lâm chung | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

lâm chung

Được viết: 10-12-2022
Khi thực hiện một hành động của thân - khẩu - ý, chúng ta sẽ để lại một dấu ấn giống như gieo trồng một hạt giống trong tâm thức. Trong đời này cũng như đời quá khứ, chúng ta đã gieo vô số hạt giống nghiệp. Những hạt giống này sẽ nằm ở trong tâm cho đến khi tạo quả hoặc bị tiêu trừ. Nếu chúng ta không thực hành các phương pháp tịnh hóa hạt giống...
Được viết: 07-28-2016
Dẫn nhập Như mặt nước trôi sông Như lầu sò chợ bể Nếu nhìn đời như thế Thần chết có hề chi!   Tất cả chúng ta đều biết rằng chết là một điều chắc chắn. Chỉ có điều, không ai biết chắc chắn khi nào mình sẽ chết. Ngày mai hay đời sau, chúng ta không thể biết điều gì sẽ đến trước.   Với nhiều người, chết là phạm trù kiêng kỵ. Chỉ dự cảm về cái...
Được viết: 05-24-2016
Kính lễ Như Lai Bảo Kế   Lời ghi: “Bảo kế” (búi tóc báu) cũng gọi là Bảo- Thắng nghĩa là đức Như Lai này trí chẳng ai bằng, siêu xuất tất cả, tối thắng tối tôn, nên thêm ví dụ búi tóc trên đầu.   “Như Lai” là hiệu đầu trong 10 hiệu. Lìa điên đảo gọi là Như Lai, ra khỏi ràng buộc gọi là Như Lai. Chúng sinh ở trong nhân ở trong ràng buộc, gồm...