Mười phương ba đời chư Phật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Mười phương ba đời chư Phật

Mười phương ba đời tất cả chư Phật

Lời ghi: “Mười phương” là Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn góc, trên và dưới. Quá khứ, hiện tại và vị lai là 3 đời. Mỗi Phật ta đều cúng, gọi là “tất cả phân thân vô lượng, khắp mười phương cõi, nên gọi “chư Phật”.

Nếu luận chư Phật hiện tại của biển kiếp xưa trước, thì nay gọi là quá khứ, cũng là quá khứ của vị lai. Cho nên hơi thở ra vào trong một sát na (niệm) mà thành 3 đời.

Lại “chư Phật” tức là không thể nói không thể nói chư Phật ở hướng Đông không thể nói không thể nói thế giới, thảy đều trước mặt thọ tôi cúng dường.

Các hướng khác cũng vậy. Đây là tổng kết cúng dường tất cả Phật vậy.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943400
Số người trực tuyến: