Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật

Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật

Hán dịch:  Nước Vu-điền, Sa-môn Tam tạng Thật-xoa Nan-đà
Việt dịch: Tỳ kheo Thích Thọ Phước


--o0o--

Đúng như thế, chính tôi được nghe:

Một thời, Đức Phật trú ở Kì Thụ Cấp Cô Độc Viên, nước Xá-vệ, cùng với đại Tỳ kheo tăng và vô lượng các chúng khác vây quanh.

Bấy giờ, trưởng lão Xá-lợi-phất rời chỗ ngồi, đứng dậy, đắp y để lộ vai phải, gối phải chấm đất, chắp tay hướng về phía Đức Phật, nói kệ thưa hỏi:

Thế Tôn oai đức lớn
Nguyện vì chúng con nói
Hữu nhiễu [1] các tháp Phật
Được những quả báo gì?
 
Đức Thế Tôn liền nói kệ đáp:
Hữu nhiễu các tháp Phật
Đạt được các công đức
Nay Ta nói đôi phần
Các người nên lắng nghe.
Tất cả các trời, rồng
Dạ-xoa và quỷ thần
Đều gần gũi cúng dường
Ấy là do nhiễu tháp.
Dù sinh ra chốn nào
Đều xa lìa tám nạn
Thường sinh chỗ không nạn
Ấy là do nhiễu tháp.
Sinh bất cứ nơi đâu
Niệm tuệ thường không mất
Đầy đủ tướng xinh đẹp
Ấy là do nhiễu tháp.
Hoặc sinh làm người, trời
Phúc mạng đều lâu dài
Thường được danh tiếng lớn
Ấy là do nhiễu tháp.
Nếu ở Diêm-phù-đề
Thường sinh nhà tôn quý
Thuộc dòng dõi thanh tịnh
Ấy là do nhiều tháp.
Thân hình thường xinh đẹp
Giàu sang nhiều của báu
Được ban lãnh địa lớn
Ấy là do nhiều tháp.
Tài bảo luôn tràn đầy
Mà lòng không bỏn xẻn
Ban phát cho cùng khắp
Ấy là do nhiễu tháp.
Sắc tướng thường sáng sạch
Người thấy đều vui ưa
Chỗ ở thường an vui
Ấy là do nhiều tháp.
Hoặc làm vua Sát-lợi
Vợ con đều đầy đủ
Sức oai thế tự tại
Ấy là do nhiễu tháp.
Hoặc làm bà-la-môn
Giữ giới, khéo thông đạt
Chú thuật, Vi-đà điển
Ấy là do nhiễu tháp.
Hoặc làm trưởng giả lớn
Giàu sang nhiều tài sản
Kho lẫm luôn đầy ngập
Ấy là do nhiễu tháp.
Hoặc làm Chính pháp vương
Tự tại quản Diêm-phù
Khắp cõi đều qui thuận
Ấy là do nhiễu tháp.
Làm đại thế Luân vương
Có đầy đủ bảy báu
Mười thiện trị quần sinh
Ấy là do nhiễu tháp.
Từ đây sinh lên trời
Thường có oai đức lớn
Một lòng tin Phật pháp
Ấy là do nhiễu tháp.
Lòng tin sớm thành rồi
Không còn mê hoặc pháp
Thấy các hành đều không
Ấy là do nhiễu tháp.
Khi tuổi trời đã hết
Lại sinh xuống làm người
Vào thai không mê loạn
Ấy là do nhiễu tháp.
Khi còn trong thai mẹ
Không bị nhiễm nhơ uế
Như bảo châu sáng sạch
Ấy là do nhiễu tháp.
Trong thai và khi sinh
Luôn làm mẹ an vui
Uống sữa cũng như thế
Ấy là do nhiễu tháp.
Cha mẹ và người thân
Tất cả cùng nuôi dưỡng
Nhũ mẫu chẳng xa rời
Ấy là do nhiễu tháp.
Họ hàng đều thương nhớ
Hơn cả cha và mẹ
Của cải tự thêm nhiều
Ấy là do nhiễu tháp.
Dạ-xoa, các ác quỉ
Không thể làm kinh sợ
Việc tu tự nhiên được
Ấy là do nhiễu tháp.
Trải qua trăm nghìn kiếp
Thân ấy càng thanh tịnh
Thành tựu diệu sắc tướng
Ấy là do nhiễu tháp.
Tịnh nhãn dài và rộng
Giống như cánh sen xanh
Còn được tịnh thiên nhãn
Ấy là do nhiễu tháp.
Diệu sắc thường tròn đủ
Các tướng tự trang nghiêm
Thành tựu thế lực lớn
Ấy là do nhiễu tháp.
Sinh vào cung Đế Thích
Tự tại oai thế lớn
Tôn quí cung Đao-lợi
Ấy là do nhiễu tháp.
Hoặc sinh Tu-dạ-ma
Cung trời Đâu-suất-đà
Hóa Lạc và Tha Hóa
Ấy là do nhiễu tháp.
Hoặc sinh vào Phạm thiên
Phạm Thế rất tự tại
Các trời thường cúng dường
Ấy là do nhiễu tháp.
Ức na-do-tha kiếp
Thường được những người trí
Cung kính và cúng dường
Ấy là do nhiễu tháp.
Thân thể và y phục
Ức kiếp thường không nhơ
Đầy đủ pháp thiện tịnh
Ấy là do nhiễu tháp.
Đủ sức tinh tấn lớn
Siêng tu đủ các hạnh
Chưa từng có lười mỏi
Ấy là do nhiễu tháp.
Thường tinh tiến dũng mãnh
Bền chắc không hủy hoại
Việc làm mau thành tựu
Ấy là do nhiễu tháp.
Giọng nói vang trầm bổng
Người nghe đều hoan hỉ
An vui thường không bệnh
Ấy là do nhiễu tháp.
Như những gì Ta nói
Chán bỏ khổ ba cõi
Thành tựu trí xuất thế
Ấy là do nhiễu tháp.
Luôn trụ bốn niệm xứ
Cho đến bốn chính cần
Bốn như ý thần túc
Ấy là do nhiễu tháp.
Thông suốt bốn chân đế
Căn lực, thất giác phần
Chính đạo và thánh quả
Ấy là do nhiễu tháp.
Diệt tất cả phiền não
Đầy đủ oai đức lớn
Vô lậu, sáu thần thông
Ấy là do nhiễu tháp.
Lìa hẳn tham, sân, si
Và tất cả chướng ngại
Chứng Độc giác bồ-đề
Ấy là do nhiễu tháp.
Đạt được thân vàng tía
Tướng hảo trang nghiêm thân
Hiện làm thầy trời, người
Ấy là do nhiễu tháp.
Đều do dùng thân nghiệp
Và ngữ nghiệp khen ngợi
Hữu nhiễu nơi tháp Phật
Được lợi ích lớn ấy.
Hữu nhiễu các tháp Phật
Đạt được các công đức
Theo lời hỏi, Ta đáp
Lược nói đâu thể hết.

Khi đức Thế Tôn nói bài kệ ấy rồi, tôn giả Xá-lợi-phất v.v… và tất cả đại chúng trong pháp hội đều hoan hỷ, tin nhận, phụng hành.
 
Chú thích:

[1] Hữu nhiễu (Tiếng Trung: 右遶, Tiếng Phạn: Pradakṣiṇa): đi vòng quanh, tay phải luôn luôn hướng về phía tôn tượng đặt ở chính giữa. Từ xưa Ấn Độ đã thịnh hành phép lễ này để biểu thị lòng tôn kính đối với Phật, tháp, bậc tôn túc v.v…

(Nguồn: http://www.buddhamountain.ca)
File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024309
Số người trực tuyến: