Cúng dường Phật Tỳ Lô Giá Na | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cúng dường Phật Tỳ Lô Giá Na

Cúng dường Phật Tỳ Lô Giá Na Pháp thân trong sạch

Lời ghi: Tiếng Phạn gọi “Tỳ Lô Giá Na” dịch là khắp tất cả chỗ, nghĩa là Chân như bình đẳng, tánh tướng thường nhiên, khắp nơi các pháp, thân không ngăn ngại. Kinh nói: “Thể mầu Giá Na, khắp pháp giới dùng làm thân”.

Tiếng Phạn gọi: “Phật đà” dịch là Người giác ngộ. Luận Khởi Tín nói: “Nghĩa là thể của tâm lìa niệm, tướng lìa niệm ấy đồng cõi hư không, tức là Pháp thân bình đẳng của Như Lai, là dùng không niệm gọi là Phật”. Thân Phật vô vi nên gọi “trong sạch”.

“Pháp” nghĩa là phép tắc, các pháp vận chuyển (cỗ xe) nương đó mà đặng thành Phật. Bởi lấy pháp làm thân nên gọi “Pháp thân”.

Lại thân là nghĩa nương, nghĩa thể (vóc). Pháp thân là cái Thể để Báo thân, Hóa thân nương vậy. Pháp thân là trọng nên ở câu thứ nhất.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5944063
Số người trực tuyến: