giác ngộ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

giác ngộ

Được viết: 04-15-2016
LƯỢC GIẢI KINH HOA NGHIÊM HT Thích Trí Quảng CHƯƠNG II. QUAN NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT THEO KINH HOA NGHIÊM   I - QUAN NIỆM VỀ ÐỨC PHẬT TRONG THỜI KỲ PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY   Ðạo Phật bắt nguồn từ Ðức Phật lịch sử, Ngài đản sinh năm 624 trước Công nguyên, là hoàng tử duy nhất của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia ở nước Ca Tỳ La Vệ, thuộc miền Trung...
Được viết: 04-14-2016
  KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng Việt nghĩa: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành   QUYỂN THƯỢNG   PHẨM THỨ NHẤT THẦN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢI   Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, tại cung Trời Ðao Lợi, Ðức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết Pháp. Lúc ấy, không...
Được viết: 04-14-2016
QUYỂN 10   CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM BỒ TÁT HỒI HƯỚNG   Ngày nay Đại chúng đã cùng nhau chịu khó nhọc, chịu cực khổ tu tập được vô lượng căn lành như vậy, bây giờ mỗi người lại nên suy nghĩ như thế nầy: Chúng con đã ... tu tập được bao nhiêu căn lành đều vì lợi ích cho hết thảy chúng sanh, khiến các chúng sanh hoàn toàn thanh tịnh. Chúng con nhờ...
Được viết: 04-14-2016
QUYỂN 9 CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY LỄ PHẬT THẾ CÁC CHÚNG SANH TRONG ĐỊA NGỤC A TỲ Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nhận thấy từ phần quy y trở đi cho đến phần nầy về sau đều trình vạn pháp sai biệt, tội phước bất nhất, nhưng cũng rõ ràng như sáng và tối, tóm lại mà nói thì chỉ có thiện và ác mà thôi. Thiện là con đường tốt đẹp, đi...
Được viết: 04-14-2016
QUYỂN 8   CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY LỄ PHẬT THẾ A TU LA VÀ HẾT THẢY THIỆN THẦN Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo, năm vóc sát đất, nguyện xin thay thế hết thảy A tu la vương, hết thảy A tu la và quyến thuộc caủ A tu la khắp mười phương tận hư không giới, lại nguyện vì hết thảy các vị thông minh, chánh trực,...
Được viết: 04-14-2016
QUYỂN 7   CHƯƠNG THỨ MƯỜI TỰ VUI MỪNG   Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng, từ khi quy y trở lại đây, biết chỗ chí đức là nơi nương tựa của tất cả. Đoạn nghi, sám hối thì tội ác mê lầm đều tiêu diệt. Tiếp đến phát tâm dùi dắt nhau tu hành thì cởi mở được oán thù được tiêu diêu tự tại. Như thế thì Đại chúng há lại không hớn hở vui...
Được viết: 04-14-2016
QUYỂN 6 CHƯƠNG THỨ CHÍN GIẢI OAN THÍCH KIẾT (tiếp theo)   Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng trước hết là hướng về nơi tứ sanh lục đạo mà sám hối ác nghiệp của thân. Kinh dạy rằng: “Có thân thời có khổ không thân thời không khổ”. Thế thì thân nầy là nguồn gốc của khổ. Những ác báo khốc liệt trong ba đường đều do thân mà có. Chứ...
Được viết: 04-14-2016
QUYỂN 5   CHƯƠNG THỨ CHÍN GIẢI OAN THÍCH KIẾT   Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng hiểu rõ tất cả chúng sanh đều có oán thù với nhau. Vì sao mà biềt? Vì không có oán thù thì không có ác đạo. Nay ác đạo không dứt, ba đường còn mãi, nên biết oán thù không bao giờ cùng tận. Kinh dạy rằng: “Hết thảy chúng sanh đều có tâm. Vì có tâm...
Được viết: 04-14-2016
QUYỂN 4   CHƯƠNG THỨ BẢY NÓI RÕ QUẢ BÁO (tiếp theo)   Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại phải chí thành đảnh lễ, nhất tâm lắng nghe. Lúc bấy giờ Phật ở thành Vương Xá, trong vườn trúc Ca lan đà, Ngài Mục Kiền Liên từ thiền định đứng dậy đi dạo trên bờ sông Hằng thấy các ngã quỉ chịu tội không đồng nhau. Khi ấy các ngã quỉ...
Được viết: 04-14-2016
QUYỂN 3 CHƯƠNG THỨ BẢY NÓI RÕ QUẢ BÁO Ngày nay Đại chúng  đồng nghiệp trong Đạo tràng trước đã thuật rõ tội báo của ác nghiệp. Vì hoạn lụy của ác báo cho nên trái với nghiệp thù thắng tốt đẹp. Vì ác nghiệp nên phải đọa trong ba đường dữ trải khắp ác thú và sanh ra ở nhơn gian để chịu trả quả báo đau khổ. Quả báo đau khổ như thế đều do nhơn...

Trang