời dạy Gotama!.

Họ đạt được quả vị,

Họ thể nhập bất tử,

Họ chứng đắc dễ dàng,

Hưởng thọ sự tịch tịnh,

Như vậy, nơi tăng chúng,

Là châu báu thù diệu,

Mong với sự thật này,

Ðược sống chân hạnh phúc.

8. Như vậy cột trụ đá,

Khéo y tựa lòng đất,

Dầu có gió bốn phương,

Cũng không thể dao động,

Ta nói bậc chân nhân,

Giống như ví dụ này.

Vị thể nhập với tuệ,

Thấy được những Thánh đế,

Như vậy, nơi Tăng chúng,

Là châu báu thù diệu.

Mong với sự thật này,

Ðược sống chân hạnh phúc.

9. Những vị khéo giải thích,

Những sự thật Thánh đế,

Những vị khéo thuyết giảng,

Với trí tuệ thâm sâu,

Dầu họ có hết sức,

Phóng dật không tự chế,

Họ cũng không đến nỗi,

Sinh hữu lần thứ tám.

Như vậy, nơi Tăng chúng,

Là châu báu thù diệu.

Mong với sự thật này,

Ðược sống chân hạnh phúc.

10. Vị ấy nhờ đầy đủ,

Với chính kiến sáng suốt,

Do vậy, có ba pháp,

Ðược hoàn toàn từ bỏ.

Thân kiến và nghi hoặc,

Giới cấm thủ cũng không;

Ðối với bốn đọa xứ,

Hoàn toàn được giải thoát;

Vị ấy không thể làm,

Sáu điều ác căn bản.

Như vậy, nơi Tăng chúng,

Là châu báu thù diệu.

Mong với sự thật này,

Ðược sống chân hạnh phúc.

11. Dầu vị ấy có làm

Ðiều ác gì đi nữa,

Với thân hay với lời,

Kể cả với tâm ý,

Vị ấy không có thể

Che đậy việc làm ấy,

Vị ấy được nói rằng,

Không thể thấy ác đạo.

Như vậy, nơi Tăng chúng,

Là châu báu thù diệu.

Mong với sự thật này,

Ðược sống chân hạnh phúc.

12. Ðẹp là những cây rừng

Có bông hoa đầu ngọn,

Trong tháng ba nóng bức,

Những ngày hạ đầu tiên,

Pháp thù thắng thuyết giảng,

Ðược ví dụ như vậy,

Pháp đưa đến Niết-bàn,

Pháp hạnh phúc tối thượng.

Như vậy, nơi Ðức Phật,

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này,

Ðược sống chân hạnh phúc.

13. Cao thượng, biết cao thượng,

Cho, đem lại cao thượng,

Bậc vô thượng thuyết giảng,

Pháp cao thượng thù thắng.

Như vậy, nơi Đức Phật,

Là châu báu thù diệu.

Mong với sự thật này,

Ðược sống chân hạnh phúc.

14. Nghiệp cũ đã đoạn tận,

Nghiệp mới không tạo nên,

Với tâm tư từ bỏ,

Trong sinh hữu tương lai.

Các hột giống đoạn tận,

Ước muốn không tăng trưởng,

Bậc trí chứng Niết-bàn,

Ví như ngọn đèn này.

Như vậy, nơi Tăng chúng,

Là châu báu thù diệu.

Mong với sự thật này,

Ðược sống chân hạnh phúc.

15. Phàm ở tại đời này,

Có sinh linh tụ hội,

Hoặc trên cõi đất này,

Hoặc chính giữa hư không,

Hãy đỉnh lễ đức Phật,

Ðã như thực đến đây,

Ðược loài Trời, loài Người,

Ðỉnh lễ và cúng dường.

Mong rằng với hạnh này,

Mọi loài được hạnh phúc.

16. Phàm ở tại nơi này,

Có sinh linh tụ hội,

Hoặc trên cõi đất này,

Hoặc chính giữa hư không.

Hãy đỉnh lễ Chính pháp,

Ðã như thực đến đây,

Ðược loài Trời, loài Người,

Ðỉnh lễ và cúng dường.

Mong rằng với hạnh này,

Mọi loài được hạnh phúc.

17. Phàm ở tại nơi này,

Có sinh linh tụ hội,

Hoặc trên cõi đất này,

Hoặc chính giữa hư không.

Hãy đỉnh lễ chúng Tăng

Ðã như thực đến đây,

Ðược loài Trời, loài Người,

Ðỉnh lễ và cúng dường.

Mong rằng với hạnh này,

Mọi loài được hạnh phúc.

(Bản Việt dịch của HT Thích Minh Châu

KINH CHÂU BÁU - Ratana Sutta

Tiểu Bộ Tập 6 - Khuddakapatha 6)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5413953
Số người trực tuyến: