Kinh Phật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Phật

Được viết: 04-15-2016
LƯỢC GIẢI “PHẬT THUYẾT VU LAN BỒN KINH” Giảng sư Thanh Nguyên giảng tại Niệm Phật đường Linh Nham Sơn, Tô Châu - Trung Quốc   Việt dịch: Nữ Ns. Liên Nghiêm     Kinh “Vu lan bồn” là một bộ “Hiếu kinh” trong Phật giáo, cũng có thể nói là “kinh Báo Ân”, báo đáp ân đức cha mẹ. Ai sinh ra trên đời này mà không có cha mẹ? Ðã có cha mẹ thì cần...
Được viết: 04-14-2016
KINH VÔ LƯỢNG THỌ   Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải   Việt dịch: Hòa thượng Thích Tuệ Đăng   TỰA   Giáo lý Đấng Thế Tôn trải qua hơn 2.500 năm đến nay vẫn còn có công năng thù thắng siêu việt, đánh bạt nghiệp chướng phiền não cứu thoát chúng sinh khỏi trầm luân trong vũng lầy sinh tử. Đối với người con Phật chân chính, thành tâm cầu Đạo...
Được viết: 04-14-2016
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa huyền tán" Việt dịch: Cố Hòa thượng Thích Chân Thường Biên soạn: Giáo sư Trương Đình Nguyên (Nguồn: NXB Tôn giáo)
Được viết: 04-14-2016
  KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng Việt nghĩa: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành   QUYỂN THƯỢNG   PHẨM THỨ NHẤT THẦN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢI   Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, tại cung Trời Ðao Lợi, Ðức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết Pháp. Lúc ấy, không...
Được viết: 04-14-2016
Từ Bi Thủy Sám Pháp Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư Dịch Giả: HT. Huyền Dung Nguồn: www.quangduc.com 
Được viết: 04-14-2016
  TỪ BI THỦY SÁM PHÁP Việt dịch: HT Thích Trí Quang   I/ LỜI GHI Dịch sách này tôi cố dùng câu 4 chữ là để dễ tụng. Dẫu rằng như thế có chỗ hơi thừa, có chỗ hơi thiếu, có chỗ phải vụng. Trí Quang II/ TIỂU DẪN Thủy sám là tên tắt, do chính tác giả dùng trong văn. Tên tắt này gọi đủ là Từ bi thủy sám pháp. Sám pháp, gọi tắt là sám, nghĩa là...
Được viết: 04-09-2016
Kinh Dược Sư Việt dịch: Thích Tuệ Nhuận (Nguồn: NXB Tôn giáo)
Được viết: 04-09-2016
KINH A-DI-ĐÀ Hán dịch: Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Tuệ Nhuận.   KHÓA LỄ TỊNH-ĐỘ TÁN PHẬT Đấng pháp vương Vô-thượng, Ba cõi chẳng ai bằng. Đạo sư khắp trời người, Cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm, Dứt sạch nghiệp tăng kỳ. Xưng dương cùng tán thán, Ức kiếp không cùng tận. Phật, chúng sanh tánh thường không tịch. Đạo...
Được viết: 04-03-2016
PHỔ MÔN Sám Sáu Căn Hồng Danh (Nhà xuất bản Tôn giáo, PL: 2544- 2000) KHÓA HƯ SÁM SÁU CĂN Tựa khoa nghi sám hối Đi đường bộ phải có xe. Qua sông cần có đò. Chiếc áo nhơ cả 10 năm, một ngày giặt kỹ có thể sạch. Nghiệp ác chứa từ trăm ngàn kiếp, nhờ sức sám hối có thể tiêu trừ. Thương thay! Giác tánh bản lai viên minh thanh tịnh như vầng thái hư...
Được viết: 04-03-2016
Hán văn: Núi Bảo Hoa_Hoằng Giới Tỳ Khưu ĐỘC THỂ xếp theo từng loại. Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH,

Trang