Đức Phật Lô Xá Na | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Phật Lô Xá Na

Phật Lô Xá Na Báo thân tròn đầy

Lời ghi: Tiếng Phạn gọi “Lô Xá Na” dịch là Tịnh Mãn (đầy sạch) nghĩa là các lầm không còn, các đức đầy đủ. Cũng tức là nghĩa “tròn đầy”. Lại dịch là sáng suốt khắp chiếu, nghĩa là trong dùng ánh sáng trí, chiếu cõi Pháp chân thật tức là Tự Báo thân; ngoài dùng ánh sáng tuệ chiếu ứng cơ người đại thừa, tức là Tha báo thân.

Lại nói: “Lý và Trí như như gọi là Tự báo, tướng hảo không cùng, gọi là Tha báo”.

Ma ha diễn nói: “Báo thân” đủ nhân thắng diệu, thọ quả rất vui, tự nhiên tự tại, quyết định an vui xa lìa tướng khổ, nên gọi là Báo, ba giác đủ tròn, nên gọi là Phật”.

Hoa Nghiêm sớ nói:

1.       Tự giác, tự tâm vốn không sinh không diệt vậy

2.       Giác tha, giác ngộ tất cả pháp không pháp nào chẳng như thế

3.       Giác mãn: lý 2 giác đã tròn, gọi là mãn. Tu nhân cảm quả, gọi là Báo, tích tụ công đức trí tuệ gọi là Thân. Nên gọi “Báo thân tròn đầy”. Báo thân hay hiển ra Hóa thân, nên ở câu thứ hai.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943774
Số người trực tuyến: