Kính lễ Như Lai Bảo Kế | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kính lễ Như Lai Bảo Kế

Kính lễ Như Lai Bảo Kế
 
Lời ghi: “Bảo kế” (búi tóc báu) cũng gọi là Bảo- Thắng nghĩa là đức Như Lai này trí chẳng ai bằng, siêu xuất tất cả, tối thắng tối tôn, nên thêm ví dụ búi tóc trên đầu.
 
“Như Lai” là hiệu đầu trong 10 hiệu. Lìa điên đảo gọi là Như Lai, ra khỏi ràng buộc gọi là Như Lai. Chúng sinh ở trong nhân ở trong ràng buộc, gồm nhiếp cái quả ra ngoài ràng buộc, nên gọi Như Lai.
 
Kinh Kim Quang Minh nói: “Phật này thuở xưa khi tu hạnh Bồ Tát, có thệ nguyện rằng: Bao nhiêu chúng sinh trong mười phương thế giới, khi gần lâm chung, mà nghe danh hiệu Tôi, khi mạng chung rồi, đặng sinh cõi trời ba mươi ba, nên có hiệu này vậy”.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943842
Số người trực tuyến: